Readspeaker

Lastenneuvolaseuranta

Lastenneuvolaseuranta

Lastenneuvolaseuranta

Lastenneuvola on maksuton perusterveydenhuollon palvelu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lastenneuvolassa terveydenhoitaja ja lääkäri seuraavat lapsen kasvua ja kehitystä. Lisäksi huomioidaan koko perheen hyvinvointi ja tuetaan perheen arjen sujumista.

Lastenneuvolassa

  • edistetään koko perheen hyvinvointia ja tarvittaessa ohjataan lapsi ja perhe soveltuvan tuen piiriin 
  • seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä 
  • annetaan lapselle kansallisen rokotusohjelman rokotteita ja tarvittaessa muita omakustanteisia rokotteita 
  • mitataan ja punnitaan, tarkastetaan näkö ja kuulo sekä selvitetään lapsen muuta kehitystä esimerkiksi Lene-tehtävien avulla.

Neuvolassa toteutamme määräaikaisia tarkastuksia ja harkinnanvaraisia lisäkäyntejä. Lapselle tehdään laaja terveystarkastus, kun hän on 4 kuukauden, 1,5 vuoden ja 4 vuoden ikäinen.  Laajoissa terveystarkastuksissa käytetään esitietolomakkeita, jotka pyydämme täyttämään sähköisesti ennen käyntejä Pirhan sähköisessä asioinnissa tai paperisena. Tulostettavat lomakkeet löydät neuvoloiden verkkosivuilta.

Käynnit lastenneuvolassa - haitari

Käynnit lastenneuvolassa

Alla kuvattuun määräaikaisten terveystarkastusten perusrunkoon kuuluu minimimäärä tarkastuskäyntejä. Terveystarkastuksien tavoitteena on tukea koko perheen hyvinvointia, vuorovaikutusta ja vanhemmuutta. Keskustelunaiheita ovat aina lapsen kasvu ja kehitys sekä perheen yksilöllisen tarpeen mukaiset aiheet.

Jokaiselle ensimmäisen lapsen saaneelle perheelle pyritään tarjoamaan terveydenhoitajan tekemä kotikäynti 1–2 viikkoa synnytyksestä. Käynti voi toteutua myös neuvolan vastaanotolla.  Käsiteltäviä aiheita ovat mm. kokemus synnytyksestä ja siitä palautuminen. 

Pyydämme antamaan palautetta raskausajan neuvolaseurannasta sähköisellä palautelomakkeella.

Käynnillä seurataan vauvan kasvua ja äidin palautumista synnytyksestä sekä annetaan tukea imetykseen ja varhaiseen vuorovaikutukseen.

Lääkäri tekee vauvalle tarkastuksen.

Raskausdiabetekseen sairastuneen on hyvä käydä sokerirasituksessa ennen jälkitarkastusta. Terveydenhoitaja tekee lähetteen. 

Vauvan kasvun seurantaa. Kansallisen rokotusohjelman aloitus.

Täytä neljän kuukauden ikäisen vauvan terveystarkastuksen esitietolomake tätä neuvolakäyntiä varten kirjautumalla Pirhan sähköiseen asiointiin

Käynnillä jatketaan kansallista rokotusohjelmaa.

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät tarkastuksen vauvalle, ja käynnillä keskustellaan koko perheen hyvinvointitekijöistä. Käynnille kutsutaan molemmat vanhemmat. Toisen vanhemman on mahdollista osallistua terveystarkastukseen myös etäyhteydellä. 

Käynnillä käsiteltäviä asioita ovat mm. perheen tukiverkostot ja jaksaminen. Keskustellaan myös suun hygieniasta huolehtimisesta ensimmäisten hampaiden puhjetessa.  

Käynnillä jatketaan kansallista rokotusohjelmaa.

Ryhmäneuvolakäynti, jossa pääsee tapaamaan muita samanikäisten vauvojen vanhempia. 

Perheen omahoito

Voit tutustua vanhemmuutta ja itsemyötätuntoa tukevaan verkkokurssiin: Perhepolku-verkkokurssi vanhemmille - Perhepolku® 

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät tarkastuksen vauvalle, ja käynnillä keskustellaan koko perheen hyvinvointitekijöistä.  

Käynnillä jatketaan kansallisen rokotusohjelman mukaisia rokotuksia. 

Kaikille 1-vuotiaiden vanhemmille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Katse Taaperoon -tutkimukseen. Halutessasi voit katsoa lisätietoja verkkosivuilta Autismi ja Katse | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Pyydämme antamaan palautetta vauvavuoden neuvolaseurannasta sähköisellä palautelomakkeella.

Perheen omahoito

Sairastettuasi raskausdiabetesta on tärkeää huolehtia sokeritasapainosta myöhemmän tyypin 2 diabeteksen riskin takia. Käy tutustumassa Diabetesliiton verkkokurssiin: Raskausdiabeteksen jälkeen -verkkokurssi - Diabetesliitto .

Täytä 1,5-vuotiaan lapsen terveystarkastuksen esitietolomake ennen tätä neuvolakäyntiä kirjautumalla Pirhan sähköiseen asiointiin. Käynnin keskusteluaiheet valikoituvat esitietolomakkeiden pohjalta. Neuvolasta riippuen käynti voi toteutua terveydenhoitajan ja lääkärin yhteisvastaanottona tai erillisinä käynteinä.

Käynnille kutsutaan molemmat vanhemmat. Toisen vanhemman on mahdollista osallistua terveystarkastukseen myös etäyhteydellä. 

Perheen omahoito

Vanhempien vointi ja keskinäinen parisuhde on keskeinen osa koko perheen hyvinvointia. Käythän halutessasi tutustumassa Mielenterveystalon Parisuhteen omahoito-ohjelmaan  

Käynnillä käsitellään lapsen ja perheen kannalta keskeisiä aiheita. 

Perheen omahoito

Käythän halutessasi tutustumassa Väestöliiton Tahtoikä-verkkokurssiin

Käynnillä käsitellään lapsen ja perheen kannalta keskeisiä aiheita. 

Perheen omahoito

Käythän halutessasi tutustumassa Neuvokas-perheen Meidän perheen digikorttiin

Täytä 4-vuotiaan lapsen terveystarkastuksen esitietolomake tätä neuvolakäyntiä varten kirjautumalla Pirhan sähköiseen asiointiin. Keskusteluaiheet valikoituvat lapsen ja perheen tarpeen mukaan hyödyntäen vanhempien täyttämää esitietolomaketta ja mahdollista varhaiskasvatuksen yhteistyölomaketta. Käynnillä jatketaan kansallista rokotusohjelmaa.

Perheen omahoito

Käythän halutessasi tutustumassa Pirhan digiperhe-sivustoon.

Lääkäri tarkastaa lapsen.

Keskustelunaiheet valitaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaan.

Perheen omahoito

Käythän halutessasi tutustumassa Pirhan Nepsy-sivustoon.

Keskustelunaiheet valitaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. Käynnillä jatketaan kansallista rokotusohjelmaa. Asuinpaikasta riippuen käynti voi toteutua neuvolan tai kouluterveydenhuollon vastaanotolla.

Pyydämme antamaan palautetta leikki-iän neuvolaseurannasta sähköisellä palautelomakkeella.

Perheen omahoito

Voit tutustua vanhemmuutta ja itsemyötätuntoa tukevaan verkkokurssiin: Perhepolku-verkkokurssi vanhemmille - Perhepolku® 

Lastenneuvolaseuranta - teksti haitarin jälkeen

Lisäkäyntejä voidaan varata joko terveydenhoitajalle tai lääkärille tarveharkintaisesti. Neuvolasta voidaan ohjata lapsi ja perhe myös muiden tukipalveluiden piiriin, kuten perhetyön piiriin, perheneuvolaan tai puheterapiaan. 

Lisätietoja neuvolaseurannasta voit halutessasi katsoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta Lastenneuvola - THL ja Terveysportin NEUKO-tietokannasta.

Lastenneuvolaseuranta voimaperheet nosto

Voimaperheet

Voimaperheet-toimintamalli kuuluu neuvoloidemme palveluvalikoimaan. Toimintamalliin sisältyvät digitaalinen myönteisen vanhemmuuden ohjelma 3-vuotiaiden lasten perheille ja lapsen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi neuvolan 4-vuotisterveystarkastuksessa. Osalle perheistä tarjotaan myös käytösongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon kehitetty, kohdennettu vanhempainohjaus.

Lastenneuvolaseuranta perhepolku nosto

Perhepolku®

Perhepolku® tarjoaa tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perhe-elämään vertaisryhmätoiminnan ja itsenäisesti toteutettavan verkkokurssin avulla. Perhepolku-verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan sekä tukea myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä.

Sinua saattaisivat kiinnostaa - lastenneuvolaseuranta - linkkinosto

Lastenneuvolaseuranta hammastarkastus nosto

Neuvolaikäisen lapsen suun ja hampaiden terveystarkastukset

Suun ja hampaiden terveystarkastukset järjestetään lapsen ollessa 1- tai 2- vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias.

Apua ja tukea vanhemmuuteen ja lapsen kehitykseen nosto

Tarvitsetko apua vanhemmuuteen tai lapsen kehitykseen?

Tarjolla apua ja tukea vanhempana olemiseen sekä lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa.