Murupolku

Readspeaker

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli

Alla esitelty kaatumisen ehkäisyn toimintamalli on tarkoitettu ammattilaisten käyttöön.

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli kaaviona. Sama sisältö löytyy tekstimuodossa kuvan alapuolella olevasta haitarista.
Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli kaaviona

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli - haitari

Kysy: oletko kaatunut viimeisen vuoden aikana?

Epäily kaatumisvaarasta voi herätä, vaikka kaatumista ei viimeisen vuoden aikana olisi tapahtunutkaan. Esimerkiksi henkilö liikkuu epävarmasti, hän kertoo, että kaatuminen huolestuttaa, tai hänellä on jokin kaatumiselle altistava sairaus jokin kaatumiselle altistava sairaus (neurologinen, muistisairaus, tuki- ja liikuntaelinsairaudet).

Tee lyhyt kaatumisvaaran arviointi.

 • Terveyskeskuksissa Kaatumisseulan itsearviointi
 • Kotihoidossa Frop-com -arviointi
 • Sairaalapotilaille ja ympärivuorokautisessa hoiva-asumisessa FRAT-arviointi

Jos arvioinnin perusteella ei ole suurentunutta kaatumisvaaraa, anna yleiset ohjeet kaatumisen ehkäisyyn.

Tee lyhyt kaatumisvaaran arviointi

 • Terveyskeskuksissa Kaatumisseulan itsearviointi
 • Kotihoidossa Frop-com -arviointi
 • Sairaalapotilaille ja ympärivuorokautisessa hoiva-asumisessa FRAT-arviointi

Käytetyn arviointityökalun pistemäärä osoittaa, että henkilö ei ole kaatumisvaarassa tai hänen kaatumisvaaransa on vähäinen.

Anna yleiset ohjeet kaatumisen ehkäisyyn.

Tee laaja kaatumisvaaran arviointi

 • IKINÄ -laaja arviointi
 • RAI-arviointi (kotihoidossa, jos RAI käytössä)
 • Geriatrinen arviointi

Puutu havaittuihin kaatumisen vaaratekijöihin

 • Suunnittele ehkäisytoimenpiteet ja niiden toteutus yhdessä asiakkaan kanssa
 • Toteuta toimenpiteet yhdessä asiakkaan kanssa

Seuraa toimenpiteiden vaikutusta

 • Tee uusi arviointi vähintään puolen vuoden välein
 • Päivitä toimenpiteet tarvittaessa

Kun yksilölliset kaatumisvaaraa lisäävät tekijät on saatu selville, pitää niihin puuttua. Suurimpaan osaan vaaratekijöistä voidaan vaikuttaa. Jos vaaratekijöitä on useita, pitää miettiä, mitkä niistä ovat tärkeimpiä ja puuttua niihin ensimmäisenä. Ehkäisytoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Sovitaan myös milloin ja miten ehkäisytoimenpiteiden vaikutusta arvioidaan.

Keskustele asiakkaan kanssa, ovatko suunnitellut ehkäisytoimenpiteet toteutuneet ja onko niistä ollut apua (kaatumiset vähentyneet, toimintakyky parantunut). Päivitä yksilöllisesti suunnitellut kaatumisten ehkäisytoimenpiteet, jos arvioinnin ja keskustelun perusteella siihen on tarvetta.

Hoida vammat ja puutu välittömiin vaaratekijöihin.

Kaatuneen potilaan välittömät toimenpiteet

Tee laaja kaatumisvaaran arviointi

 • IKINÄ -laaja arviointi
 • RAI-arviointi(kotihoidossa, jos RAI käytössä)
 • Geriatrinen arviointi

Puutu havaittuihin kaatumisen vaaratekijöihin

 • Suunnittele ehkäisytoimenpiteet ja niiden toteutus yhdessä asiakkaan kanssa
 • Toteuta toimenpiteet yhdessä asiakkaan kanssa

Seuraa toimenpiteiden vaikutusta

 • Tee uusi arviointi vähintään puolen vuoden välein
 • Päivitä toimenpiteet tarvittaessa

Kun yksilölliset kaatumisvaaraa lisäävät tekijät on saatu selville, pitää niihin puuttua. Suurimpaan osaan vaaratekijöistä voidaan vaikuttaa. Jos vaaratekijöitä on useita, pitää miettiä, mitkä niistä ovat tärkeimpiä ja puuttua niihin ensimmäisenä. Ehkäisytoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Sovitaan myös milloin ja miten ehkäisytoimenpiteiden vaikutusta arvioidaan.

