Murupolku

Readspeaker

Biopankkipalvelut kansalaisille

Biopankkipalvelut kansalaisille

Biopankkipalvelut kansalaisille

Biopankkipalveluja ovat muun muassa suostumusten, näytteiden ja niihin liittyvien tietojen kerääminen sekä näytteiden luovuttaminen biopankkitutkimukseen. Sisä-Suomen yhteistyöalueella biopankkipalveluista huolehtii Tampereen Biopankki.

Näytteiden antaminen biopankkiin on täysin vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen. Tyypillisiä biopankkinäytteitä ovat tutkimukseen ja hoidon yhteydessä keräämämme veri- ja kudosnäytteet. Biopankkinäytteitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää monissa lääketieteellisissä tutkimushankkeissa. Toimintamme mahdollistaa osallistumisen uusien hoitomenetelmien kehittämiseen.

Perustietoa Tampereen Biopankista

Perustietoa Tampereen Biopankista

Biopankkitutkimusten tavoitteena on kehittää sairauksien diagnosointia ja potilaiden hoitoa. Tämä edellyttää, että meillä on tulevaisuudessa käytössämme kattavasti näytteitä erilaisilta potilasryhmiltä. Laadukkaasti kerätyt näytteet ja niihin yhdistetyt terveystiedot muodostavat arvokkaita kokoelmia, jotka ovat luovutettavissa useisiin tutkimustarkoituksiin. Luovutamme näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimustarkoitukseen pääsääntöisesti koodattuna, jolloin yksittäinen henkilö ei ole niistä suoraan tunnistettavissa. Tutkimushankkeiden tuottamat analyysit ja tulokset palautuvat Tampereen Biopankkiin, joten aineiston arvo kasvaa ajan kuluessa, kun tulokset yhdistetään näytteisiin.

Antamalla näytteen biopankkiin sinulla on mahdollisuus

 • auttaa vaikuttavampien hoitomenetelmien kehittämisessä
 • tukea sairauteesi liittyvää tutkimustyötä
 • hyötyä tulevaisuudessa itsekin yksilöllisesti räätälöidyistä hoidoista

Sinäkin voit tallettaa lahjan tutkimuksen ja hoidon hyväksi.

Suostumuksen voi antaa sähköisesti OmaTays-palvelun kautta tai joissain tilanteissa paperisella lomakkeella. Suostumusten ja näytteiden antaminen biopankkiin on vapaaehtoista.

Sähköinen biopankkisuostumus

 • Kirjaudu OmaTays-palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 • Kirjauduttuasi OmaTaysiin, valitse etusivun vasemmasta reunasta kohta ”suostumukset ja sopimukset”.
 • Valitse ”biopankkisuostumus”.
 • Lue tiedoteosio huolellisesti ja jatka sen jälkeen täyttämään suostumus.

Taysissa hoidossa olevan potilaan suostumus

 • Lähetämme suostumusasiakirjan sairaalan kutsukirjeen liitteenä.
 • Perehdy suostumusasiakirjan sisältöön.
 • Voit palauttaa sen täytettynä ja allekirjoitettuna käyntisi yhteydessä Taysin poliklinikalle tai kelle tahansa Taysin hoitohenkilökuntaan kuuluvalle työntekijälle. Voit myös käydä antamassa sähköisen suostumuksen OmaTays-palvelussa.

Mikäli et ole juuri nyt hoidossa Taysissa, mutta haluat antaa suostumuksesi näytteiden keräämiseen tulevaisuudessa, voit käydä antamassa sähköisen suostumuksen OmaTays-palvelussa. Mikäli et halua antaa sähköistä suostumusta, voit myös tulostaa suostumusasiakirjan ja lähettää sen täytettynä postitse asiakirjassa mainittuun osoitteeseen.

•    Suostumus on voimassa toistaiseksi.
•    Suostumus on aina biopankkikohtainen.

