Murupolku

Readspeaker

Rekisteröidyn oikeudet - haitari

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle eli henkilölle, jonka tietoja käsitellään, erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Sinulla on rekisteröitynä muun muassa oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään, sekä pyytää itseäsi koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Pirkanmaan hyvinvointialue toimittaa tiedot pyynnöstäsi mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta.

Mikäli tietopyyntösi on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Saat tietosi lähtökohtaisesti maksutta. Jos kuitenkin pyydät useampia jäljennöksiä, hyvinvointialue voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Jos tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, hyvinvointialue voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa hyvinvointialue osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

Jos hyvinvointialue ei toimita tietojasi, saat asiasta kirjallisen todistuksen. Samassa yhteydessä kerromme oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötietosi poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei hyvinvointialue hyväksy oikaisupyyntöäsi, saat asiasta kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimustasi ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudestasi oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Sinulla on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietosi kokonaan poistettua hyvinvointialueen rekistereistä. Tällaista oikeutta ei ole, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai hyvinvointialueelle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan hyvinvointialueen tiedonohjaussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia säilytysaikoja.

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen oikeutta ei pääsääntöisesti sovelleta Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilörekistereiden kohdalla.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai hyvinvointialueelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen. Tässä tapauksessa tietojasi voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.

Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköinen asiointi

Sinulla on oikeus käyttää myös muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn oikeudet - kuinka toteutetaan - nosto

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Laadi tarkastus- tai oikaisupyyntö vapaamuotoisesti tai lomakkeella, ja lähetä se allekirjoitettuna lomakkeen ohjeiden mukaisesti:

Voit tehdä pyynnön myös sähköisessä asioinnissa (Asioi hallinnon kanssa).