Murupolku

Readspeaker

Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja lokitiedot

Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja lokitiedot

Henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilötietojen käsittelyä ohjaa lisäksi kansallinen yleis- ja erityislainsäädäntö. Sinulla on oikeus tarkastaa lokitiedot asiakas- ja potilastietojesi käsittelystä ja luovuksista sekä pyytää selvitystä, jos epäilet tietojesi väärinkäyttöä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakastietojen käsittelyn perusteena on asiakas- tai hoitosuhde, muu työtehtävä tai muu lakiin perustuva oikeus. Ammattihenkilöt ja muut asiakastietoja työssään käsittelevät henkilöt saavat käsitellä vain lakisääteisen tehtävän edellyttämiä välttämättömiä asiakastietoja.

Asiakas- ja potilasrekisterin lokitietopyyntö

Tallennamme lokitietoja kaikesta asiakas- ja potilastietojen käsittelystä. Sinulla on oikeus saada tieto, kuka on käsitellyt asiakas- tai potilastietojasi, kenelle sinua koskevia tietoja on luovutettu ja millä perusteella (asiakastietolaki 703/2023 11 §).

Pyynnössä tarvittavat tiedot ovat

  • nimesi ja henkilötunnuksesi
  • yhteystietosi
  • ajanjakso, jolta pyydät lokitietoja
  • palvelut ja yksiköt, joissa olet asioinut.

Jos pyydät kahta vuotta vanhempia lokitietoja, sinun on perusteltava pyyntösi erityisellä syyllä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi epäilys asiakas- tai potilastietojesi luvattomasta käsittelystä tavalla, joka edellyttää asian selvittämistä.

Selvityspyyntö asiakas- ja potilastietojen käsittelystä

Jos epäilet, että asiakas- tai potilastietojesi on käsitelty tai luovutettu ilman riittäviä perusteita, voit pyytää asiasta selvitystä.

Väärinkäyttöepäilyn selvittämistä varten tarvittavat tiedot ovat

  • henkilö- ja yhteystietosi
  • epäillyn väärinkäytön ajankohta
  • miten epäily syntyi
  • epäilty käyttäjä tai tekijä
  • millaisista tiedoista on kyse.

Lokitiedot - pyynnön lähettäminen - nosto

Pyynnön lähettäminen

Voit tehdä lokitietopyynnön sähköisessä asioinnissa (Asioi hallinnon kanssa).

Voit laatia lokitieto- tai selvityspyynnön myös vapaamuotoisesti tai lomakkeella, ja lähettää sen allekirjoitettuna osoitteella

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 272, 33101 Tampere

Vastaamme pyyntöösi kirjallisesti. Lähetämme vastauksen sähköisesti Suomi.fi-viestinä tai kirjepostina kotiosoitteeseesi.

Lomakkeet ovat pdf-muodossa:

Lokitiedot - oikeus lokitietoihin

Oikeus lokitietoihin

Lokitietojen tarkastusoikeus on pääsääntöisesti henkilökohtainen, eikä toinen henkilö voi käyttää tarkastusoikeutta valtakirjalla.

Huoltaja voi tehdä lokitieto- ja selvityspyynnön alaikäisen puolesta ja laillinen edustaja vajaavaltaisen puolesta. Jos alaikäinen kykenee ikänsä ja kehitystasonsa perusteella päättämään hoidostaan sekä ymmärtämään lokitietojen ja henkilötietojen käsittelyn periaatteet, on hänen tehtävä pyyntö itse. Laillisen edustajan on osoitettava oikeutensa tiedonsaantiin.

Lokitiedot on oikeus saada asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksien selvittämistä ja toteuttamista varten. Sinulla ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa saamiasi lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Sinulla ei ole oikeutta saada lokitietoja, jos tiedossa on, että niiden antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa terveydellesi tai hoidollesi tai jonkun muun oikeuksille.

Jos lokitietopyyntöösi ei suostuta, saat Pirkanmaan hyvinvointialueelta kirjallisen kieltäytymistodistuksen. Kieltäytymistodistus sisältää kieltäytymisen syyn ja ohjeet, kuinka voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle.