Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Puntaroivat asukaspaneelit

Puntaroivat asukaspaneelit

Puntaroivat asukaspaneelit

Asukaspaneelit on uusi kansalaisosallistumisen muoto, jossa satunnaisotannalla valittu joukko tavallisia kansalaisia kokoontuu perehtymään ja keskustelemaan päätöksenteon tai valmistelun asialistalla olevasta kysymyksestä.

Pirkanmaan hyvinvointialueella vahvistetaan asukkaiden osallistumismahdollisuuksia: uudessa, puntaroivassa asukaspaneeleissa asukkaat saavat äänensä kuuluviin hyvinvointialueen päätöksenteossa. Puntaroiva asukaspaneeli toteutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueella yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. Hankkeen aikana toteutetaan asukaspaneeli, jossa käsitellään asiakaslähtöisiä digipalveluita.

Pirkanmaan hyvinvointialueen asukaspaneeliin kutsutaan 40 eri ikäistä ja eri elämäntilanteessa olevaa hyvinvointialueen asukasta.

Asukaspaneeli - Asiakaslähtöiset digipalvelut

Asukaspaneeli - Asiakaslähtöiset digipalvelut

Asukaspaneelissa pääsee vaikuttamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen digipalvelujen kehittämiseen. Haluamme tietää, miten digipalvelut toimivat juuri sinulle. Miten teemme tämän muutoksen arvostavasti ja vastuullisesti pirkanmaalaisen näkökulmasta?

Lisäämme digipalveluja, jotta sosiaali- ja terveys- sekä lähipalveluja edelleen riittää niitä tarvitseville. Työvoiman saatavuuden vähentyessä ja palvelujen tarpeen kasvaessa olemme Pirkanmaan hyvinvointialueella muutosten keskellä. Digipalveluja voi käyttää lähes kaikkialta. Samalla voimme säästää niin aikaa ja hermoja, mutta myös rahaa.

Pirkanmaan hyvinvointialue pyrkii kasvattamaan digipalvelujen käyttömäärää huomattavasti vuoteen 2025 mennessä. Puntaroiva asukaspaneeli on koonnut julkilausuman siitä, miten digipalveluiden lisääminen voidaan hyvinvointialueen asukkaan näkökulmasta tehdä arvostavasti ja vastuullisesti.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta käsitteli asukaspaneelin julkilausumaa asiakaslähtöisistä digipalveluista kokouksessaan 25.4.2024:

Tulevaisuus- ja stretagiavaliokunnan pöytäkirja (§ 19)

Kansalaispaneelit (Sitran hyvinvointialuekokeiluissa asukaspaneelit) on uusi kansalaisosallistumisen muoto, jossa satunnaisotannalla valittu joukko tavallisia kansalaisia kokoontuu perehtymään ja keskustelemaan päätöksenteon tai valmistelun asialistalla olevasta kysymyksestä.

Kansalaispaneelit ovat yleistyneet maailmalla ja varsinkin Euroopassa voimakkaasti viime vuosina, ja niitä on käytetty hyvin erilaisissa kysymyksissä aina kuntatason kaupunkisuunnittelusta, perustuslain muutoksiin ja ilmastokriisin ratkaisemiseen. Menetelmä sopii erityisesti vaikeisiin, kansalaisia laajasti koskettaviin, mutta myös vahvasti mielipiteitä jakaviin kysymyksiin, joihin päättäjien on yksin vaikeaa löytää ratkaisuja.

Kansalaispaneeleihin kuuluu olennaisena osana satunnaisotantaan ja kiintiöintiin perustuva, reilu ja johdonmukainen valintaprosessi, jossa kaikilla (tietyn iän ylittäneillä, Pirhan asukaspaneelissa 16 vuotta täyttäneillä) alueen asukkailla on yhtäläinen mahdollisuus tulla kutsutuksi. Asukaspaneelikutsuun myönteisesti vastanneista asukkaista luodaan alueen eri väestöryhmiä mahdollisimman hyvin tilastollisesti edustava paneeli. 

Osana asukaspaneeliprosessia osallistujat kuulevat asiantuntijoita ja saavat monipuolista taustatietoa. Tämän jälkeen keskustelut käydään fasilitoidusti pienryhmissä ja koko paneelin kesken. Kansalaispaneelit ovat neuvoa-antavia ja tuottavat suosituksia tai ratkaisuehdotuksia päätöksenteon tueksi.