Jos et halua, että näytteitäsi ja tietojasi käytetään biopankkitutkimukseen, voit tehdä biopankkikiellon Tampereen Biopankkiin.

Täytä sähköinen kielto

 • osoitteessa OmaTays.fi.
 • Voit myös tulostaa kieltolomakkeen ja lähettää täytetyn lomakkeen siinä mainittuun osoitteeseen. Halutessasi saat biopankkikieltolomakkeen myös sinua hoitavasta terveydenhuollon yksiköstä.

Voit myös peruuttaa aiemmin antamasi biopankkisuostumuksen milloin vain syytä ilmoittamatta. Peruuttaminen tehdään

Huom! Lomake on tällä hetkellä päivitettävänä. Biopankkikiellon tekeminen onnistuu taas pian.

Peruutuksen vastaanottamisen jälkeen biopankki ei enää luovuta näytteitäsi ja tietojasi tutkimuksiin. Biopankkikiellon tekeminen ei vaikuta millään tavalla tarvitsemasi hoidon saamiseen.

Biopankkiin ei kerätä näytteitä yhtä tiettyä tutkimusta varten vaan ennakoiden tulevia tutkimustarpeita.

Tampereen Biopankin tavoitteena on tukea sairauksien ennaltaehkäisyyn ja potilaiden hoidon vaikuttavuuteen tai sivuvaikutuksiin liittyviä tutkimuksia sekä patologisia löydöksiä hyödyntäviä tutkimuksia.

Lääketieteellisen tutkimuksen kehittyessä yksilölliset hoidot ovat tehokkaampia, ihmisten ominaisuuksien mukaan räätälöityjä ja niillä on vähemmän sivuvaikutuksia. Yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa lääkeyritykset voivat kehittää uusia, yksilöllisiä ja/tai tehokkaampia lääkkeitä.

Tampereen Biopankin mahdollistamat ja parhaillaan käynnissä olevat biopankkitutkimukset löytyvät täältä.

Mikäli haluatte tehdä tietopyynnön tai rekisteritietojen käsittelyyn liittyvän pyynnön tai vaatimuksen, voitte tehdä sen lähettämälle kirjallisen vapaamuotoisen pyynnön/vaatimuksen Tampereen Biopankkiin. Asiakirjaan tulee kirjata pyynnön/vaatimuksen sisällön lisäksi koko nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys.

Asiakirjan postitus on maksuton, kun käytätte alla olevaa osoitetta (postimerkkiä ei tarvita):

Tampereen Biopankki
Tampereen yliopistollinen sairaala
INFO: 924
TUNNUS: 5022591
00003 VASTAUSLÄHETYS

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä (Pirkanmaan hyvinvointialue) voi kuitenkin periä rekisteröidyltä kohtuullisen, pyynnön toteuttamisesta aiheutuvien hallinnollisten kustannusten mukaisen maksun, jos tiedoista pyydetään useampia jäljennöksiä. Rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta kohtuullisen maksun myös silloin, jos rekisteröidyn pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.

Vaihtoehtoisesti rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnöstä. Pyyntöjä voidaan pitää ilmeisen perusteettomina tai kohtuuttomina erityisesti, jos niitä esitetään toistuvasti. Tällöin rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus. Mahdollisen maksun määrittämisessä on otettava huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.

Usein kysyttyä Biopankista

Usein kysyttyä Biopankista

Biopankkeihin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Näytteet ja niihin liittyvät tiedot ovat tärkeä resurssi lääketieteellistä tutkimusta varten. Näytteitä voidaan käyttää mm. tautien syntymekanismien tutkimiseen tai uusien diagnostisten menetelmien kehittämiseen ja niiden toimivuuden varmistamiseen eli validointiin. Näyte- ja tietoaineistoja voidaan käyttää myös apuna kehitettäessä ns. henkilökohtaista lääketiedettä, jonka avulla pyritään sairauksien estämiseen, toteamiseen ja hoitoon tavoilla, jotka on sovitettu yksilöllisesti jokaiselle potilaalle sopivaksi.

Kaikkien suostumuksen antaneiden kansalaisten näytteet, riippumatta esimerkiksi iästä tai terveydentilasta, kelpaavat.

Näytteenantajan tietojen suojaaminen on lähtökohta koko biopankkitoiminnalle. Tietoja säilytetään Pirkanmaan hyvinvointialueen tietojärjestelmäympäristössä. Järjestelmiin on kirjauduttava henkilökohtaisin tunnuksin. Oikeudet tietoihin pääsyyn on rajattu vain niille Tampereen Biopankin työntekijöille, joiden on tehtäviensä hoitamiseksi päästävä rekisterissä oleviin tietoihin.

Näytteitä sekä niihin liittyviä tietoja luovutetaan sekä kotimaisiin että ulkomaisiin biopankkitutkimuksiin. Tieto näytteenantajan henkilöllisyydestä säilytetään erillään näytetiedoista. Tietosuoja turvataan koodaamalla näytteet ja tiedot sekä tekemällä tarkat sopimukset niiden käsittelystä. Henkilön suoraan yksilöiviä tunnistetietoja ei pääsääntöisesti luovuteta biopankkitutkimuksiin. Lisätietoja: Tampereen Biopankin tietosuojaseloste.

Hinta muodostuu sopimuksen mukaisesti, projektikohtaisesti. Lisätietoja saat Tampereen Biopankista.

Tampereen Biopankissa on veri, kudos ja aivoselkäydinneste -näytteitä.

Näytteet omistaa Pirkanmaan hyvinvointialue.

Biopankkiin kerätyistä näytteistä ei tehdä lähtökohtaisesti tutkimusta biopankissa. Näytteitä ja tietoja luovutetaan tutkimuksiin tutkijoiden tarpeiden mukaan. Näytettä antaessa ei siis voi vielä tietää, mihin tutkimuksiin näytettä tullaan käyttämään. Biopankkilain mukaan näytteenantajalla on kuitenkin oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin tutkimuksiin omaa näytettä ja siihen liitettyjä tietoja on käytetty. Näytteen antajalla on myös oikeus saada tutkimuksessa mahdollisesti ilmennyt terveydentilaansa koskeva tieto. Näytteestä määritettyä tietoa annettaessa henkilölle on tarjottava mahdollisuus saada selvitys tiedon merkityksestä. Tiedon merkityksen selvittämisestä saa periä maksun, joka on enintään selvityksen antamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava.

Toistaiseksi biopankki voi ottaa vastaan vain henkilökohtaisesti annettuja suostumuksia. Omainen voi auttaa suostumuksen täyttämisessä, mutta allekirjoituksen tulee olla omakätinen.

Voit peruuttaa antamasi biopankkisuostumuksen milloin tahansa ilman erillistä syytä. Suostumuksen peruuttaminen tapahtuu tekemällä biopankkikielto. Jos peruutat aikaisemmin antamasi suostumuksen tekemällä biopankkikiellon sinusta otettuja näytteitä ja tietoja ei luovuteta tutkimuksiin ja ne poistetaan biopankin näytekokoelmasta. Voit myös muuttaa antamaasi suostumuksen laajuutta tekemällä uuden suostumuksen uusin tiedoin.

Biopankkinäytteen antamisesta ei lähtökohtaisesti ole odotettavissa suoraa hyötyä näytteenantajalle, mutta näytteen antaminen auttaa tutkijoita ja yrityksiä ymmärtämään sairauksien syntymekanismeja sekä kehittämään parempia hoito- ja ennaltaehkäisymuotoja. Tämä hyödyttää meitä kaikkia. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että biopankkinäytteestä saadaan selville jotakin odottamatonta, terveytenne kannalta merkittävää tietoa. Jos olet antanut luvan ottaa itseesi yhteyttä tällaisessa tapauksessa, tätä tietoa saatetaan voida hyödyntää sinun terveydenhoidossasi. Myös tietoja perimästä voidaan joissakin tapauksissa hyödyntää näytteenantajan hoidossa, esimerkiksi oikean hoitolinjan valinnassa.

