Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Valtion tutkimusrahoituksen käyttöohje

Valtion tutkimusrahoituksen käyttöohje

Valtion tutkimusrahoituksen käyttöohje

Tutkimusrahoituksen käyttöön ottaminen

Valtion tutkimusrahoituksen (VTR) käyttöön saaminen edellyttää sitoutumista annettuihin periaatteisiin ja ehtoihin sekä tarkennettua käyttösuunnitelmaa. Ottamalla rahoituksen käyttöön tutkija sitoutuu noudattamaan annettuja periaatteita ja ehtoja. Tarkennettu käyttösuunnitelma palautetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimuspalveluihin.

Sitoumus

Tutkija sitoutuu

 • noudattamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen voimassa olevia tieteellisen tutkimuksen tekoon liittyviä sääntöjä ja ohjeita
 • käyttämään tutkimusrahoitukseen liittyvissä asioissa projekti- tai hankenumeroa
 • vastaamaan projektipäällikkönä tutkimusrahoituksella maksettavien kulujen oikeellisuudesta
 • noudattamaan materiaali- ja laitehankinnoissa Pirkanmaan hyvinvointialueen ohjeita
 • varmistamaan, että omiin ja tutkimusryhmän jäsenten kaikkiin VTR:llä tehtyihin julkaisuihin kirjataan affiliaatioksi se terveydenhuollon yksikkö, jossa tai jonka kanssa yhteistyössä julkaisu on tehty. Jos kirjoittajan yhteys syntyy vain valtion tutkimusrahoituksen kautta, affiliaatioksi merkitään "Tays Research Services, Wellbeing Services County of Pirkanmaa, Tampere University Hospital"
 • rekisteröimään kaikki syntyvät terveystieteiden alojen julkaisut (tieteelliset ja muut artikkelit, kirjat, kirjojen luvut, selvitykset jne.)
 • Julkaisujen ja väitöskirjojen rahoitus/kiitokset kohtaan merkitään "Valtion tutkimusrahoitus, Tampereen yliopistollinen sairaala"
 • Sopimuksen mukaan affiliaatioiksi tieteellisiin julkaisuihin tutkija merkitsee aina sekä Tampereen yliopiston että Tampereen yliopistollisen sairaalan, palvelussuhteestaan riippumatta.

Tutkimusrahoituksen käyttöaika on myöntövuosi sekä kaksi kalenterivuotta (esimerkiksi vuodelle 2022 myönnetyn rahoituksen käyttöoikeus päättyy vuoden 2024 lopussa). Käyttämättä jäänyt tutkimusrahoitus palautuu yhteistyöalueen tutkimustoimikunnalle uudelleen kohdennettavaksi.

Tiedejulkaisujen rekisteröinti

Tutkimukseen saadun rahoituksen merkitseminen julkaisuun

Tarkennettu käyttösuunnitelma

Ennen kuin hankerahoitus voidaan ottaa käyttöön, projektipäällikkönä tutkija tekee koko myönnettyä summaa koskevan tarkennetun käyttösuunnitelman. Tarkennetun käyttösuunnitelman hyväksyy tutkimuspäällikkö Niina Pylkki.

Tarkennettu käyttösuunnitelma tehdään käyttösuunnitelmalomakkeelle.
Rahoituksen käyttösuunnitelmalomaketta tarvitessasi ota ystävällisesti yhteys: niina.pylkki(at)pirha.fi.

Lomake lähetetään rahoitusta saaneen omasta sähköpostiosoitteesta pdf-muodossa hyvinvointialueen tutkimuspalveluihin: niina.pylkki(at)pirha.fi

Käyttösuunnitelman muutos

Tutkija voi tarvittaessa tehdä muutoksia käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelman muutos tehdään samalle lomakkeelle kuin tarkennettu käyttösuunnitelma. Muutoksen hyväksyy tutkimuspäällikkö Niina Pylkki. Tieto hyväksymisestä lähetetään tutkijalle sähköpostitse.

Tutkimusrahoituksen käyttäminen

Tutkimusrahoituksen saajan tulee noudattaa Pirkanmaan hyvinvointialueella voimassa olevia tieteellisen tutkimuksen tekoon liittyviä ohjeita.

Rahoituksen käyttöön liittyvässä asioinnissa ja käytön seurannassa käytetään kirjanpitoon avattua yksilöivää hankkeen numeroa.

Tutkimusrahoituksen saaja nimetään tutkimusrahoituksensa projektipäälliköksi. Projektipäällikkö tekee esitykset tutkimusrahoituksen käytöstä käyttösuunnitelman mukaisesti (henkilöstö, laitteet jne.)

Tutkijan palkka

Tutkimusrahoituksella palkattavat henkilöt otetaan työsopimussuhteeseen Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimuspalveluihin ja heihin sovelletaan Pirkanmaan hyvinvointialueella voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita soveltuvin osin. Työsopimus tehdään tutkimuspalveluissa. Palvelussuhteen aikana tutkimusrahoituksen saaja kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueen vakuutusturvan piiriin.

Verokortti lähetetään suoraan osoitteeseen palkat.pirha(at)monetra.fi.

Myönnetty tutkimusrahoitus kattaa sekä varsinaisen palkan että henkilöstösivukulut.

Tutkijoiden palkkaus valtion tutkimusrahoituksella

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuntaan kuuluvan henkilön tutkijapalkka

Jos olet Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökuntaa, sinut vapautetaan tutkijajakson ajaksi omasta virastasi tai toimestasi. Palvelusuhteesi säilyy katkeamattomana ja työnantajana säilyy Pirkanmaan hyvinvointialue. Sivuvirkaisille voidaan tehdä tutkijajakso päätoimisena tai vain sivuviran osalta.

Jos tarkoituksesi on tehdä tutkijajaksosi työaika jaettuna (osa-aikainen tutkijapalkka) niin, että hoidat myös osa-aikaisesti omaa tointasi tai virkaasi, ota hyvissä ajoin yhteys tutkimuspalveluihin palkka- ja vakanssivaikutusten laskemiseksi ja yhteensovittamiseksi kotiorganisaatiosi kanssa.

Kun tutkimustyösi on tutkijajaksolla kokopäiväistä, et voi pääsääntöisesti tehdä samaan aikaan muuta sairaalatyötä Pirkanmaan hyvinvointialueella tai saada muuta hyvinvointialueen palkkaa. Yritä mahdollisuuksien mukaan järjestää tutkijajaksot vähintään viikon mittaisina.

Tutkijajaksolla voit hoitaa tiettyjä kliinisiä erityistehtäviä, esimerkiksi erikoispoliklinikkaa, enintään kuusi tuntia viikossa. Tästä vastuualue maksaa sinulle normaalin korvauksen vastuualueen kustannuspaikalta.

Päivystysvuorot on pyrittävä sijoittamaan tutkimusjaksojen ulkopuolelle. Jos päivystäminen on toiminnan kannalta välttämätöntä, huolehdi siitä, että päivystyskorvaus maksetaan vastuualueen kustannuspaikalta oman virkasi palkan mukaan.

Kokonaispalkkakulun laskemisessa huomioitavaa

Kokonaispalkkakulut sisältävät lomarahan ja lomakorvauksen. Lopullista kokonaispalkkakulua ei ole mahdollista laskea, koska useat asiat vaikuttavat loman kertymiseen ja loman määrä vaikuttaa lopputilikuluihin. Tämä on huomioitava, jos halutaan käyttää hankkeen varat loppuun, eikä ole mahdollista tarvittaessa käyttää ylimeneviin kuluihin toista hanketta. Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkopuolisiksi luetaan myös tuntityöläiset.

Kokonaispalkkakulua voi arvioida lisäämällä sivukululliseen palkkasummaan 12,5 %, jonka pitäisi kattaa lopputilikulut. Erilaisten muuttujien takia ei tälläkään laskutavalla voida olla varmoja lopullisista kuluista.

Kun lasket hankkeelta menevää henkilön kokonaispalkkakulua, jätä joustovaraa.

Lisätiedot henkilöstöasioista

Tutkimussihteeri
Jaana Tuomaala
P. 03 311 65525

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Tutkimusrahoituksella palkattava henkilökunta

Tutkija vastaa siitä, että hänen tutkimusrahallaan palkkaamansa avustava henkilökunta on tietoinen tutkimusrahoituksen käyttämiseen liittyvistä toimintatavoista.

Työajanseurannan / kulunvalvonnan käytännöistä työntekijä sopii hankerahoituksen saajan ja kyseisen toimialueen kanssa, toimialueen käytäntöjen mukaisesti.

Henkilökunnan informointi henkilörekisteristä

Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen työsuhteeseen tulevia henkilöitä ja tutkimusrahoituksen saajia informoidaan henkilöstörekisteristä työsopimuksen allekirjoitusvaiheessa tutkimuspalveluissa.

Materiaalihankinnat

Tutustu tutkimuspalvelujen ohjeeseen.

Laskutusohje ja -osoitteet tutkimuspalveluissa hallinnoitavien hankkeiden ostolaskuille

Lisätietoja ostolaskuista ja saldokyselyt

Toimistosihteeri
Onni Kananoja
P. 044 473 9646

Tutkimussihteeri
Jaana Tuomaala
P. 03 311 65525

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Laitehankinnat

Laitteet hankitaan Pirkanmaan hyvinvointialueen omaisuudeksi. Hankintojen toteuttamisessa noudatetaan hyvinvointialueen yleisiä ohjeita. Laitehankinnat tehdään tutkimuspalvelujen kautta, katso ohje.

HUOM! Hankintaa suunniteltaessa on selvitettävä myös laitteen käytöstä aiheutuvat vuotuiset huolto- ja ylläpitokustannukset sekä mahdolliset materiaalikustannukset. Ennen hankinnan toteuttamista on varmistettava, mikä taho vastaa edellä mainituista kustannuksista.

Mikäli laite tulee potilaiden diagnoosi- tai hoitokäyttöön on se tarkistettava hyvinvointialueen ohjeen mukaisesti ennen käyttöönottoa. Hankittu laite käy läpi vastaanottotarkastuksen, jossa varmistetaan laitteen potilasturvallisuus. Käyttöönottotarkastuksen yhteydessä määritellään tarkastetun ja rekisteröidyn laitteen kunnossapitovastuu.

Laite kirjataan tutkimusta suorittavan vastuualueen kustannuspaikalle. Tutkimuksen toteuttamisen jälkeen laite siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialeen laitteeksi.

Jotta laitteen hankinta menee mahdollisimman nopeasti eteenpäin, kannattaa tutkijan täyttää hankintaesitys huolellisesti.

Esitys lähetetään osoitteella:

Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimuspalvelut
Anne Pyydönniemi
Arvo Ylpön katu 6 (FM1, 1. krs)
PL 2000
33520 TAMPERE

Hankintaesityksen löydät lomakkeista, sekä alla olevasta linkistä.

Tutkimustoimintaan liittyviä lomakkeita

Valtion tutkimusrahoitusta voi käyttää myös

 • kongressi- ja koulutuskuluihin silloin, kun kyseessä on tutkijan oman tutkimuksen esitteleminen esimerkiksi posterin muodossa tai tutkija on kutsuttu esitelmöimään tutkimuksestaan, ja kun koulutus liittyy tutkimuksen menetelmien oppimiseen ja hallintaan
 • tutkimuspalveluihin, esimerkiksi tilastotieteen palvelut
 • tutkimusten puhelinkuluihin
 • julkaisujen eripainoksiin (reprintteihin) ja kielentarkastuksiin.

Tutkimusrahoituksen käytön seuraaminen

Tutkimusrahoitusta saanut tutkija on ensisijaisesti itse vastuussa tutkimusrahoituksestaan, ja hänen velvollisuutensa on seurata rahojen käyttöä. Mikäli rahoitusta käytetään enemmän kuin sitä on ollut käytettävissä, tutkimusrahoituksen saajan on korvattava ylimennyt summa. Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunta ja tutkimuspalvelut seuraavat osaltaan tutkimusrahoituksen ohjeiden mukaista käyttöä. Tutkimustoimikunnalla on oikeus pyytää tutkimusrahoituksen käytöstä selvityksiä.

Lisätiedot

Tutkimuspäällikkö
FM Niina Pylkki
P. 044 473 9648

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Etsitkö näitä? (Valtion tutkimusrahoituksen käyttöohje)