Murupolku

Readspeaker

Omaishoidon tuen palkkiot ja myöntämisen perusteet

Omaishoidon tuen palkkiot ja myöntämisen perusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet on jaettu kolmeen eri vaativuustasoon ja myönnettävät palkkiot on määritelty kolmeen eri luokkaan hoidon vaativuuden perusteella.

Omaishoidon tuki - tuen palkkioluokat

Omaishoidon tuen palkkioluokat

Palkkioluokat ovat kaikilla eri omaishoidon asiakasryhmillä seuraavat:

 • I hoitoisuusryhmä: 461,99 euroa per kuukausi
 • II hoitoisuusryhmä: 763,44 euroa per kuukausi
 • III hoitoisuusryhmä a ja b: 1308,75 euroa per kuukausi

Lakisääteiset indeksikorotukset palkkioihin huomioidaan vuosittain.

Palkkioluokka voidaan alentaa yhtä tai kahta alempaan maksuluokkaan. Tarkemmat määrittelyt alennusperusteista on kirjattu myöntämisperusteissa eri palkkioluokkien kohdalle. Palkkiota voidaan alentaa tai se voidaan jättää maksamatta myös, jos siitä sovitaan omaishoitajan kanssa ja se johtuu hoitajan tilanteesta ja toivomuksesta, esimerkiksi hoitajan varhennettu vanhuuseläke tai työttömyyseläke.

Omaishoidon sijaishoitajien palkkioluokat

Omaishoidon sijaishoitajien palkkiot määräytyvät omaishoidettavan hoitoisuusryhmän mukaan ja ovat seuraavat:

 • I hoitoisuusryhmä: 76,91 euroa per vuorokausi
 • II ja III hoitoisuusryhmä: 94,67 euroa per vuorokausi

2.0 Hiusviivaerotin


Omaishoidon tuki - tuen myöntämisen perusteet

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Laki määrittelee vähimmäispalkkion suuruuden. Hoitopalkkioon tulee vuosittain indeksitarkastukset.

Omaishoidon tuen (kaikki hoitoisuusryhmät) myöntämisen edellytykset:

 1. Henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa ja muuta huolenpitoa.
 2. Hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
 3. Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.
 4. Omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.
 5. Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.
 6. Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937

Muut edellytykset (kaikki hoitoisuusryhmät):

 • Omaishoidon tuesta vastaava työntekijä on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin omaishoidon tukea hakevaan perheeseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen sekä hoidettavan toimintakykyyn huomioiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä suoriutuminen päivittäisistä henkilökohtaisista toiminnoista.
 • Arvioinnissa otetaan huomioon perheen tavanomaiset sisäiset vastuut, kuten puolisoiden tavanomainen toistensa auttaminen sekä tavanomainen huolenpito lapsesta.
 • Mikään tietty diagnoosi ei oikeuta tai edellytä omaishoidon tukea.
 • Omaishoitaja ottaa päävastuun hoidettavan hoidosta ja huolenpidosta.
 • Omaishoitajan terveydentila on kotikäynnillä selvitetty, tarvittaessa pyydetty
 • lääkärinlausunto ja todettu, että terveydentila ei ole este omaishoitajuudelle.
 • Omaishoitaja sitoutuu omaishoidettavan toimintakykyä ylläpitävään toimintaan.

Katso tarkemmat tiedot myöntämisen perusteista:

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet (pdf)

Omaishoidon tuki - linkki osion etusivulle