Voit antaa perusbiopankkinäytteen kaikissa Fimlabin toimipisteissä Pirkanmaalla poissulkien Jämsänkosken, Koskenpään, Kylmäkosken, Pälkäneen, Sahalahden ja Kämmenniemen laboratoriot. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella (Seinäjoki) ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueella (Hämeenlinna) biopankkinäytteet voi antaa toistaiseksi ainoastaan kantasairaalan laboratoriossa. Tampereen Biopankin näytteet kuljetetaan biopankin laboratorioon katkeamattomassa kylmäketjussa. Tämä vaatii laboratorioilta erityisiä varusteita, joita harvoin auki olevissa laboratorioissa ei välttämättä ole. Sinua voidaan myös pyytää antamaan biopankkiin ctDNA-näyte. Näitä näytteitä kerätään vain tietyiltä potilasryhmiltä. Saat ohjeet näytteen antamiseen hoitavasta yksiköstäsi. ctDNA-näytteitä otetaan Tays Keskussairaalan, Radiuksen, Hatanpään, Kuninkaankulman, Valkeakosken ja Vammalan Fimlab-toimipisteissä.

Voit antaa näytteen milloin tahansa. Lähtökohtaisesti biopankkinäytteet otetaan terveydenhoitoosi liittyvien näytteiden yhteydessä, mutta voit käydä antamassa myös pelkän biopankkinäytteen. Jos olet lähettänyt suostumuksen biopankkiin, näytepyynnöt näkyvät laboratorion järjestelmissä viikon sisällä. Voit myös ottaa valmiiksi täytetyn suostumuksen mukaan laboratorioon, jolloin näytteet voidaan ottaa samalla laboratoriokäynnillä. Näytteen antaminen ei edellytä ravinnotta oloa ja lääkkeet voi ottaa normaalisti.

Biopankkinäytteillä tarkoitetaan pääsääntöisesti kolmea verinäyteputkea (yhteensä 22 ml) plasma-, seerumi- ja kokoverinäytettä. Biopankkiin voidaan kuitenkin kerätä hoidon yhteydessä myös muita biologisia näytteitä, kuten kudoksia (esimerkiksi koepalat, luuydinnäytteet, leikkauksessa irrotettu kudos) tai eritteitä (esimerkiksi virtsa, sylki). Vaikka biopankkisuostumuksen olisi antanut, on itse näytteen antaminen aina vapaaehtoista ja laboratoriohoitaja kysyy suullisen luvan biopankkinäytteiden ottamiseen näytteenottotilanteessa.

Lähtökohtaisesti näytteeseen liitetään näytteenottoaika ja -paikka, näytetyyppi ja tieto suostumuksesta. Näytteeseen voidaan liittää tutkimuksessa tarvittavia tietoja siinä laajuudessa kuin tutkimus edellyttää. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi erilaiset terveystiedot kuten diagnoosit, toimenpiteet tai tutkimustulokset. Nämä tiedot saadaan potilastietojärjestelmien kautta.

Kyllä. Biopankkinäytteitä luovutetaan paitsi akateemisiin tutkimuksiin, myös esimerkiksi lääkeyhtiöiden tutkimustarpeisiin. Lääkeyhtiöiden tekemä tutkimustyö on välttämätöntä, jotta uusia lääkkeitä saadaan markkinoille. Eri tahot tekevät myös yhteistyötä, josta hyvä esimerkki on FinnGen-hanke. FinnGen on laajamittainen, julkisen ja yksityisen sektorin tutkimusyhteistyö, jonka osallisina on muun muassa biopankkeja, THL, yliopistoja ja lääkeyhtiöitä. Yhteistyön avulla uusien löytöjen ja hoitomuotojen kehittäminen nopeutuu.