Murupolku

Readspeaker

EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneiden harjoittelu

EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneiden harjoittelu

EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneiden harjoittelu

Henkilö, joka on suorittanut lääkärin tutkinnon muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa, voi toimia Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä vain Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) luvalla tai laillistuksella. Ammatinharjoittamisluvan tai -oikeuden saamiseksi lääkärin on suoritettava Valviran määräämä palvelu eli harjoittelu, lisäopinnot ja kuulustelu. Näin varmistetaan, että lääkärin pätevyys vastaa Suomessa saatavaa vastaavaa koulutusta ja että hänen kielitaitonsa on riittävä.

Harjoittelun kesto ja sisältö

Harjoitteluaika on vähintään kuusi kuukautta, mutta Valvira voi myös erikseen määrätä harjoittelun pituuden ja sisällön. Kun harjoittelu on kokopäivätyötä vähintään 30 tuntia viikossa, harjoittelun pituus on vähintään kuusi kuukautta. Puolipäivätyönä (vähintään 18,5 tuntia viikossa) harjoittelun pituus on vähintään yksi vuosi.

Valvira hyväksyy lääkäriharjoitteluksi mm. julkisyhteisöjen ylläpitämässä suomalaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa suoritetun harjoittelun, joka tehtäväkuvaukseltaan vastaa suomalaiselta lääketieteen opiskelijalta vaadittavaa amanuenssipalvelua. Harjoittelua suorittaessaan lääkäriharjoittelija ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö eikä saa hoitaa potilaita itsenäisesti. Lue lisää harjoittelun sisällöstä Lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden harjoittelu -sivulta.

Harjoittelupaikkoja voi olla useampi. Hyväksyttävä harjoittelujakson vähimmäiskesto samassa paikassa on yksi kuukausi (30 päivää). Harjoitteluksi hyväksytään palvelu, joka on kokonaan tehty viimeisen kolmen vuoden aikana ennen kliinistä kuulustelua. Tutkimustyötä hyväksytään lääkäriharjoitteluksi enintään kahden kuukauden ajalta.

Harjoitteluksi ei hyväksytä laitoksen toiminnan seuraamista vierailijana, vapaaehtoista toimintaa laitoksessa tai ulkomaalais- tai työvoimaviranomaisten järjestämää yleistä suomalaiseen työelämään perehdyttämistä (ns. kotouttamista).

Harjoittelu suoritetaan Suomen virallisilla kielillä, joko suomeksi tai ruotsiksi.

Harjoittelupaikan hankkiminen

Hakijan on itse hankittava harjoittelupaikka esimerkiksi ottamalla yhteyttä suoraan sairaaloihin. Harjoittelusta sovitaan sairaalan vastuualueen kanssa. Valviran lupaa harjoittelun aloittamiseen ei tarvita. Työnantaja voi itse päättää harjoittelusuhteen aloittamisesta EU/ETA-alueen ulkopuolella tutkinnon suorittaneen lääkärin kanssa.

Pirkanmaan hyvinvointialueella hakemukset toivotaan keskitettäväksi hallintokoordinaattori Maarit Mäelle. Harjoittelupaikan hakemisesta löytyy lisätietoa Lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden harjoittelu -sivulta.

EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneiden harjoittelu - mitä harjoittelupaikan saamiseksi vaaditaan

Mitä harjoittelupaikan saamiseksi vaaditaan?

Koska harjoittelija pääsee harjoittelua suorittaessaan potilastietojärjestelmiin, harjoittelupaikan tarjoaja varmistaa ennen harjoittelun alkamista suoritetun lääkärin tutkinnon kelpoisuuden. Hakija voi todistaa tämän esittämällä Valviran päätöksen tutkinnon hyväksymisestä. Lisätietoja ulkomailla suoritetun lääkärin tutkinnon hyväksyttämisestä löytyy Valviran sivuilta.

Kielitaidon suhteen harjoittelupaikan tarjoajan pitää varmistua siitä, että hakijan suomen tai ruotsin kielen taito riittää harjoittelun mielekkääseen suorittamiseen niin, ettei potilasturvallisuus vaarannu ja harjoittelusta on hyötyä sekä työnantajalle että harjoittelijalle. Hakija voi osoittaa kielitaidon esimerkiksi kielitutkinnolla. Lisää kielitaidon osoittamisesta voit lukea Valviran sivulta. Työnantaja voi myös itse arvioida hakijaa haastattelemalla, riittääkö kielitaito harjoittelun suorittamiseen.

EU/ETA-alueen ulkopuolisten maiden kansalainen tarvitsee Suomessa työskennelläkseen yleensä oleskeluluvan. Työnteko-oikeus selviää oleskelulupakortista ja -päätöksestä. Lisätietoja löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneiden harjoittelu - kulukorvaus harjoittelun työnantajalle

Kulukorvaus harjoitteluun työnantajalle

Harjoittelupaikan saamista voi auttaa koulutuskorvaus, jota hyvinvointialueet voivat hakea aluehallintovirastolta Valviran EU/ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneelle määräämästä palvelusta eli harjoittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Korvauksia voi saada kuudelta kuukaudelta, jos Valvira ei edellytä tätä pidempää palvelua. Korvausta ei voi saada enää sen jälkeen, kun lääkäri on ilmoittautunut ensimmäiseen Valviran kuulusteluun.
Sosiaali- ja terveysministeriö päättää korvauksen perusteista vuosittain. Vuonna 2023 koulutuskorvaus oli 830 euroa kuukaudessa (30 päivää) kutakin palvelua suorittanutta lääkäriä kohdan. 

Korvauksen saaminen EU/ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneen harjoitteluun edellyttää sitä, että Valvira on hyväksynyt ulkomailla suoritetun tutkinnon. Lisäksi korvauksen saamiseksi edellytetään vähintään kuukauden yhtämittaista palvelua. 

Korvausta haetaan aluehallintovirastolta aina puolen vuoden jaksoilta. Pirkanmaan hyvinvointialueella koulutuskorvaukset haetaan keskitetysti TKIO-keskuksen toimesta kaksi kertaa vuodessa. Harjoittelusta vastaavien yksiköiden tulee toimittaa lääkäriharjoittelijoita koskevat tiedot oman palvelulinjansa vastuuhenkilölle 15.7. (ajanjaksolta 1.1.-30.6.) tai 15.1. (ajanjaksolta 1.7.-31.12.) mennessä. Korvauksia ei voi saada hakujakson ulkopuolisilta ajoilta tai jos hakemus lähetetään määräajan jälkeen. Lisätietoja koulutuskorvausten keskitetystä hakemisesta Pirkanmaan hyvinvointialueella antavat Marita Timonen ja Taia Kiiskilä (etunimi.sukunimi@pirha.fi, ä>>a).

Lisää tietoa koulutuskorvauksen myöntämisen perusteista ja hakemisesta löytyy Aluehallintoviraston verkkosivulta.