Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

AMK- ja YAMK-opinnäytetyöt ja tutkimukset

AMK- ja YAMK-opinnäytetyöt ja tutkimukset

AMK- ja YAMK-opinnäytetyöt ja tutkimukset

Ammattikorkeakoulututkintoihin liittyvien opinnäytetöiden tiedonantajat tai kohderyhmä on tavallisesti erilaiset henkilöstöryhmät tai palveluprosessit. AMK-tasoisissa opinnäytetöissä ei kerätä aineistoa potilailta tai asiakkailta. 

Lupahakemuksen liitteenä toimitetaan tutkimussuunnitelma, joka sisältää seuraavat asiat:

 • kansilehti ja sisällysluettelo
 • johdanto ja tausta
 • tarkoitus, tutkimustehtävät/kysymykset/ ongelmat ja tavoite
 • teoreettiset lähtökohdat, keskeisten käsitteiden määrittely
 • menetelmän ja aineistonkeruun kuvaus, aineiston analysoinnin kuvaus sekä aineiston hävittäminen
 • kohdejoukon määrittely ja kohdejoukon rekrytointi
 • eettisyyden pohdinta
 • aikataulu

Opinnäytetyön menetelmästä riippuen voidaan tarvita lisäksi

Tutkimus- tai opinnäytetyöluvasta päättäminen

 • Vastuuyksikön päällikkö ja hoitotyön opinnäytetöissä vastuualueen ylihoitaja tai hoitotyön päällikkö tekee opinnäytetyötä koskevan päätöksen hakemusten osalta, jotka koskevat henkilöstöä (pois lukien lääkärihenkilöstö) tai palvelu- tai hoitoprosesseja.
 • Useaan toimialueeseen kohdistuvan hoitotyön AMK- tai YAMK-opinnäytetyöluvan myöntää hoitotyön johtaja ja useaan palvelulinjaan kohdistuvan puolestaan vastaava hoitotyön johtaja. Vastaavaa päättäjätasoa sovelletaan sosiaalityön ja -huollon opinnäytetöissä.
 • Pelastuspalveluissa vastaavan luvan myöntää vastuualuejohtaja ja ensihoidossa toimialuejohtaja.
 • Lääkärihenkilöstöä koskevan opinnäytetyöluvan myöntää kyseisen palvelulinjan johtajaylilääkäri tai vastaava johtajaylilääkäri.

Päätös tehdään hakemuslomakkeelle (ei erillistä viranhaltijapäätöstä) ja hakemuslomake liitteineen arkistoidaan palvelulinja- ja vuosikohtaiseen kansioon asianhallintajärjestelmässä.

Jos sinulla on kysyttävää lupaprosessiin liittyen, ota yhteyttä pirhatutkimus@pirha.fi.

Rekisteripohjaiset selvitykset

Rekisteripohjaiset selvitykset

(Tutkimus- ja kehitystyöt/tietojohtamisen rajapinta)

Asiakas- ja potilasrekisteritietoihin liittyvät alan ammattikorkeakoulujen kehittämis- ja opinnäytetyöt, kandidaatti-, maisteri- ja lisensiaattitutkintoon liittyvät opinnäytetyöt, jotka pyrkivät vastaamaan ainoastaan paikallisiin ongelmiin ja jotka eivät pyri antamaan kansallisia tai kansainvälisiä hoitosuosituksia, tarvitsevat tietoluvan. Tietoluvan myöntää vastaava johtajaylilääkäri tai palvelulinjan johtajaylilääkäri (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rekisteritiedot) tai vastaava sosiaalityön johtaja (sosiaalihuollon rekisteritiedot).

Tietoluvan myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätös. Katso Ohjeita viranhaltijapäätöksen laatimisesta tietolupiin.

Pelastustoimen rekisterit, esimerkiksi tapaturma- ja valvontarekisterit, eivät ole toisiolain piirissä, mutta niiden käyttö on luvanvaraista ja lupia myöntävät pelastustoiminnan toimialuejohtajat. Tietoluvasta tehdään viranhaltijapäätös.

Lue lisää ohjeesta: Viranomaisselvityksenä tehtävät kehittämis- ja opinnäytetyöt