Keskustele asiakkaan kanssa, ovatko suunnitellut ehkäisytoimenpiteet toteutuneet ja onko niistä ollut apua (kaatumiset vähentyneet, toimintakyky parantunut jne.). Päivitä yksilöllisesti suunnitellut kaatumisten ehkäisytoimenpiteet, jos arvioinnin ja keskustelun perusteella siihen on tarvetta.

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli - kirjaaminen

Kirjaa arvioinnin tulos ja toimenpiteet henkilön tietoihin

On tärkeää kirjata kaatumisvaaran arvioinnin tulokset ja toimenpiteet vaaran vähentämiseksi henkilön tietoihin/potilastietojärjestelmään. Kirjaamistietojen pitäisi olla kaikkien ammattilaisten luettavissa, myös potilaan siirtyessä organisaatiosta toiseen. Organisaatiokohtaisesti päätetään, mikä on paras kirjaamispaikka.

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli - arvioinnin työkalut

Lyhyen arvioinnin työkalu

Terveyskeskuksissa Kaatumisseulan itsearviointi

Voit tulostaa itsearviointilomakkeen täältä:

Voit pyytää asiakasta täyttämään sähköisen itsearvioinnin verkossa täällä:

Kotihoidossa Frop-com -arviointi

Voit tulostaa arviointilomakkeen (ammattilainen täyttää) täältä:

Sairaalapotilaille ja ympärivuorokautisessa hoiva-asumisessa FRAT-arviointi

Voit tulostaa arviointilomakkeen, jonka ammattilainen täyttää

FRATin kanssa voit hyödyntää

Laajan arvioinnin työkalut

IKINÄ laaja arviointi

THL:n IKINÄ laaja kaatumisvaaran arviointilomakkeen voit tulostaa täältä:

RAI-arviointi (jos RAI käytössä)

Geriatrinen arviointi

 • Geriatrisella arvioinnilla tarkoitetaan iäkkään henkilön terveydentilaan ja toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden systemaattista kartoittamista. Arvioinnissa otetaan huomioon sairaudet, erilaiset oireet ja oireyhtymät (kuten vajaaravitsemus ja kaatuilu) pyrkien tunnistamaan myös aiemmin diagnosoimattomia sairaustiloja, ja siinä huomioidaan paitsi fyysinen, myös psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä asuinympäristö. Ongelmien tunnistamisen lisäksi pyritään löytämään myös voimavarat, joita hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa voidaan hyödyntää. Geriatrinen arviointi tehdään tyypillisesti moniammatillisena yhteistyönä, ja siinä hyödynnetään validoituja mittareita. Arvioinnin perusteella laaditaan yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

 • Kaatuneen potilaan geriatrisessa arvioinnissa on otettava sairauksien ja toimintakyvyn lisäksi huomioon ainakin kognitio, mieliala, kivut, ortostaattinen hypotensio, ravitsemustila, liikkumiskyky ja fyysinen suorituskyky, gerastenia, aistivajeet, jalkojen terveys, inkontinenssi, mahdolliset lääkehaitat, sosiaalinen tilanne ja asuinympäristön turvallisuus.

 • PSHP:n lonkkamurtumapotilaan hoitoketjussa on kuvattu esimerkki osastojakson aikana tehtävästä geriatrisesta arvioinnista: Lonkkamurtumapotilaan arviointi - tarkastuslista Terveysportissa

Yleiset ohjeet kaatumisen ehkäisyyn

Voit hyödyntää esimerkiksi seuraavia materiaaleja

Hakusanat: kaatumisen ehkäisy, kaatumisten ehkäisy.

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli - sinua saattaisi kiinnostaa

2.0 Hiusviivaerotin


Kaatuminen - tämän sivun löydät myös

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/kaatuminen

Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli - ohjeita

Tulostettavat versiot kaatumisen ehkäisyn toimintamallista