Readspeaker

Lapsen asuminen, huoltajuus ja tapaaminen

Lapsen asuminen, huoltajuus ja tapaaminen

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitamista ja päätöksentekoa lapsen asioista. Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu.

Lapsen asuminen, huoltajuus ja tapaaminen - ankkurilista

Huoltajuus ja asuminen

Huoltajuus ja asuminen

Kun lapsi syntyy avioliitossa, ovat molemmat vanhemmat yhdessä hänen huoltajiaan. Vanhempien erotessa tai kun lapsen isyys tai äitiys selvitetään lapsen syntymän jälkeen, vanhemmat voivat laatia sopimuksen yhteishuollosta tai yksinhuollosta toiselle vanhemmalle. Ennen lapsen syntymää lapsen tunnustava vanhempi saa huoltajuuden vanhemmuuden vahvistamisen yhteydessä. Lapsen huolto voidaan uskoa myös muulle henkilölle kuin vanhemmille lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella. Tätä kutsutaan oheishuolloksi.

Kun kumpikin vanhempi on lapsen huoltaja, he päättävät yhdessä lapsen asioista. Yhteishuolto edellyttää vanhempien kykyä toimia yhdessä lapsen parhaaksi. Jos vain toinen vanhemmista on lapsen huoltaja, hänellä on oikeus yksin tehdä lasta koskevat päätökset. Viranomaiset (esim. päiväkoti, koulu, terveydenhoito, sosiaalitoimi) antavat lasta koskevat tiedot vain huoltajalle ja vain huoltajan erikseen antamalla luvalla toiselle vanhemmalle. Oheishuolto tarkoittaa sitä, että vanhempien lisäksi joku muu henkilö on toisen vanhemman tai molempien vanhempien ohella lapsen huoltaja.

Vanhempien asuessa erillään heidän on ratkaistava se, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsen toive ja mielipide on tärkeä, mutta valintaa ja vastuuta päätöksestä ei saa jättää yksin lapsen tehtäväksi.

Lapsen kannalta huomioitavia asioita ovat muiden muassa:

  • miten lapsen hoitaminen, ruokailu ja vaatehuolto sujuvat
  • kuinka paljon vanhemmalla on aikaa lapselle
  • miten varhaiskasvatus ja koulu järjestyvät parhaiten
  • miten lapsi säilyttää tärkeät ihmissuhteensa (toisen vanhemman tapaaminen, sukulaiset, ystävät)

Mahdollista on myös, että lapsi asuu vuoroin kummankin vanhemman luona. Vuoroasuminen edellyttää vanhemmilta joustavuutta ja hyvää yhteistyökykyä.

Lastenvalvojat-sivun pikalinkki

2.0 Hiusviivaerotin


Lapsen tapaamisoikeus

Lapsen tapaamisoikeus

Lapsella on oikeus tavata vanhempaansa tai muulla tavoin pitää yhteyttä vanhempaansa. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on sekä tapaavan vanhemman että lapsen kanssa asuvan vanhemman vastuulla.

Tapaamisoikeudesta on mahdollista sopia suullisesti tai kirjallisesti. Sopimuksen laatimista varten vanhemmat varaavat ajan lastenvalvojalle. Jos vanhemmat ovat yksimielisiä sopimuksen sisällöstä, lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen.

Sopimuksessa voidaan sopia

  • tapaamisten ajankohdat
  • arki- ja viikonlopputapaamisista
  • loma-aikoina ja juhlapyhinä tapahtuvista tapaamisista.

Tapaamissopimuksessa voidaan sopia tapaamisten lisäksi:

  • muusta yhteydenpidosta
  • lapsen kuljettamisesta ja tarvittaessa tapaamismatkakulujen jakamisesta

Lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Lastenvalvojat-sivun pikalinkki

2.0 Hiusviivaerotin


Jos ei kyetä sopimaan lapsen asumisesta tai tapaamisista

Mitä, jos emme pysty sopimaan lapsen asumisesta tai tapaamisista?

Vanhemmat, jotka eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsensa huollosta, asumisesta tai tapaamisista voivat hakeutua eron jälkeiseen perheasioiden sovitteluun tai hakea sovittelua käräjäoikeudesta.

Sovittelijana toimii perheasioihin perehtynyt tuomari ja häntä avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija, yleensä psykologi tai sosiaalityöntekijä. Sovittelun tavoitteena on saada kestävä sopimus vanhempien välille.

Silloin kun vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, he voivat hakea päätöstä tuomioistuimelta. Tuomioistuin voi pyytää selvityksen perheoikeudellisista palveluista vanhempien ja lasten tilanteesta, selvityksen tekevät perheoikeudellisten palvelujen sosiaalityöntekijät. Selvitystä tehdessä sosiaalityöntekijät perehtyvät lapsen ja vanhempien tilanteeseen eri tavoin. Sosiaalityöntekijät voivat tarpeen mukaan pyytää lasta tai vanhempia koskevia tietoja muilta viranomaisilta tai toimijoilta esim. varhaiskasvatuksessa, koulusta, terveydenhuollosta tai poliisilta.

2.0 Hiusviivaerotin


Valvotut tapaamiset - haitari

Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Vanhemmat voivat sopia, että lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset järjestetään tuettuina tai valvottuina. He voivat sopia myös valvotuista vaihdoista. Myös tuomioistuin voi määrätä valvotut tai tuetut tapaamiset tai valvotut vaihdot.  

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy vanhemmalta toiselle niin, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan. Varsinainen tapaaminen sujuu normaalisti tapaavan vanhemman kotioloissa, mutta ongelmia esiintyy lapsen hakemisessa tai tuomisessa. Valvoja varmistaa turvallisen ja rauhallisen vaihdon niin, ettei lapsi joudu vanhempien välisten ristiriitojen keskelle.  

Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä koko tapaamisen ajan, mutta lapsi ja vanhempi voivat tavata keskenään.

Valvoja huolehtii tapaamisen alkamisesta ja päättymisestä ja seuraa tapaamisen kulkua. Valvoja varmistaa, että tapaaminen sujuu lapsen kannalta turvallisella ja asianmukaisella tavalla, eikä lasta viedä tapaamisesta pois ilman lupaa. Valvoja on käytettävissä myös lapsen hoitoon tai kohtaamiseen liittyvässä ohjauksessa. Valvoja tukee lapsen ja vanhemman suhdetta sekä auttaa käytännön asioissa.  

Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloetäisyydellä lapseen ja tapaavaan vanhempaan. Valvoja seuraa tapaamista jatkuvasti ja varmistaa, että tapaaminen sujuu lapsen kannalta turvallisella ja asianmukaisella tavalla.  

Syyt tuettuihin ja valvottuihin tapaamisiin ja valvottuihin vaihtoihin

Sopimus lapsen tuetuista ja valvotuista tapaamisista tai valvotuista vaihdoista voidaan vahvistaa, jos tuki tai valvonta on tarpeen lapsen edun kannalta.

Tapaamisten valvonnalla puututaan merkittävällä tavalla lapsen ja vanhemman yksityisyyden ja perhe-elämän suojaan. Tämän vuoksi valvotut tapaamiset ovat viimesijainen vaihtoehto: niihin pitää turvautua vain, jos tapaamisten tukeminen tai valvotut vaihdot eivät riitä turvaamaan lapsen etua.

Valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen koordinaattori: puhelin: 0400 351 410

Lisätietoja löydät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta: Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvottu vaihto

Lastenvalvojat-sivun pikalinkki