Osallistumisen moniäänisyys paranee

Asukkaiden ääni kuuluviin monipuolisesti, tasapuolisesti ja reilusti. Mukaan muutkin kuin aktiiviset ja äänekkäät.

Vahvistaa päätösten tietopohjaa ja hyväksyttävyyttä

Eri näkökulmat huomioiva, harkittu kansalaisnäkemys nopeiden reaktioiden ja ennakkoasenteiden sijaan. Asukkaiden kokemukset ja asiantuntemus hyötykäyttöön.

Tukee yhteisen arvoperustan löytämistä ja vähentää vastakkainasettelua

Puntaroinnissa korostuu yhteisen hyvän tavoittelu ja näkökulmien yhteensovittaminen.

Vahvistaa tulevaisuusajattelua ja päätöksenteon pitkäjänteisyyttä

Puntarointi auttaa etsimään kestäviä, hallinnon siilorajat ja vaalikaudet ylittäviä ratkaisuja.

Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projekti etsi hyvinvointialueita kumppaneiksi vuosien 2023–2024 aikana toteutettaviin, Sitran rahoittamiin Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla -kokeiluihin. Pirkanmaan hyvinvointialue on yksi kokeiluun mukaan päässeistä hyvinvointialueista.

Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla -kokeiluilla tavoitellaan alueen asukkaiden ja asiakkaiden osallistumisen vahvistamista ja sen kytkemistä kiinteäksi osaksi päätöksentekoa. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen päätöksenteon rakenteet tukevat asukkaiden osallistumista ja että hyvinvointialuelain 29 § osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevaa kirjausta noudatetaan kunnianhimoisesti.

Haku toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäiseen vaiheeseen valittiin yhdeksän hyvinvointialuetta ja toisessa vaiheessa rahoitettavaksi kahdeksan aluetta, jotka kokeilevat joko puntaroivan tai digitaalisen demokratian menetelmiä. Osassa hyvinvointialuekokeiluista käytetään Polis-verkkoalustaa.

Hakukriteereinä olivat kunnianhimo, kytkentä päätöksentekoon, osallistumista tukevat rakenteet, sitoutuneisuus ja innovatiivisuus. Sitra painotti myös menetelmän juurrutettavuutta ja levitettävyyttä hyvinvointialueorganisaation sisällä sekä vaikuttavuutta hyvinvointialuedemokratian toimivuuden kannalta. Tavoitteena on, että asukkaat pääsevät vaikuttamaan itselle merkittäviin asioihin.

Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektin projektijohtaja Hannu-Pekka Ikäheimo

Miten puntaroiva kansalaiskeskustelu toimii?

Miten puntaroiva kansalaiskeskustelu toimii?

Aihe, tavoite ja rooli

Keskustelulle valitaan aihe ja määritetään tavoite ja rooli päätöksenteossa.

Satunnaisotanta

Kansalaisista valitaan satunnaisotannalla edustava joukko. Usein käytetään kiintiöintiä.

Asiantuntijoiden kuuleminen

Kansalaiset kuulevat riippumattomia asiantuntijoita ja eri kantojen edustajia sekä esittävät kysymyksiä.

Puntaroiva keskustelu

Kansalaiset keskustelevat ja puntaroivat asiakysymykseen liittyviä tosiseikkoja ja väitteitä.

Lausuma

Keskustelut tuottavat yhteisen lausuman, joka voi sisältää esimerkiksi tosiasioita, perusteltuja ehdotuksia tai kannanottoja.

Lausumasta tiedottaminen

Lausuma saatetaan tiedoksi päättäjille ja julkistetaan suurelle yleisölle.
Lähde: Moniäänistä ja perusteltua päätöksentekoa - puntaroivat kansalaiskeskustelut poliittisten kiistakysymysten ratkaisussa (PALO RESEARCH)

2.0 Hiusviivaerotin


Asukaspaneeli - tämän sivun löydät myös

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/asukaspaneeli

Osallistu ja vaikuta - asukaspooli - nosto

Liity mukaan Asukaspooliin!

Pirkanmaan Asukaspooli kutsuu sinut jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi hyvinvointialueemme palvelujen kehittämiseksi. Yhdessä voimme tehdä Pirkanmaasta entistäkin paremman paikan elää ja viihtyä.