Murupolku

Readspeaker

Pelastuslaitoksen valvontarekisteri

Pelastuslaitoksen valvontarekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue, pelastuspalvelut
PL 272, 33101 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Tytti Oksanen, valvontapäällikkö
Onnettomuuksien ehkäisy ja siviilivalmius/onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja valvonta

Rekisterin yhteyshenkilö

Tytti Oksanen, valvontapäällikkö
Puhelin 03 311 611 (vaihde)
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Varayhteyshenkilö

Aleksi Mertsalmi, johtava palotarkastaja
Puhelin 03 311 611 (vaihde)
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään valvontatehtäviin pelastuslain (379/2011) ja kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan

  • kiinteistön, rakennuksen, tilan, tapahtuman tai muun näihin verrattavissa olevan omistajan, haltijan sekä muiden vastuuhenkilöiden yksilöintitiedoista nimi, asema yrityksessä tai yhteisössä, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
  • kuvatallenteita kohteista, kun dokumentoidaan esim. puutteita paloturvallisuudessa;
  • valvontatoimenpiteisiin, lausuntoihin, neuvontaan ja muihin rekisteriin kirjattuihin asioihin liittyvien henkilöiden yksilöintitiedoista nimi, asema yrityksessä tai yhteisössä, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä
  • valvontatehtäviä suorittavien työntekijöiden yksilöintitiedoista nimi, virka-asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pelastuslain (379/2011) ja kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukaisesti rakennusten ja kohteiden haltijoilta, toiminnanharjoittajilta, tilaisuuksien järjestäjiltä sekä muilta viranomaisilta, kuten Digi- ja väestötietovirastolta, Patentti- ja rekisterihallitukselta, Maanmittauslaitokselta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta, poliisilta, kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta ja Hätäkeskuslaitokselta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja. Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot poistetaan, kun ne eivät ole käsittelytarkoituksen kannalta enää välttämättömiä, säilytysaika on enintään 10 vuotta edellisen merkinnän tekemisestä. Tiedot säilytetään Merlot-palotarkastusjärjestelmässä, hyvinvointialueen Pirre-asianhallintajärjestelmässä ja itsearviointi.com-verkkopalvelun palvelimella. Kaikkien em. järjestelmien palvelimet sijaitsevat Suomessa joko hyvinvointialueen tai palveluntuottajan palvelinympäristössä. Kuvatallenteet säilytetään turvallisuusverkossa pelastustoimen Sharepoint-kansiossa, johon pääsy on rajoitettu käyttöoikeuksin.

Paperiaineisto säilytetään enintään 10 vuotta edellisen merkinnän tekemisestä pelastuslaitoksen lähiarkistossa.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö, valvontapäällikkö.

Tarkastusoikeus

Mikäli asiakas haluaa tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, hänen tulee toimittaa kirjallinen omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle tai pyynnön voi tehdä puhelimitse, henkilökohtaisesti tai sähköisen asioinnin kautta. Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana tai kopioina pyydetyistä asiakirjoista.

Tiedon korjaaminen

Pyyntö rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Korjauspyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja halutaan korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löytyy rekisteröidyn oikeudet -sivulta.