Murupolku

Readspeaker

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon ostopalvelujen rekisteri

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon ostopalvelujen rekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Vastaava johtajaylilääkäri
Pirkanmaan hyvinvointialue, sote-palvelut

Rekisterin yhteyshenkilö

Jaana Larimo, palvelupäällikkö
puhelin 03 311 611 (vaihde)
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Eija Väärälä, kuntoutuspäällikkö
puhelin 03 311 611 (vaihde)
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäminen, suunnittelu ja toteutus sekä potilaan hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutus.

Rekisteriä käytetään Pirkanmaan hyvinvointialueen maksusitoumusten hallintaan sekä laskujen käsittelyyn, seurantaan ja raportointiin sekä apuvälinerekisterin ylläpitoon ja apuvälinetapahtumien hallintaan.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

  • Lakisääteinen velvoite

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan potilaan yksilöintitiedoista nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä potilaskohtaiset maksusitoumukset ja palvelusetelit apuvälineistä ja kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalveluista, lausunnot, apuvälinetilaukset, lainaukset sekä laskut. Kaikki potilasta koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle palveluntuottajiksi hakeutuneista tallennetaan yritys- ja toimipistekohtaiset tiedot sekä henkilöstön yksilöintitiedoista nimi ja rekisteröintinumero, ammatti, tutkinnot ja osaaminen. Palveluntuottajia koskevat tiedot ovat pääosin julkisia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään terveydenhuollon ammattilaisilta sekä muilta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvilta henkilöiltä, muilta hoitolaitoksilta sekä Digi- ja väestötietovirastolta. Palveluntuottajia koskevat tiedot saadaan Palse.fi-portaalin kautta rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa.

Hyväksyttyjen palvelusetelipalveluntuottajien julkiset tiedot julkaistaan Palse.fi-palvelussa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Tiedot säilytetään 12 vuotta apuvälinepalvelun/hoidon/kuntoutuksen päättymisestä.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin yhteyshenkilö.

Tarkastusoikeus

Mikäli potilas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, hänen tulee toimittaa kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana tai kopioina pyydetyistä asiakirjoista. 

Tiedon korjaaminen

Pyyntö rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti, omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja halutaan korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta.