Readspeaker

Puheterapia Taysissa

Puheterapia Taysissa

Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) puheterapeutit arvioivat ja tutkivat lapsia ja aikuisia, joilla on äänen, puheen, kielen ja/tai kommunikaation tai syömisen ja nielemisen häiriöitä. Puheterapeutit laativat puheterapeuttisen kuntoutussuunnitelman ja antavat ohjausta ja kuntoutusta osana moniammatillista työryhmää. Taysin puheterapeutit työskentelevät poliklinikoilla ja vuodeosastoilla: foniatrian poliklinikalla, kuulokeskuksessa, lasten- ja nuorten sairaalan yksiköissä, aikuisneurologian yksiköissä sekä apuvälinekeskuksessa. Lisäksi puheterapeutit tekevät konsultaatioita sairaalan osastoille.

Toimi näin

Puheterapeutin vastaanotolle tarvitaan aina lääkärin lähete.

Maksaako palvelu?

Palvelu on maksullinen.

Puheterapia Taysissa - haitari

Puheterapia Taysin eri yksiköissä

Aikuistiimi

Foniatrian poliklinikan aikuistiimin puheterapeutit ovat erikoistuneet äänihäiriöiden, erilaisten kurkunpään toimintahäiriöiden ja nielemisvaikeuksien (kliininen arvio, nielemistoiminnon tähystystutkimus FEES, videofluorografiatutkimus VFG) arviointiin ja hoitoon. Pään ja kaulan alueiden syöpiin ja leikkauksiin liittyy usein äänentuoton, puhemotoriikan, syömisen tai nielemisen muutoksia, joita puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa. Puheterapeutti arvioi myös puheen ja äänentuoton apuvälineiden tarvetta.

Lapsityöryhmä

Foniatrian poliklinikan lasten työryhmän puheterapeutti tutkii vaikea-asteisia lasten ja nuorten puheen, kielen ja kommunikaation häiriöitä (kehityksellinen kielihäiriö), suunnittelee kuntoutusta sekä seuraa kuntoutuksen toteutumista ja vaikuttavuutta seurantakäynneillä. Puheterapeutti tarvittaessa ohjaa ja konsultoi vanhempia ja muita lapsen tai nuoren lähi-ihmisiä.

Lapsipotilaan kuntoutuksessa

Puheterapeutti seuraa ja arvioi sekä tutkii kuulovammaisen lapsen kommunikaation ja kielen kehitystä sekä ohjaa huoltajia tukemaan lapsen kehitystä arjessa. Puheterapeutti arvioi lapsen säännöllisen puheterapian tarpeen ja tavoitteet sekä kirjoittaa tarvittavia lausuntoja.

Aikuispotilaan kuntoutuksessa

Puheterapeutti käy potilaan kanssa läpi hänen kuulotilannettaan puheen kuulemisen kannalta. Lisäksi puheterapeutti arvioi tarvittaessa potilaan kommunikaatiokykyä sekä ohjaa puheen vastaanottoa tukevien menetelmien käytössä. Puheterapeutti ohjaa kuulonharjoitusten tekemisessä kotioloissa tavoitteena kuulolaitteesta tai sisäkorvaistutteesta saatava maksimaalinen hyöty.

Kuulokeskus

Lastenneurologian yksikössä

Lastenneurologian yksikössä puheterapeutti toimii osana moniammatillista työryhmää. Puheterapeutti tutkii lasten ja nuorten vuorovaikutuksen, puheen, kielen ja kommunikaation sekä syömisen kehitystä osana lapsen neurologista kokonaiskehitystä.

Puheterapeutti laatii tarvittavat kuntoutussuunnitelmat ja seuraa kuntoutuksen toteutumista ja vaikuttavuutta seurantakäynneillä. Puheterapeutti myös ohjaa arviointikäynneillä ja -jaksoilla vanhempia lapsen tai nuoren puheen ja kielellisen kehityksen sekä syömisen kehityksen tukemiseksi.

Muissa lasten ja nuorten sairaalan yksiköissä

Tays lasten ja nuorten sairaalassa puheterapeutin tehtävänä on arvioida ja tutkia eri ikäisten lasten ja nuorten syömis- ja nielemistoimintoja (kliininen arvio, VFG) sekä kielelliskommunikatiivista toimintakykyä, mukaan lukien kommunikoinnin apuvälinetarve. Puheterapeutin konsultaatiot toteutuvat lääkärin lähetteellä kaikilla Lasten ja nuorten sairaalan osastoilla sekä Taysin äiti-lapsiyksikössä.

