Murupolku

Readspeaker

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus auttaa hyvinvointialueen asukkaita ja muita asianosaisia yksilöimään tietopyyntönsä. Se myös kuvaa, missä laajuudessa Pirkanmaan hyvinvointialue käsittelee tietoja sosiaali- ja terveydenhuollossa ja pelastustoimessa.

Pirkanmaan hyvinvointialue on tiedonhallintalaissa (906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö, jonka on ylläpidettävä asiakirjajulkisuuskuvausta.

Asiarekisteri

Pirkanmaan hyvinvointialueen asiarekisteri on kokonaisuus, johon kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmässä, operatiivisissa tietojärjestelmissä sekä paperiaineistona. Asiarekisteri sisältää tiedot myös asioiden ja asiakirjojen käsittelyvaiheista.

Tietopyynnöt

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto hyvinvointialueen julkisesta asiakirjasta. Ilmoita tietopyynnössä mahdollisimman tarkasti, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntösi koskee. Ilmoita myös asiakirjan päivämäärä ja otsikko, jos tiedät ne.

Jos tietopyyntösi koskee salassa pidettävää asiakirjaa tai asiakirjoja, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, sinun on ilmoitettava myös tietojen käyttötarkoitus ja pystyttävä todentamaan henkilöllisyytesi.

Jokaisella on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti oikeus tietää, käsitteleekö Pirkanmaan hyvinvointialue hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja, sekä pyytää itseään koskevat tiedot.

Lue lisää: Rekisteröidyn oikeudet

Katso tietovarannon kohdalta

 • tarkemmat ohjeet tietopyynnön tekemiseksi,
 • linkit lomakkeisiin,
 • esimerkit hakutekijöistä ja
 • tietojen luovutustavat.

Tietovarannot

Tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan tiettyä tarkoitusta varten muodostettua, loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvien tietojen muodostamaa tietoaineistoa tai tietoaineistojen kokoelmaa.

Asiakastietojen tietovaranto sisältää Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden asiakkaiden henkilötiedot sekä heidän asiakasasiakirjansa. Asiakasasiakirjat ovat sosiaalihuollossa syntyneitä ja vastaanotettuja asiakirjoja tai tallenteita. Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietoaineistot

Tietojärjestelmät

 • Asiakastietojärjestelmät Aura, Effica, Lifecare, Mediconsult Saga, ProConsona, Uranus
 • Rekisterienhallintajärjestelmä Lokero

Tietopyynnöt

Aikuisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat asiakastietonsa.

Alaikäinen voi tarkastaa omat asiakastietonsa, jos hän kykenee huolehtimaan asioistaan itsenäisesti. Muussa tapauksessa tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa.

Asianosainen voi saada tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta, jos hänen pyytämänsä tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia käsitelty asia koskee. Asianosaisen tiedonsaantipyyntö on aina perusteltava.

Luovutamme tiedot paperikopioina postitse tai sähköisesti Suomi.fi-viestinä.

Lomakkeet

Tietopyynnön voi tehdä myös sähköisessä asioinnissa (Omat tiedot → lomakkeet).

Hakutekijät: nimi, henkilötunnus, aikaväli, asiointiyksikkö.

Potilastietojen tietovaranto sisältää Pirkanmaan hyvinvointialueen potilaiden henkilötiedot sekä heidän potilasasiakirjansa. Potilasasiakirjat ovat potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, terveydenhuollossa laadittuja tai sinne saapuneita asiakirjoja tai tallenteita. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietoaineistot

 • Potilashallinnolliset tiedot
 • Potilasrekisteri
 • Ajanvaraustiedot
 • Laaturekisterit

Tietojärjestelmät

 • Potilastietojärjestelmät Aura, Effica, Lifecare, Mediatri, Pegasos, Uranus, WinHIT
 • Asiointipalvelu OmaTays
 • Kuvantamisen arkistointi- ja katselujärjestelmä PACS
 • Kuvantamisen toiminnanohjausjärjestelmä RIS
 • Laaturekisterijärjestelmät
 • Laboratoriojärjestelmä WebFimlab
 • Leikkaushoidon järjestelmä Opera
 • Anestesiatietojärjestelmä CHAA
 • Tehohoitojärjestelmä Clinisoft
 • Rekisterienhallintajärjestelmä Lokero
 • Äitiys-, raskaus- ja synnytystietojärjestelmä iPana

Tietopyynnöt

Aikuisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat potilastietonsa.

Alaikäinen voi tarkastaa omat potilastietonsa, jos hän kykenee huolehtimaan asioistaan itsenäisesti. Muussa tapauksessa tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa.

Asianosainen voi saada tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta, jos hänen pyytämänsä tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia käsitelty asia koskee. Asianosaisen tiedonsaantipyyntö on aina perusteltava.

Kuolleen henkilön tietoja voidaan luovuttaa lähiomaisille vain poikkeustapauksissa, jos tiedot voivat vaikuttaa vireillä olevan asian käsittelyyn, esimerkiksi kun henkilön epäillään kuolleen hoitovirheen takia.

Luovutamme potilastiedot paperikopioina postitse tai sähköisesti Suomi.fi-viestinä. Kuvantamistutkimukset toimitamme joko röntgenkuvakopiona, kuvatulosteena tai CD-tallenteena.

Lomakkeet

Tietopyynnön voi tehdä myös sähköisessä asioinnissa (Asioi hallinnon kanssa).

Hakutekijät: nimi, henkilötunnus, aikaväli, hoitoyksikkö.

Henkilöstötietojen tietovaranto sisältää Pirkanmaan hyvinvointialueen nykyisen ja entisen henkilöstön, luottamushenkilöiden, sijaisten, työharjoittelijoiden ja opiskelijoiden henkilötiedot sekä tietokokonaisuudet, jotka liittyvät heidän toimintaansa tai työskentelyynsä hyvinvointialueella.

Tietovarantoa käytetään henkilöstön palvelus- ja virkasuhteiden hoitoon ja järjestämiseen sekä työnantajan lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden täyttämiseen liittyvien asiakirjojen rekisteröimiseen.

Tietovarantoon tallennetaan tietoja esimerkiksi työhakemusten käsittelystä, työajanseurannasta, palkanmaksusta ja käyttöoikeuksien hallinnasta.

Henkilöstötiedot sisältävät sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja.

Tietoaineistot

Tietojärjestelmät

 • Henkilöstö- ja palkanmaksatusjärjestelmä Prima
 • Henkilöstöhallinnon järjestelmät HR Kehityskeskustelut, Koulutuksen hallinta, Lomakäsittely, Osaamisen hallinta, Raportointi ja Sähköinen työpöytä sekä WebTallennus
 • Henkilöstöhallinnon sähköinen arkisto Rondo
 • Käyttövaltuushallinnan järjestelmä
 • Matkanhallintajärjestelmä M2
 • Raportointijärjestelmä Analytics
 • Rekisterienhallintajärjestelmä Lokero
 • Rekrytointijärjestelmä Kuntarekry
 • Työvuorojen suunnittelu- ja seurantajärjestelmät Nepton, Numeron ja Titania

Tietopyynnöt

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa tai tietoa, ei pyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Tietopyyntö lähetetään kirjaamoon:

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 272
33101 Tampere
kirjaamo@pirha.fi

Luovutamme pyydetyt tiedot sähköpostitse tai kirjeitse.

Pirkanmaan hyvinvointialueella virka- tai työsuhteessa, luottamushenkilönä, harjoittelijana tai opiskelijana olevilla ja olleilla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja heistä on henkilöstörekisteriin tallennettu. Kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö toimitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tiedot voi tarkastaa henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana tai ne lähetetään asiakirjakopioina kirjeitse.

Hakutekijät: nimi, henkilötunnus, työyksikkö, työ- tai virkasuhteen voimassaoloaika.

Pelastustoimen tietovaranto sisältää pelastustoimelle määrättyjen tehtävien järjestämiseen tarvittavat tiedot.

Tietovaranto sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja.

Tietoaineistot

Tietojärjestelmät

 • Asianhallintajärjestelmä Pirre
 • Palotarkastusjärjestelmä Merlot
 • Resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä Pronto

Tietopyynnöt

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa tai tietoa, ei pyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään.

Asianosainen voi saada tietoja pelastuslaitoksen suorittamista toimenpiteistä pelastustoimen toimialaan liittyvissä tehtävissä tai onnettomuuksissa. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee. Asianosaisen tiedonsaantipyyntö on aina perusteltava ja kohdistettava yksilöityyn olemassa olevaan viranomaisen asiakirjaan tai asiakirjoihin.

Tietopyyntö lähetetään kirjaamoon:

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 272
33101 Tampere
kirjaamo@pirha.fi

Luovutamme pyydetyt tiedot asiakirjan tyypistä riippuen sähköpostitse, kirjeitse tai Suomi.fi-viestinä, tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voimme periä maksun.

Lomakkeet

Tietopyynnön voi tehdä myös sähköisessä asioinnissa (Asioi hallinnon kanssa).

Hakutekijät: nimi, henkilötunnus, tapahtumapaikka ja -aika, asian aihe tai tunnus (diaarinumero), vireilletulo-/päätöspäivämäärä.

Johtamisen ja päätöksenteon tietovaranto sisältää Pirkanmaan hyvinvointialueen johtamisen ja päätöksenteon, kehittämisen, ohjaamisen, seurannan ja valvonnan sekä yhteisten tukipalveluiden muodostamat tietokokonaisuudet.

Tietovarantoa käytetään hyvinvointialueen hallinnollisen kirjeenvaihdon, päätöksenteon sekä muiden keskeisten asioiden ja asiakirjojen rekisteröimiseen.

Tietovarantoon tallennetaan tietoa esimerkiksi hyvinvointialueen sopimuksista, taloudesta, hankkeista, riskienhallinnasta, toimielinten työskentelystä sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksista. Tietovarannossa ylläpidetään myös hyvinvointialueen toiminnan tilastotietoja sekä viestintä- ja sidosryhmätietoja.

Johtamisen ja päätöksenteon tietovaranto sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja.

Tietoaineistot

Tietojärjestelmät

 • Asiakaslaskutusjärjestelmä Asla
 • Asiakaspalautejärjestelmä Analystica
 • Asianhallintajärjestelmä Pirre
 • Budjetointijärjestelmä Clausion Financial Performance Management
 • Julkaisujärjestelmä Liferay
 • Ostolaskujärjestelmä Basware IP
 • Rekisterienhallintajärjestelmä Lokero
 • Riskienhallintajärjestelmä Granite
 • Sopimushallintajärjestelmä Cloudia
 • Taloushallinnon järjestelmä Intime Plus
 • Tilastoportaali SAS
 • Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro
 • Yleislaskutusjärjestelmä Wintime

Tietopyynnöt

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa tai tietoa, ei pyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään.

Jos tietopyyntö koskee salassa pidettävää asiakirjaa tai asiakirjoja, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus ja pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä. Voimme pyytää myös muita lisätietoja, jos tietojen luovuttamisen edellytystä tarvitsee selvittää tarkemmin.

Tietopyyntö lähetetään kirjaamoon:

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 272
33101 Tampere
kirjaamo@pirha.fi

Luovutamme pyydetyt tiedot asiakirjan tyypistä riippuen sähköpostitse, kirjeitse tai Suomi.fi-viestinä, tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voimme periä maksun.

Hakutekijät: nimi, henkilötunnus, asian aihe tai tunnus (diaarinumero), vireilletulo-/päätöspäivämäärä.

Toimitilatietojen tietovaranto sisältää Pirkanmaan hyvinvointialueen kiinteistöihin, rakennuksiin ja rakennettuun ympäristöön liittyvät tietokokonaisuudet.

Tietovarantoa käytetään kiinteistöjen ja teknisen infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon, mukaan lukien tilojen hallinnointiin ja järjestelyyn, investointihankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä kunnossapitoon.

Tietovaranto sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja.

Tietoaineistot

Tietojärjestelmät

 • Asianhallintajärjestelmä Pirre
 • CAD-järjestelmät
 • Kameravalvonnan järjestelmät
 • Kiinteistöautomaatiojärjestelmät
 • Kulunvalvontajärjestelmä
 • Toiminnanohjausjärjestelmä

Tietopyynnöt

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa tai tietoa, ei pyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään.

Jos tietopyyntö koskee salassa pidettävää asiakirjaa tai asiakirjoja, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus ja pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä. Voimme pyytää myös muita lisätietoja, jos tietojen luovuttamisen edellytystä tarvitsee selvittää tarkemmin.

Tietopyyntö lähetetään kirjaamoon:

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 272
33101 Tampere
kirjaamo@pirha.fi

Luovutamme pyydetyt tiedot asiakirjan tyypistä riippuen sähköpostitse, kirjeitse tai Suomi.fi-viestinä, tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voimme periä maksun.

Hakutekijät: nimi, henkilötunnus, osoite, asian aihe tai tunnus (diaarinumero), vireilletulo-/päätöspäivämäärä.

Tutkimuksen ja opetuksen tietovaranto sisältää Pirkanmaan hyvinvointialueen tieteellisen tutkimuksen sekä opetus- ja koulutustoiminnan tietokokonaisuudet. Lisäksi tietovarannossa ylläpidetään verkko-oppimisympäristöön tallennettuja koulutustietoja.

Tutkimuksen ja opetuksen tietoaineistot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä.

Tietoaineistot

 • Tiedejulkaisut
 • Tutkimusaineistot
 • Eettisen toimikunnan päätökset
 • Koulutusrekisteri

Tietojärjestelmät

 • Asianhallintajärjestelmä Pirre
 • Käyttövaltuushallinnan järjestelmä
 • Laaturekisterijärjestelmät
 • Rekisterienhallintajärjestelmä Lokero
 • Tietoallas
 • Tietoturvallinen käyttöympäristö Hööki ja Hiekkalaatikko-tutkimustyötilat
 • Tutkimustietojärjestelmä Tunicris
 • Tutkimustietokanta Tutti
 • Verkko-oppimisympäristö Moodle

Tietopyynnöt

Tutkimuksen ja opetuksen tietoaineistot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä.

Tutkimusaineistot sisältävät usein tietoja henkilöiden terveydentilasta tai vammaisuudesta ja heidän saamistaan terveydenhuollon palveluista. Lisäksi opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa, teknologista tai muuta kehittämistyötä tai niiden arviointia koskevat aineistot ovat usein salassa pidettäviä. Myös tutkimusta koskevat sopimukset ja rahoitusehdot voivat rajoittaa tutkimukseen liittyvien tietojen julkisuutta.

Tutkimuksen julkisia tietoaineistoja ovat julkistetut ja/tai julkaistut tieteen tuotokset kuten kirjat tai artikkelit tieteellisissä julkaisuissa.

Tutkijalla tai muulla tutkimuksen vastuuhenkilöllä on oikeus saada tietoaineisto tutkimusluvan mukaisesti. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tarkastaa, onko hänen tietojaan käytetty osana tieteellistä tutkimusta.

Omat verkko-oppimisympäristön sisältämät koulutustietonsa voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen, omakätisesti allekirjoitetun tarkastuspyynnön rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi lähettää myös käyttämällä Moodlen linkkejä Tietopyynnöt tai Pyydän kaikki henkilökohtaiset tietoni nähtäväksi. Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana tai kopioina pyydetyistä asiakirjoista.

Lomakkeet

Selvityspyynnön voi tehdä myös sähköisessä asioinnissa (Asioi hallinnon kanssa).

Hakutekijät: nimi, henkilötunnus, tutkimuksen yksilöivä tieto, työyksikkö, verkko-oppimiskokonaisuus.