Readspeaker

YEK-koulutus

YEK-koulutus

YEK-koulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sosiaalivakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa.

Eri toiminta-alueisiin tutustumisen lisäksi on tärkeää, että koulutuksessa oleva lääkäri saa kuvan potilaan kokonaishoidosta, hoidon porrastuksesta ja hoitoa tukevista konsultaatiomahdollisuuksista sekä lääkärintyön kliinisestä hallinnasta.  Myös kokemuksen saaminen moniammatillisesta tiimityöstä ja tiimin johtamisesta osana nykyaikaista työyhteisöä kuuluu koulutusvaiheen sisältöihin. Lisätietoa YEK-koulutuksesta.

Pirkanmaan hyvinvointialueella on mahdollista suorittaa koko YEK-koulutus samalla työnantajalla. Kaikki sote-keskuksemme ovat yliopiston hyväksymiä koulutuspaikkoja ja ne täyttävät yliopiston asettamat laatukriteerit:

  • Sote-keskuksessa on koulutusvastaava lääkäri, joka nimeää koulutusta suorittavalle lääkärille henkilökohtaisen ohjaajan. Ohjaajan tulee olla palvelussuhteessa hyvinvointialueeseen.
  • Ohjaukselle on työjärjestyksessä varattu riittävästi aikaa.
  • YEK-lääkärin tulee saada ohjausta kahdeksan tuntia kuukaudessa.
  • Terveyskeskuskoulutuksessa on varmistettu riittävä osaaminen kunnan vastuulla olevan kansanterveystyön sekä kunnan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyössä.
  • Sote-keskuksessa työskentely sisältää keskeiset perusterveydenhuollon tehtävät.
  • Sote-keskuksessa on järjestettävä toimipaikkakoulutusta vuodessa vähintään 100 tuntia, josta osa tulee olla moniammatillista. Koulutusta suorittavan lääkärin tulee osallistua tähän koulutukseen.
  • Koulutusta suorittavalla lääkärillä on mahdollisuus osallistua vähintään yksi päivä kuukaudessa ulkopuoliseen koulutukseen.

Lisäksi ohjaajien tulee kouluttautua tehtäväänsä yliopiston kanssa sovitulla tavalla. Jatko-opiskelijan käytössä tulee olla sähköposti sekä yhteydet verkossa oleviin tietokantoihin ja kirjastoihin.

Muistathan antaa koulutusjaksosi päätteeksi palautteen saamastasi koulutuksesta. Palautettasi käytetään koulutuksen laadun varmistukseen ja kehittämiseen.

Pirkanmaan yhteistyöalueen hyvinvointialueille ja aiemmin sairaanhoitopiireihin on ollut nimettynä vuodesta 2007 alkaen aluekouluttajalääkärit ja -hoitajat, jotka koordinoivat ja kehittävät perustasolla järjestettävää lääkärikoulutusta ja rakentavat alueensa erityispiirteet huomion ottavaa toimipaikkakoulutusjärjestelmää. Aluekouluttajalääkäreiden ja –hoitajien muodostaman Yle-tiimin puheenjohtaja on ayl Emmi Lautamatti, jolle voit myös antaa suoraan palautetta perustason koulutustoiminnasta Pirkanmaan yhteistyöalueella.