Murupolku

Readspeaker

Työterveyshuollon potilasrekisteri

Työterveyshuollon potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Vastaava johtajaylilääkäri
Pirkanmaan hyvinvointialue, sote-palvelut

Rekisterin yhteyshenkilö

Potilaskertomuskeskus
Puhelin 03 311 66410
potilaskertomuskeskus@pirha.fi

Varayhteyshenkilö

Merja Jamalainen, johdon assistentti
Puhelin 040 806 3642
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ollut työnantajan (Työterveyshuoltolaki 1383/2001) ja terveydenhuollon toimintayksikön (Potilaslaki 785/1992) lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen. Rekisteriin on tallennettu Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyneet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kuntien järjestämien työterveyspalveluiden potilasasiakirjat.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin palvelussuhteessa olleiden työterveyshuollon potilasasiakirjat 31.12.2015 saakka sekä kunnista hyvinvointialueelle siirtyneiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden työterveyshuollon potilasasiakirjoja 31.12.2022 saakka.

Rekisteri koostuu paperiasiakirjoista ja sähköisistä asiakirjoista. Ne sisältävät muun muassa:

  • henkilön yksilöimiseksi tarvittavia tietoja, kuten nimen, henkilötunnuksen ja yhteystiedot sekä työsuhdetiedot
  • sairauksien, tapaturmien ja ammattitautien tutkimiseen ja hoitoon liittyviä tietoja
  • muita hoitoon ja tutkimukseen liittyviä välttämättömiä terveydentilatietoja.

Sähköiset tiedot alkavat vuodesta 1991, ja ne säilytetään Pirkanmaan hyvinvointialueen paikallisessa sähköisessä arkistossa omana kokonaisuutenaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on kerätty henkilöiltä itseltään, suoritetuista tutkimuksista, muilta hoitolaitoksilta ja työhygieenisistä mittauksista sekä työpaikkaselvityksistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja rekisteröidyn suostumuksella tai erityislainsäädännön perusteella työterveyshuollon tuottajalle tai muille terveydenhuollon toimintayksiköille sekä vakuutusyhtiöille. Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen paikallisessa sähköisessä arkistossa.

Paperiaineisto säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen potilastietoarkistoissa.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö, vastaava johtajaylilääkäri, ja tietohallintojohtaja.

Tarkastusoikeus

Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, hänen tulee toimittaa kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana tai kopioina pyydetyistä asiakirjoista.

Tiedon korjaaminen

Pyyntö rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti, omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja halutaan korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta.