Readspeaker

Valikkonäyttö

Tieteellisen tutkimussuunnitelman arviointikriteerit

Tieteellisen tutkimussuunnitelman arviointikriteerit

Tieteellisen tutkimussuunnitelman arviointikriteerit

Miksi tutkimussuunnitelma kannattaa tehdä huolellisesti?

Huolellisesti laadittu tutkimussuunnitelma avaa tutkimuskokonaisuutta sekä tutkijalle itselleen että tutkimuslupahakemusta käsittelevälle asiantuntijaryhmälle.

Tutkimussuunnitelmasta pitää ilmetä seuraavat asiat

 • Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja teoreettisessa osuudessa on kuvattu, mitä aiheesta aikaisemmin jo tiedetään.
 • Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset sekä ongelmat
 • Selkeä tutkimusasetelma, jossa on kuvattu käytettävät menetelmät, aineistonkeruu ja aineiston analyysi.
 • Otoskoko on perusteltu sekä kohdejoukko ja sen rekrytointi on kuvattu.
 • Tutkimuksen aineistonkeruuseen kohdeorganisaatiossa tarvittavat resurssit.
 • Tutkimuksen toteutuksen aikataulu.
 • Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus
 • Tietosuojasäännökset ja turvallisuutta koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet
 • tutkimuksesta vastaava henkilö ja tutkimusryhmä.

Tutkittavan tiedote- ja suostumusasiakirjan sisältö on selkeä, asiallisesti muotoiltu ja sen tulee mahdollistaa tutkittavan tietoinen suostumus. Tiedotteen tutkimuksesta ja tutkittavien suostumuslomakkeen tulee noudattaa Pirkanmaan hyvinvointialueen ohjeistusta.

Tiedotteessa tutkittavalle ja suostumusasiakirjassa kiinnitetään huomiota erityisesti

 • miksi tutkittavaa pyydetään osallistumaan tutkimukseen
 • miten tutkittavat rekrytoidaan
 • henkilötietojen käsittelyyn.