Puheterapeutin tutkimukset, sekä vanhempien ohjaaminen ja kuntoutuksen suunnittelu toteutuvat tarvittaessa lapsen osastohoitojakson aikana tai polikliinisesti lasten avohoitoyksikössä tai vastasyntyneiden poliklinikalla. Syömisen ja kommunikaation haasteiden moninaisten taustasyiden vuoksi työote on moniammatillinen.

Aikuisneurologiset puheterapeutit työskentelevät akuuttineurologian osastoilla, neurologisessa kuntoutusyksikössä ja neurologian poliklinikalla. Puheterapeutit arvioivat akuuttineurologisia ja neurokirurgisia potilaita myös muilla osastoilla konsultaatiokäynteinä.

Puheterapeuttien erityisosaamiseen kuuluu perehtyneisyys neurologisiin sairauksiin sekä niiden aiheuttamiin muutoksiin potilaan puhe- ja nielemistoiminnoissa. Nielemistoimintojen arvioinnissa ja kuntoutuksessa voidaan hyödyntää instrumentaalisia menetelmiä (nielemistoiminnon tähystystutkimus FEES, videofluorografiatutkimus VFG). Työtä tehdään osana moniammatillista tiimiä.

Akuuttineurologian puheterapeutti työskentelee aivoverenkiertohäiriöyksikössä ja neurologian vuodeosastolla. Puheterapeutti tutkii, seuraa ja ohjaa potilaita kielellisten toimintojen, nielemistoimintojen, puhemotoriikan ja kommunikaation osalta.

Tehtävänä on tunnistaa akuutista sairaustilasta johtuvaa muutosta näillä osa-alueilla ja tehdä suunnitelma tarvittavaa jatkokuntoutusta varten. Potilailla on tyypillisesti akuutteja aivoverenkierron häiriöitä, epilepsiaa, keskushermoston tulehduksia tai muita akuutteja osasto- tai valvontahoitoa vaativia neurologisia sairauksia tai oireita.

Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa puheen, kielellisten taitojen, kommunikoinnin, äänentuoton ja nielemisen häiriöitä sekä ohjaa kuntoutujaa, läheisiä ja hoitohenkilökuntaa em. häiriöiden osalta. Lisäksi puheterapeutti arvioi kommunikoinnin apuvälineiden tarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Jakson päätteeksi arvioidaan jatkokuntoutustarve ja laaditaan jatkokuntoutussuunnitelma. Osastokuntoutuksessa työtä tehdään osana moniammatillista tiimiä.

Neurologian poliklinikalla hoidetaan erilaisia neurologisia sairauksia, joihin voi liittyä puhemotoriikan, nielemisen tai kielellisten taitojen muutoksia. Puheterapeuttien työnkuva poliklinikalla painottuu näiden potilaiden arviointiin sekä ohjaukseen.

Arviointia tehdään ohjaus- ja kuntoutustarpeen selvittämiseksi osana neurologista diagnostiikkaa. Ohjaus- ja seurantatarve sekä kuntoutus suunnitellaan potilaan toimintakyky ja sairauden etiologia huomioiden. Puheterapeutin vastaanotolle voi tulla yhdessä läheisen kanssa.

Apuvälinekeskuksen puheterapeutti tarjoaa palveluja lapsille ja aikuisille, jotka tarvitsevat puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointikeinoja. Puheterapeutti tuottaa kommunikoinnin apuvälinepalveluja osana kommunikoinnin apuvälinetiimiä, johon kuuluvat lisäksi toimintaterapeutti ja puhevammaisten tulkki.

Apuvälinepalvelu sisältää apuvälinetarpeen arvioinnin, asiakkaalle soveltuvan apuvälineratkaisun arvioinnin, suunnittelun ja toteutuksen, käytössä olevien apuvälineratkaisujen seurannan, ohjauksen ja ylläpidon sekä käytön päättymiseen liittyvät toimet. Yhteistyö asiakkaan tukiverkoston ja yhteistyötahojen (perhe, kuntoutus-, hoito- ja opetusalan ammattilaiset) kanssa on keskeistä.

Apuvälinekeskukseen tarvitaan lääkärin tai Pirkanmaan hyvinvointialueen puheterapeutin lähete. Lisäksi kommunikoinnin apuvälinepalveluihin edellytetään perustaksi puheterapeutin toteuttamaa kommunikoinnin arviota.

Puheterapia Taysissa - vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöt

  • johtava puheterapeutti Eliina Kankare
  • vastaava puheterapeutti Marika Muttilainen

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi