Readspeaker

Valikkonäyttö

Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus

Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus

Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus

Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus on haettavana 8.8.–29.8.2024. Rahoitusta voivat hakea tutkijat ja tutkimusryhmät Pirkanmaan hyvinvointialueelta ja konserniyhtiöistä.

Tays tukisäätiön hallitus myöntää 350 000 euroa tutkimusrahoitusta terveydenhuollon, sosiaalihuollon, pelastustoimen ja muiden Pirkanmaan hyvinvointialueella edustettuina olevien alojen tutkimukseen. Summasta 50 000 euroa kohdennetaan ensisijaisesti sosiaalihuollon ja pelastustoimen tutkimuksiin. Rahoitusta ei myönnetä kehityshankkeisiin. 

Tukisäätiön rahoitusta voidaan myöntää yksittäiselle tutkijalle, joka on Pirkanmaan hyvinvointialueen tai sen konserniyhtiön palvelussuhteessa rahoituksen hakuaikana sekä tutkimusryhmälle, jonka päätutkija on Pirkanmaan hyvinvointialueella tai sen konserniyhtiön palvelussuhteessa rahoituksen hakuaikana.

Tutkijan palvelussuhteen tulee olla vähintään 20 prosenttia kokoaikaisesta palvelussuhteesta. Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää myös Fimlab Laboratoriot Oy:n palveluksessa Pirkanmaalla olevalle tutkijalle. Tutkija tai tutkijaryhmä voi jättää ainoastaan yhden rahoitushakemuksen.

Tays tukisäätiö voi myöntää tutkimusrahoitusta niin edistyneisiin kuin aloittaviin tutkimuksiin sekä väitöskirjatutkimuksiin. Suurin myönnettävä tutkimusrahoitus on 30 000 euroa. Tutkimusrahoituksen hakuaika alkaa 8.8. ja päättyy 29.8.2024. 

Hakemuksessa on ilmoitettava kaikki muu kyseiselle tutkimukselle myönnetty rahoitus. Muu rahoitus ei ole este rahoituksen myöntämiselle, mutta se otetaan huomioon hakemuksia arvioitaessa, kun arvioidaan rahoitustuen tarvetta tutkimukselle ja toisaalta tutkijan tai tutkimusryhmän kyvykkyyttä hankkia rahoitusta.

Tutkimusrahoituksen saamisen edellytyksenä on myös, että tutkimus on saanut eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon, kun kyseessä on lääketieteellisen tutkimuslain mukainen tutkimus.

Hakuohje

1. Tutkija/tutkimusryhmä täyttää ensin sähköisen tutkimushanke-esityksen ja sitten siihen kuuluvan sähköisen käyttösuunnitelman ja lähettää ne hakuaikana sähköisen järjestelmän kautta (ensin lähetetään käyttösuunnitelma, sitten vasta tutkimushanke-esitys). Lisäksi hän toimittaa ne yhtenä pdf-tiedostona vaadittuine liitteineen osoitteeseen VTR@pirha.fi. Linkki sähköiseen hakujärjestelmään on ohjeen lopussa.

2. Rahoituksen hakemiseen käytetään valtion tutkimusrahoituksenkin haussa käytössä olevaa sähköistä lomaketta. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää asetuksellaan (66/2024) valtion rahoituksen kohdentamista, ja lomakkeessa on STM:n painoalueisiin liittyvä osa.

Tutustu painoalueisiin ja merkitse tutkimuksen painoalue tai -alueet tutkimushanke-esitys-lomakkeeseen, vaikka Tays tukisäätiön rahoituksessa ei rahoitusta painoalueiden mukaisesti myönnetäkään. Merkitse prosenttiosuudet niin, että niiden summa on sata prosenttia.

3. Hakija allekirjoittaa tutkimushanke-esityksen ja liittää siihen

a. käyttösuunnitelman (sähköisesti lähettämänsä)

b. tutkimussuunnitelman (jonka pituus ei saa ylittää kuutta sivua lähdeluettelo mukaan lukien)

c. hakijan ansioluettelon (korkeintaan kaksi sivua pitkä), joka sisältää myös: 1) hakijan vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistujen artikkelien lukumäärän (ei julkaisuluetteloa) ja 2) tiedot tässä tutkimuksessa mukana olevien hakijan ohjauksessa olleiden vuosina 2020–2024 jo väitelleiden sekä parhaillaan ohjauksessa olevien väitöskirjaa tekevien nimet ja ohjausvuodet.

d. suppean julkaisuluettelon, käsittäen ne hakijan omat julkaisut, jotka hakija on arvioinut merkittävimmiksi sen tutkimuksen kannalta, jolle rahoitusta haetaan (enintään 15 julkaisua). Julkaisuista nimi, kaikki kirjoittajat, lehden nimi, vuosi, vol, sivut.

4. Hakemus liitteineen lähetetään yhtenä pdf-tiedostona VTR@pirha.fi-osoitteeseen. Paperisia hakemuksia tai liitteitä ei toimiteta.
    
Huom: Tampereen yliopistoon rekisteröityneiden väitöskirjatutkijoiden nimet on ilmoitettava hakemuksessa. 

Linkki sähköiseen tutkimushanke-esitykseen ja käyttösuunnitelmaan: 

Pirha – tutkimushanke-esitysten hallinta

Mihin hakemukset toimitetaan?

Sähköisen hanke-esityksen lisäksi kaikki hanke-esitykset liitteineen toimitetaan 29.8.2024 klo 16.00 mennessä sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen VTR@pirha.fi.

Minkä tyyppisiin hankkeisiin voi hakea?

Tutkimusrahoitusta voi hakea tutkimushankkeisiin tai tutkijatoimiin.  

Tutkijatoimet: 

Tutkijatoimia varten rahoitusta myönnetään tutkijapalkkana täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen työskentelyyn, väitöskirjatutkijana tai tutkijana väitöskirjan jälkeen. Pieni osa rahoituksesta voidaan käyttää tutkimuskuluihin. Tutkijatoimeen voidaan myöntää rahoitusta noin 1–2 kuukaudeksi.

Hakemusten arviointi ja myöntöpäätökset

Tutkijoiden ja tutkimusryhmien rahoitushakemukset arvioi erillinen arviointityöryhmä, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti eri tieteenalojen asiantuntijuutta ja joilla on pitkä kokemus tieteellisestä tutkimustyöstä ja tutkimushankkeiden rahoitushakemusten arviointityöstä. Työryhmä käyttää arviointia tehdessään päivitettyjä Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnan arviointikriteereitä.

Arviointityöryhmä tekee Tays tukisäätiön hallitukselle esityksen rahoitusten myöntämisestä. Tays tukisäätiön hallitus päättää rahoituksen myöntämisestä kokouksessaan 7.11.2024, jonka jälkeen rahoitusmyönnöistä ilmoitetaan rahoituksen saajille.

Rahoituksen käyttöön sovelletaan valtion tutkimusrahoituksen käyttöohjeita. Myönnetyn tutkimusrahoituksen käyttöaika päättyy 31.12.2027.

Arviointiohjeessa (pdf) on lueteltu tarkemmin arvioinnin periaatteet.

Asetus 66/2024 (painoalueet)

Keneltä saa lisätietoja?

Tutkimuspäällikkö Niina Pylkki, puhelin 044 473 9648
Tukisäätiön asiamies, lääkintöneuvos Heikki Oksa, puhelin 050 571 1205

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)pirha.fi