Murupolku

Readspeaker

Asiakasmaksujen oikaisu, alentaminen ja perimättä jättäminen

Asiakasmaksujen oikaisu, alentaminen ja perimättä jättäminen

Asiakasmaksujen oikaisu, alentaminen ja perimättä jättäminen

Asiakasmaksun oikaisu

Hallintolain mukainen oikaisuvaatimus asiakasmaksusta

Jos olet tyytymätön laskuun, olethan ensin yhteydessä asiakaslaskutukseen (yhteystiedot laskulla). Asiasi saattaa ratketa nopeammin asiakaspalvelun avulla. Oikaisuvaatimusten käsittely on valitettavasti pahasti ruuhkautunut.

Voit halutessasi hakea muutosta asiakasmaksuun tekemällä oikaisuvaatimuksen. Jos maksusta on tehty oikaisukelpoinen päätös, oikaisua haetaan päätökseen. Jos maksusta ei ole tehty päätöstä, itse laskuun saa vaatia oikaisua.

Sinulla on oikeus muutoksenhakuun, mikäli lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi. Tee kirjallinen vaatimus Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi sinulle 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, oikaistavan päätöksen tai laskun numero, vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä jo aiemmin. Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteeseen Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo, PL 272, 33101 Tampere. Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta.

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Voimme alentaa asiakasmaksuasi tai jättää sen perimättä, jos maksu vaarantaa sinun tai perheesi toimeentuloa tai lakisääteistä elatusvelvollisuutta. Näihin maksuihin kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelujen maksukyvyn mukaan määrätyt maksut ja tasasuuruiset maksut.

Hae alennusta tai vapautusta tiettyyn saamaasi laskuun/laskuihin tai pitkäaikaisen palvelun kuukausimaksuun.

Toimi näin

 • Ennen maksujesi alentamista hae kaikkia sinulle kuuluvia etuuksia Kelasta (ei koske toimeentulotukea).
 • Asiakasmaksun alennusta ja vapautusta voit hakea vain julkisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laskuihin. Pirkanmaan pelastuslaitoksen laskuihin (ensihoidon/sairaankuljetuksen omavastuu 25 euroa) ei voi hakea asiakasmaksualennusta Pirkanmaan hyvinvointialueelta. (Sairaankuljetuksen omavastuilla on Kelan vuotuinen maksukatto 300 euroa.)
 • Jätä kirjallinen hakemus, jossa esität perusteet ja tositteet menoistasi, tuloistasi, varoistasi ja veloistasi. Liitä hakemukseen myös tiliote kaikista tileistäsi kahden kuukauden ajalta sekä viimeisin veroilmoitus erittelyosineen.
 • Jos olet hakenut täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sosiaalitoimesta, liitä kertaluonteisen maksun alentamisen hakemukseen myös toimeentulotukipäätös. Kelan perustoimeentulotuen päätöstä ei tarvitse liittää.
 • Ilmoita hakemuksessa myös samassa taloudessa asuvan avio- tai avopuolison tiedot.

Voit palauttaa hakemuksen

 • kirjepostina Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon, PL 272, 33101 Tampere tai
 • salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@pirha.fi. Salatun yhteyden saat pyytämällä sitä kirjaamosta.

Tasasuuruisen asiakasmaksun alennus ja vapautus

 • Toimita liitteeksi kopiot laskuista, joihin haet alennusta tai vapautusta.
 • Hakemusta ei voi tehdä etukäteen mahdollisiin tuleviin laskuihin.
 • Hakemusta ei voi pääsääntöisesti tehdä 30 + 7 päivää vanhempiin laskuihin.
 • Jos sinulla ei ole Kelan perustoimeentulotuen päätöstä hakukuukaudelle, laskelmaa varten vaaditaan lomakkeessa mainitut liitteet. Laskelmassa huomioidaan sinun ja mahdollisen puolison kaikki nettotulot ja käytettävissä oleva varallisuus sekä perustoimeentulotuessa huomioitavat menot. Voit vedota myös muihin menoihin, esimerkiksi ulosottovelkaan. Toimita hakemuksen yhteydessä kaikki vaadittavat liitteet. Näin hakemuksen käsittelyaika ei tarpeettomasti pitkity.
 • Maksettuihin laskuihin tai laskuihin, joihin on myönnetty toimeentulotukea, ei pääsääntöisesti myönnetä alennusta tai vapautusta.

Tasasuuruisten asiakasmaksulaskujen eräpäivät siirretään käsittelyn ajaksi. Asiakkaan itse jo sopimaan laskun maksusuunnitelmaan ei tehdä muutoksia. 

Laskuun annettu alennus tai vapautus ei kerrytä maksukattoa.

Hakulomake

Hae alennusta tai vapautusta tasasuuruisiin asiakasmaksuihin (mm. poliklinikkamaksu, terveyskeskuksen käyntimaksu) seuraavalla lomakkeella:

Hakemus tasasuuruisen asiakasmaksun alennuksesta tai vapautuksesta (pdf, 9/2023)

Voit palauttaa hakemuksen

 • kirjepostitse Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon, PL 272, 33101 Tampere tai
 • salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@pirha.fi. Salatun yhteyden saat pyytämällä sitä kirjaamosta.

Hakemuksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.

Tulosidonnaisten asiakasmaksujen alennus ja vapautus

Alennusta tulosidonnaisiin asiakasmaksuihin haetaan erillisellä lomakkeella. Lomakkeella tulee ilmoittaa selkeästi, mitä ajanjaksoa ja palvelua hakemus koskee. Pääsääntöisesti hakemus käsitellään sen saapumiskuukaudesta alkaen, eikä alennusta myönnetä takautuvasti.

Toimita hakemuksen yhteydessä kaikki vaadittavat liitteet. Näin hakemuksen käsittelyaika ei tarpeettomasti pitkity. Asumismenoista (mm. sähkö- ja vesi) tulee toimittaa vähintään kolmen edeltävän kuukauden laskut, jotta keskimääräinen kulu voidaan arvioida laskelmalle.

Maksuun ei pääsääntöisesti myönnetä alennusta tai vapautusta, jos yksin asuvalle on kertynyt varallisuutta (tilin saldo, osakkeet, rahastot yms.) yli 3 400 euroa tai puolisoille yhteensä yli 6 800 euroa. Harkinnassa otetaan huomioon myös perhekoko, mikäli perheessä on alaikäisiä lapsia.

Laskujen eräpäiviä ei lähtökohtaisesti siirretä käsittelyn ajaksi. Mikäli haluat sopia maksujärjestelyistä tai siirtää laskun eräpäivää, voit olla yhteydessä Monetraan:

Monetran talouspalveluiden asiakaspalvelu
Puhelin: 040 146 9957
Sähköposti: laskutus.pirha@monetra.fi

Hakulomake

Hae alennusta tai vapautusta tulosidonnaisten asiakasmaksujen (mm. säännöllisen kotihoidon maksu, ympärivuorokautisen asumisen maksu ja yhteisöllisen asumisen maksu tukipalveluineen) kuukausimaksuun seuraavalla lomakkeella:

Hakemus tulosidonnaisten asiakasmaksujen alennuksesta ja vapautuksesta (pdf, 10/2023)

Voit palauttaa hakemuksen

 • kirjepostitse Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon, PL 272, 33101 Tampere tai
 • salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@pirha.fi. Salatun yhteyden saat pyytämällä sitä kirjaamosta.

Hakemuksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.