Readspeaker

Pirkanmaan hyvinvointialueen potilasrekisteri

Pirkanmaan hyvinvointialueen potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Vastaava johtajaylilääkäri
Pirkanmaan hyvinvointialue, sote-palvelut

Rekisterin yhteyshenkilö

Potilaskertomuskeskus
Puhelin 03 311 66410
potilaskertomuskeskus@pirha.fi

Tietosuojavastaava

Puhelin 03 311 69090
tietosuojavastaava@pirha.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pirkanmaan hyvinvointialueen potilasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään

 • potilaan tutkimusten ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
 • potilaan hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutukseen
 • hyvinvointialueen toiminnan tilastointiin, seurantaan ja valvontaan
 • hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvontaan
 • tieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Laki hyvinvointialueesta (611/2021)
 • Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • Mielenterveyslaki (1116/1990)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Potilasrekisteri koostuu potilaan hoidon ja tutkimuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävistä, laadituista tai saapuneista asiakirjoista tai teknisistä tallenteista, jotka sisältävät muun muassa:

 • potilaan yksilöimiseksi tarvittavia tietoja, esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • potilaan nimeämän yhteyshenkilön ja hänen yhteystietonsa
 • alaikäisen tai vajaavaltaisen potilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan tietoja
 • potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä terveydentilatietoja
 • potilasmaksujen käsittelyn vaatimia tietoja
 • potilaan itsestään tuottamaa tai tarjoamaa tietoa sekä kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja koskevia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilasrekisterin tiedot kerätään potilaalta itseltään ja hänen omaisiltaan ja edustajiltaan, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä, suoritetuista tutkimuksista ja toimenpiteistä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilta, muilta viranomaisilta ja julkisoikeudellisilta yhteisöiltä sekä Digi- ja väestötietovirastolta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastietoja luovutetaan

 • hoitoon liittyen muille terveydenhuollon palvelunantajille lainsäädäntöön tai suostumukseen perustuen
 • hoivaan liittyen hyvinvointialueen sosiaalihuoltoon suostumukseen tai lainsäädäntöön perustuen
 • lainsäädännön perusteella valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksiin
 • lainsäädännön perusteella viranomaisille viranomais- ja valvontatehtäviin sekä vakuutusyhtiöille ja -laitoksille
 • tarvittaessa laskutukseen liittyen viranomaisille, esimerkiksi maksuhäiriöiden yhteydessä ulosottotoimenpiteitä suorittaville
 • tieteelliseen tutkimukseen tietoluvan perusteella
 • potilaalle itselleen
 • asianosaiselle ja potilaan lailliselle edustajalle lainsäädännön perusteella.

Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojärjestelmien huoltoyhteydet voivat kuitenkin ulottua Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin on toteutettu Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset suojatoimet, kuten sopimukseen liitettävät tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, ja lisäksi on tarvittaessa käytetty Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeistamia täydentäviä suojatoimia.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään asiakastietolain (703/2023) säilytysaikaliitteen mukaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen potilastietojärjestelmissä ja sähköisessä arkistossa sekä kansallisessa Kanta-arkistossa.

Paperiaineisto säilytetään asiakastietolain (703/2023) säilytysaikaliitteen mukaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen potilas- ja asiakastietoarkistoissa.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö, vastaava johtajaylilääkäri.

Tarkastusoikeus

Mikäli haluat tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tähän rekisteriin tallennettu, tee kirjallinen tarkastuspyyntö. Pyrimme toimittamaan tiedot kuukauden kuluessa.

Tiedon korjaaminen

Jos haluat poistaa, muuttaa tai täydentää tähän rekisteriin tallennettuja tietojasi, tee kirjallinen oikaisupyyntö. Oikaisupyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja haluat korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta.

Potilastietojen tarkastus- tai oikaisupyynnön voit tehdä sähköisessä asioinnissa tai oheisilla lomakkeilla: