Murupolku

Readspeaker

Pelastustoimen toimenpiderekisteri

Pelastustoimen toimenpiderekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue, pelastuspalvelut
PL 272, 33101 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Hannu Käppi, päivystäjä
Resurssien- ja jatkuvuudenhallinnan toimialue, hallinnon palvelut, komentotoimisto

Rekisterin yhteyshenkilö

Hannu Käppi, päivystäjä
Puhelin 03 311 611 (vaihde)
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Varayhteyshenkilö

Martti Honkala, kehittämispäällikkö
Puhelin 03 311 611 (vaihde)
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään pelastustoimen seurantaan ja kehittämiseen sekä opetukseen ja tilastointiin pelastuslain (379/2011) 91 §:n mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Onnettomuustyypistä ja tilanteesta riippuen rekisteriin tallennetaan mm. kohteen haltija, osoite, riskialueluokitus, koordinaatit, ajoneuvon rekisteritunnus, rakennuksen rakennustunnus, tapaturman uhrin sukupuoli, ikä, sijainti löydettäessä sekä arvio uhrin turvaan poistumattomuuden syystä.

Lisäksi rekisteriin tallennetaan laskutustietoja yhteyshenkilötietoineen, luovutetun asiakirjan saaja, kuvatallenteita onnettomuuspaikalta, hätäilmoituksen sisältö ilmoittajan puhelintunniste- ja osoitetietoineen sekä kohteen osoite- ja koordinaattitietoineen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan hätäkeskukselta (hätäkeskuslaki 692/2010 20 §) sekä pelastusviranomaisten tekemistä havainnoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti pelastuslain (379/2011) 91 §:n nojalla teknisen käyttöyhteyden avulla

  • Pelastusopistolle tilastojen laatimista varten;
  • pelastustoimintaa tai valvontaa varten Hätäkeskuslaitokselle, pelastusviranomaiselle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja 107 §:ssä tarkoitetulle tutkintalautakunnan jäsenelle ja asiantuntijalle;
  • öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjuntaa ja siihen varautumista varten Suomen ympäristökeskukselle sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille;
  • onnettomuustutkintaa varten tutkintaa suorittavalle tutkintalautakunnalle ja viranomaiselle;
  • tieteellistä tutkimusta varten muillekin viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja tutkijoille.

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti pelastuslain (379/2011) 85 §:n nojalla aluehallintoviranomaiselle teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään pääsääntöisesti 10 vuotta tallentamisesta, osa tiedoista säilytetään pysyvästi. Henkilötiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua niiden tallentamisesta. Tiedot säilytetään Pelastusopiston ylläpitämässä resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä Prontossa, jonka palvelinlaitteisto sijaitsee Suomessa. Kuvatallenteet säilytetään turvallisuusverkossa pelastustoimen Sharepoint-kansiossa, johon on rajoitettu pääsu käyttöoikeuksin.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö, päivystäjä.

Tarkastusoikeus

Mikäli asiakas haluaa tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, hänen tulee toimittaa kirjallinen omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle tai pyynnön voi tehdä puhelimitse, henkilökohtaisesti tai sähköisen asioinnin kautta. Tietojen tarkastus toteutetaan useimmiten kopioina pyydetyistä asiakirjoista salattuna sähköpostina, kirjattuna kirjeenä tai henkilökohtaisena noutona.

Tiedon korjaaminen

Pyyntö rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja halutaan korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löytyy rekisteröidyn oikeudet -sivulta.