Murupolku

Readspeaker

Yhteisöllisen asumisen maksut

Yhteisöllisen asumisen maksut

Yhteisöllisen asumisen maksut

Palvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, käytetään maksua määrättäessä maksuprosenttia, joka vastaa keskimääräistä määrää. Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin. Säännöllisen kotihoidon asiakassuunnitelmaan kirjattavan käynnin minimikesto on kymmenen minuuttia (10 min).

Säännöllisen kotihoidon käyntejä voidaan toteuttaa myös etäpalveluna esimerkiksi videokuvallisen internetyhteyden välityksellä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla etäkäynnin aika lasketaan hoitoaikaan asiakasmaksua määriteltäessä.

Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia.

Asiakasmaksun suuruudesta päätettäessä asiakkaan kuukausituloina huomioidaan tulorajan yli menevä bruttotulo. Tuloraja määräytyy perhekoon mukaan seuraavasti:

 • 1 henkilö, tuloraja 653 €/kk
 • 2 henkilöä, tuloraja 1 205 €/kk
 • 3 henkilöä, tuloraja 1 891 €/kk
 • 4 henkilöä, tuloraja 2 338 €/kk
 • 5 henkilöä, tuloraja 2 830 €/kk
 • 6 henkilöä tai enemmän, tuloraja 3 251 €/kk

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 389 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.

Asiakkaalta voidaan periä lisäksi erillinen maksu asiakassuunnitelmaan sisältyvistä tukipalveluista tai asumispalveluun liittyvistä palveluista. Tällaisia ovat esim. ateriapalvelu ja turva-auttamispalvelu.

2.0 Hiusviivaerotin


Yhteisöllisen asumisen maksut - asiakasmaksun määräytyminen - haitari

Mitkä tekijät vaikuttavat asiakasmaksun määräytymiseen?

Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon seuraavat asiakkaan ja hänen puolisonsa tulot:

 • Eläkkeet (ilman rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää)
 • Eläkettä saavan hoitotuki (ilman veteraanilisää)
 • Palkkatulot ja muut verosta vapaat tulot (tulonhankkimiskustannuksilla vähennettynä)
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • Alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • Lasten kotihoidon tuki
 • Opintoraha ja aikuiskoulutustuki
 • Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset (siltä osin kuin ne ovat veronalaista tuloa)
 • Muut lain sallimat jatkuvat tai vuosittain toistuvat ansiotulot
 • Pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko-, osinko- ja vuokratulot (kulut vähennettyinä)
 • Laskennallinen metsätulo (Laki 10i§)

Tulona ei oteta huomioon:

Lapsen elatuksesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua lapsen elatusapua

Tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea), joita ovat esimerkiksi:

 • lapsilisä
 • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha
 • toimeentulotuki
 • veteraanien etuuksia (m. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)

Ennen kuin maksu määrätään, asiakkaan kuukausituloista vähennetään seuraavat kustannukset:

- Asiakkaan suoritettavaksi vahvistettu elastusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat kustannukset (elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen asumispalvelun alkamista)

- Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka asiakkaan on suoritettava rahana

- Kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen on suoritettava rahana

- Edunvalvojan palkkion perusmaksu (myös edunvalvontavaltuutetun palkkio enintään em. perusmaksun suuruisena)

Todellisten asumismenojen vaikutus pitkäaikaisen asumispalvelun maksuun

Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksua määrättäessä tuloista vähennetään asiakkaan todelliset asumismenot ennen pitkäaikaiseen asumispalveluun siirtymistä seuraavasti:

 • Omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisen kuuden (6) kuukauden ajan palvelun alkamisesta (huomioidaan asiakkaan osuus: asunto-osakkeen hoitovastike, lämmityskulut, vesimaksun perusosa, kiinteistövero, tonttivuokra ja pakollinen kotivakuutus)
 • Vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuuliset kulut asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) 52 §:ssä tarkoitetulta vuokralaisen irtisanomisajalta (huomioidaan lisäksi asiakkaan osuus: pakollinen kotivakuutus)
 • Asumisoikeusasunnon asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 §:ssä tarkoitettu käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut kolmelta (3) kuukaudelta (huomioidaan lisäksi asiakkaan osuus: pakollinen kotivakuutus)

2.0 Hiusviivaerotin


Asiakasmaksut - asiakasmaksujen määräytyminen palvelutuntien ja henkilömäärän mukaan - taulukko

Maksujen määräytyminen palvelutuntien ja henkilömäärän mukaan

Palvelutunnit kuukaudessa 1 henkilö 2 henkilöä
Enintään 4 tuntia 8 % 7 %
5 tuntia 10 % 8,75 %
6 tuntia 12 % 10,50 %
7 tuntia 14 % 12,25 %
8 tuntia 16 % 14 %
9 tuntia 17 % 14,75 %
10 tuntia 18 % 15,50 %
11 tuntia 19 % 16,25 %
12 tuntia 20 % 17 %
13 tuntia 21 % 17,75 %
14 tuntia 22 % 18,50 %
15 tuntia 23 % 19,25 %
16 tuntia 24 % 20 %
17 tuntia 24,50 % 20,50 %
18 tuntia 25 % 21 %
19 tuntia 25,50 % 21,50 %
20 tuntia 26 % 22 %
21 tuntia 26,50 % 22,50 %
22 tuntia 27 % 23 %
23 tuntia 27,50 % 23,50 %
24 tuntia 28 % 24 %
25 tuntia 28,50 % 24 %
26 tuntia 29 % 24 %
27 tuntia 29,50 % 24 %
28 tuntia 30 % 24 %
29 tuntia 30,50 % 24 %
30 tuntia 31 % 24 %
31 tuntia 31,50 % 24 %
32 tuntia 32 % 24 %
33 tuntia 32,50 % 24 %
34 tuntia 33 % 24 %
35 tuntia 33,50 % 24 %
36 tuntia 34 % 24 %
37 tuntia 34,50 % 24 %
38 tuntia tai enemmän 35 % 24 %