Murupolku

Readspeaker

Lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden harjoittelu

Lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden harjoittelu

Lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden harjoittelu

Harjoittelu on pakollinen osa lääketieteen opintoja. Harjoittelujen käytännöt ja sisältö vaihtelevat hieman yliopistoittain. Lääkäriharjoittelun eli amanuenssuurin tarkoitus on tutustuttaa lääkärin ammattiin, opettaa käytännön taitoja ja antaa mahdollisuus harjoitella jo opitun teoriatiedon soveltamista. 

Harjoittelua vaaditaan myös EU/ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneilta, jotta he saisivat oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä Suomessa. Heillä harjoittelu vastaa suomalaiselta lääketieteen opiskelijalta vaadittavaa amanuenssipalvelua, ja se suoritetaan julkisyhteisöjen ylläpitämässä suomalaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Laillistamisprosessiin kuuluu Valviran määräämää harjoittelua lääkäreillä 6 kuukautta ja hammaslääkäreillä 3 kuukautta. 

Pirkanmaan hyvinvointialue tekee lääketieteen opiskelijoiden harjoittelun suhteen läheistä yhteistyötä Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan kanssa. Harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti yliopiston loma-aikoina. Tampereen yliopistolliseen sairaalaan otetaan amanuensseiksi kesäkaudella (viikot 21–31) ja joulun aikoihin (viikot 51–52 ja 1) ensisijaisesti Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoita

Tampereen yliopiston tiedekunnan opiskelijoille on Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tarjolla amanuenssien harjoittelupaikkoja vuoden aikana yhteensä 150 kappaletta. Harjoittelupaikat sijoitetaan yliopiston loma-ajoille seuraavasti:

  • Kesä: yhteensä 120 harjoittelupaikkaa kolmen jakson aikana.
  • Joulu: yhteensä 30 harjoittelupaikkaa yhden jakson aikana.

Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelujaksot ovat yleensä kolmen, joillakin aloilla neljän viikon pituisia. Lyhin harjoitteluksi hyväksyttävä jakso yhdessä harjoittelupaikassa on 20 päivää. EU/ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneilla harjoittelujaksot sovitaan yksilöllisesti. Heillä lyhin hyväksyttävä harjoittelujakso samassa paikassa on yksi kuukausi (30 päivää).

Mitä harjoittelu sisältää?

Amanuenssin toimenkuva saattaa vaihdella suuresti riippuen erikoisalasta ja harjoittelupaikasta. Amanuenssi voi esimerkiksi ohjaavan lääkärin valvonnassa tutkia potilaita, seurata hoitoneuvotteluja, osallistua osastokiertoihin ja moniammatillisiin kokouksiin, kirjoittaa röntgenlähetteitä tai kirjata tietoja. Myös toimenpiteissä saattaa päästä avustamaan, tai tekemään niitä itse ohjaavan lääkärin opastuksella. Ohjaava lääkäri tarkistaa ja hyväksyy kaikki amanuenssin laatimat asiakirjat ja hoitosuunnitelmat, sekä tekee potilaan tutkimuksia ja hoitoa koskevat päätökset. Potilaalla on mahdollisuus myös kieltää amanuenssin läsnäolo ja hoitoon osallistuminen. 

Amanuenssi voi toimia koko harjoittelujakson samassa toimipisteessä tai osastolla, tai sitten toimipiste ja/tai osasto voivat vaihdella. Jokainen erikoisala päättää itse harjoittelun sisällön ja ohjelman. Eri erikoisalojen harjoitteluohjelmiin voit tutustua sivulla Amanuenssipaikat ja viikko-ohjelmat.

Mitkä ovat harjoittelupaikan saamisen edellytykset?

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa lääketieteen opiskelijoilta vaaditaan kolmen vuoden suoritetut opinnot ennen kliinisillä aloilla harjoittelua. Tietyissä tilanteissa joillekin diagnostisille aloille (esim. patologia) voidaan ottaa myös alle kolme vuotta opiskelleita, mikäli olennaiset kurssit on suoritettu. Lääketieteen opiskelijoilta edellytetään myös opinto-oikeutta lääketieteellisessä tiedekunnassa, joka todistetaan yliopiston antamalla opiskelutodistuksella, mikäli opiskelija opiskelee muualla kuin Tampereella. Tampereen yliopiston opiskelijoilta vaaditaan myös kolmannen vuosikurssin keväällä suoritettu potilastietojärjestelmiin opastus.

EU/ETA-alueen ulkopuolella tutkintonsa suorittaneilta lääkäreiltä vaaditaan harjoittelua varten Valviran päätös lääkärintutkinnon hyväksymisestä. Lisäksi tarvitaan riittävä suomen kielen taito, jotta harjoittelu Pirkanmaan hyvinvointialueella olisi mielekästä. EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleva tarvitsee Suomessa työskennelläkseen yleensä oleskeluluvan. Lue lisää sivulta EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneiden harjoittelu.

Lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden harjoittelu - miten harjoittelupaikkoja voi hakea

Miten harjoittelupaikkoja voi hakea?

Amanuenssipaikkoja välittää tiedekunta, lue hakuohjeet Tampereen yliopiston verkkosivulta (avaa kohta MET: Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma). Haku tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, ja yliopisto tiedottaa haettavista paikoista niitä vuosikursseja, joita harjoittelu koskee.

Amanuenssuuria voi hakea lähettämällä hakemuksensa suoraan toivomansa erikoisalan vastuualuejohtajalle tai koulutuksen vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilöiden yhteystietoja löytyy sairaalapalveluiden verkkosivulta ja harjoitteluohjelmien yhteydestä Amanuenssipaikat ja viikko-ohjelmat sivuilta.

Hakemuksen voi lähettää postitse tai sähköpostilla. Kannattaa kuitenkin huomioida, että gmail-, hotmail- ja muista vastaavista sähköpostiosoitteista lähetetyt liitteelliset sähköpostit ohjautuvat helposti roskapostikansioon. Mikäli hakijan käytössä on jokin organisaation sähköpostiosoite, sitä kannattaa käyttää hakemuksen lähettämiseen.

Harjoitteluhakemuksia vastaanottaa hallintokoordinaattori Maarit Mäki. Muuten harjoittelupaikan haku tapahtuu samalla tavalla kuin muiden yliopistojen opiskelijoilla.

Opiskelijavaihto-ohjelmien (esim. Erasmus+, Nordplus) kautta ja apurahoilla harjoitteluun tulevien lääketieteen opiskelijoiden asioita hoitaa hallintokoordinaattori Maarit Mäki. Hakemukset opiskelijavaihtoon tehdään kunkin vaihto-ohjelman aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti.

Lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden harjoittelu - milloin hakemuksia voi lähettää

Milloin hakemuksia voi lähettää?

Tampereen yliopiston amanuenssipaikat kesäksi jaetaan tammi-helmikuussa ja jouluksi syys-lokakuussa. Klinikat voivat tämän jälkeen halutessaan palkata vapaiksi jääneille paikoille muiden suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen lääketieteen opiskelijoita. Nämä voivat hakea paikkoja kesäkautta varten saman vuoden maaliskuussa (1.–31.3.) ja joulujaksoa varten saman vuoden lokakuussa (1.–30.10.). Muina aikoina lähetettyjä hakemuksia ei huomioida kyseisiä ajanjaksoja varten. Hakemukseen kannattaa selkeästi merkitä, mitä ajankohtaa hakemus koskee.

Yliopiston loma-aikojen ulkopuolella tapahtuvaa harjoittelua varten hakemuksia voi lähettää milloin vaan. Hakemukseen kannattaa kuitenkin selkeästi merkitä, mitä ajankohtaa hakemus koskee. 

Lääketieteen opiskelijan kannattaa ennen hakemuksen lähettämistä selvittää oman tiedekuntansa käytännöt sen suhteen, hyväksytäänkö samanaikaisesti kurssimuotoisen opiskelun ohella tehtyä harjoittelua tutkintoon.

Lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden harjoittelu - millainen hakemus amanuenssuuria varten tarvitaan

Millainen hakemus amanuenssuuria varten tarvitaan?

Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijat tekevät oman hakemuksensa Tampereen yliopiston antamien ohjeiden mukaisesti (avaa kohta MET: Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma). Muiden hakijoiden hakemukset voivat olla vapaamuotoisia. 

Lääketieteen opiskelijoiden hakemusten liitteenä tulisi olla oman tiedekunnan opiskelutodistus sekä CV, josta käyvät ilmi siihen mennessä suoritetut kurssit ja aiempi kokemus terveydenhuollosta. Tarvittaessa voi käyttää apuna Tampereen yliopiston sivulta löytyvää opiskelijan CV-pohjaa.

EU/ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneen kannattaa liittää mukaan kopio Valviran antamasta päätöksestä, todistus kielitaidosta sekä CV, josta käyvät ilmi ainakin suoritetut tutkinnot sekä aikaisempi työkokemus terveydenhuollon alalla.

Lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden harjoittelu - työskentely amanuenssina

Työskentely amanuenssina

Kaikkien amanuenssiksi tulevien työsopimukset tehdään sillä toimialueella, jonne amanuenssi tulee harjoitteluun. Tampereen yliopisto lähettää tiedot amanuenssipaikan saaneista opiskelijoistaan Taysin tutkimuspalveluihin, joka välittää tiedon toimi- ja vastuualueille sekä palvelussuhdeyksikköön.

Amanuenssin työehdot ja palkkaus määräytyvät 1.5.2022 alkaen kaikilta osin Lääkärisopimuksen mukaan. Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia viikossa. Työvuorojen suunnittelu ja kirjaaminen toteutetaan Titanian suunnittelu- ja laskentaohjelmassa. Amanuenssien työajan seuranta tapahtuu kuten muillakin lääkäreillä Timeconin kautta. Amanuenssit leimaavat työpäivän alussa ja lopussa. Amanuenssilla ei ole velvoitetta osallistua päivystykseen.

Taysissa noudatetaan Suomen Medisiinariliiton suosittelemia amanuenssiohjeita.

Tampereen yliopiston 3. vuosikurssin lääketieteen opiskelijat saavat keväällä tiedekunnasta nimineulat, jotka ovat käytössä opintojen loppuun asti. Jokainen hakee itse kulkunapin Finn-Medi 1 -rakennuksen 3. kerroksessa sijaitsevaan Tampereen yliopiston opiskelijoiden pukukaappitilaan 3. vuosikurssin kevään aikana Arvon vahtimestareilta 1. kerroksen infopisteestä, joka palvelee ma-pe klo 8.00–16.00. Yhteystiedot: arvo.info@tuni.fi, puh. 029 4524 017. Muut sairaalassa tarvittavat kulkunapit saa vastaanottavan toimi- tai vastuualueen sihteeriltä.

Amanuenssi sopii tulonsa erikoisalan yhteyshenkilön kanssa sähköpostitse ja lähettää samalla täyttämänsä amanuenssin CV:n viimeistään kaksi viikkoa ennen saapumistaan.

Amanuenssin tulee palauttaa vastuualueen kulkunapit vastuualuejohtajan sihteerille harjoittelujakson päätyttyä. Tampereen yliopiston opiskelijoiden pukukaappitilan kulkunapit ja -avaimet palautetaan yliopistolle kuitenkin vasta valmistumisen jälkeen.

Työsuhteen päätyttyä palvelussuhdetodistus lähetetään automaattisesti palvelussuhdeyksiköstä opiskelijan osoitteeseen.

Tampereen yliopiston opiskelija antaa sähköisen palautteen harjoittelustaan syyskuun loppuun mennessä. Palautelomakkeen linkki löytyy Tampereen yliopiston verkkosivulta (MET: Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma). Opiskelijan kannattaa myös pyytää ohjaajaa lähettämään yliopistolle palautetta harjoittelun sujumisesta jakson jälkeen. Ohjaajan palautelinkki löytyy samalta Tampereen yliopiston sivulta, ja palaute tulee antaa syyskuun loppuun mennessä. Yliopisto välittää palautteen toimi- ja vastuualueille, opetuskoordinaattoreille ja amanuenssiyhdyshenkilölle.

Lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden harjoittelu - lisätietoja

Lisätietoja

Lisätietoja amanuenssina toimimisesta löydät Medisiinariliiton verkkosivuilta. Tampereen yliopiston opas maahanmuuttajalääkäreille löytyy yliopiston verkkosivuilta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen amanuenssiyhdyshenkilönä toimii erikoislääkäri Reita Nyberg. Amanuenssiyhdyshenkilö ei jaa amanuenssipaikkoja, vaan seuraa harjoittelun toteutumista ja laatua sekä huolehtii infosivujen sisällöstä.