Murupolku

Readspeaker

Kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden tutkiminen ja läheteohjeet - otsikko

Kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden tutkiminen ja läheteohjeet

Kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden tutkiminen ja läheteohjeet

Jos potilaan varhaishistoria, aiempi ja ajankohtainen oireilu viittaavat kehitykselliseen neuropsykiatriseen häiriöön, selvittelyt aloitetaan perustasolla. Terapianavigaattorin tulosten ja oireilun aiheuttamien toimintakyvyn rajoitteiden perusteella arvioidaan, lähetetäänkö potilas miepä-tiimin jatkoarvioon. Miepä-tiimin arvio sisältää spesifit neuropsykiatriset oirekartoitukset (mm. OULU-ADHD, vanhempien haastattelu). Pirhan sisällä ovat käytettävissä psykiatrin etäkonsultaatiot ja yhteisvastaanotot myös neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikkaan, hoitoon ja jatkotutkimuksen tarpeisiin liittyvissä asioissa.

Kuvateksti: Klikkaa kuvaa, niin saat sen auki isommassa koossa.

Jos perustason arviossa ilmenee, että diagnoosin asettaminen vaatii laajempia tutkimuksia, tehdään lähete psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi usean neuropsykiatrisen tai muun mielenterveyden häiriön esiintyminen samanaikaisesti, laaja-alaisen kognitiivisen häiriön epäily tai kun pohditaan neuropsykologisen tutkimuksen tarvetta. Edellä mainituissa tilanteissa, voidaan potilas lähettää asuinkunnan mukaiselle psykiatrian aluepoliklinikalle myös ilman perustason ADHD-tutkimuksia.

Asuinpaikan mukaiselle psykiatrian aluepoliklinikalle lähetetään alkukartoituksen jälkeen myös autismikirjon häiriön ja Touretten syndrooman epäilyt. Aluepoliklinikka konsultoi tarvittaessa neuropsykiatrian työryhmää.

Diagnostisesti ja hoidollisesti hankalimmat tapaukset arvioidaan Taysin Arviointi- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikan (PAKP) neuropsykiatrisessa työryhmässä. Neuropsykiatrian työryhmä on vaativia diagnostisia arvioita tarjoava erikoissairaanhoidon konsultaatioyksikkö, joka palvelee Pirhan perustason yksiköitä, psykiatrian poliklinikoita, YTHS:tä ja työterveyshuollon yksiköitä.

Neuropsykiatrian työryhmää voi konsultoida esimerkiksi silloin, jos potilaalla epäillään olevan useita kehityksellisiä neuropsykiatrisia ja muita mielenterveyden häiriöitä samanaikaisesti tai kehityksellisen neuropsykiatrisen häiriön lisäksi jokin neuropsykiatrisia oireita aiheuttava neurologinen sairaus. Myös silloin, jos objektiivista tietoa lapsuusajasta ei saada, voi konsultaatiosta olla hyötyä. Lisäksi työryhmä tarjoaa konsultaatiotukea neuropsykiatristen potilaiden lääkehoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun. Muualla käynnissä olevan hoitosuhteen tulee jatkua neuropsykiatrisen työryhmän tutkimusjakson ajan.

Potilaat, jotka ovat aiemmin saaneet neuropsykiatrisen diagnoosin erikoissairaanhoidossa (esimerkiksi lastenpsykiatrian, lastenneurologian tai nuorisopsykiatrian yksikössä), eivät pääsääntöisesti tarvitse uutta diagnostista arviota.

Lähettämisen perusteet

Kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten AD(H)D, autismikirjoon kuuluva häiriö ja/tai Touretten oireyhtymä tai jokin niihin rinnastettava, toimintakykyä rajoittava, lapsuudessa alkanut neuropsykiatrinen häiriö silloin, kun tutkimuksia ei voida tehdä loppuun saakka perustasolla psykiatrin konsultaation tuella.

Yleis- ja päihdepsykiatriset häiriöt (akuutti psykoosi, mania tai epävakaa elämäntilanne) on hoidettava tasapainoon ennen neuropsykiatristen tutkimusten aloittamista.

Mikäli oireet ovat alkaneet vasta murrosiässä tai aikuisuudessa, ne todennäköisesti eivät johdu kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä, vaan jostakin muusta psykiatrisesta häiriöstä tai neurologisesta sairaudesta.

Oirekuvan tulee olla selvästi ajankohtaista haittaa aiheuttava useammalla elämän osa-alueella.

Kehitysvammaiset potilaat lähetetään kehitysvammahuollon palveluihin.

Aikuispotilailla lähete neuropsykiatriselle tutkimusjaksolle on lähes poikkeuksetta ei-kiireellinen (> 30 päivää).

Lähetteeseen kirjattavat yleiset tiedot

 • Lähettämisen syy
 • Perustiedot: ikä, koulutus- ja työhistoria, perhesuhteet, asuminen, toimeentulo, aiemmin todetut ja hoidetut somaattiset ja psyykkiset sairaudet, lääkitys
 • Yleispsykiatrisen arvion kuvaus, terapianavigaattorin tulos. 
 • Somaattinen arvio sisältäen seuraavat verikokeet: B-PVK, P-Gluk, P-ALAT, P-GT, S-TSH, S-T4V, P-Krea, P-PEth kaikille. Poikkeaviin laboratoriotuloksiin tulee reagoida jo lähettävällä taholla.
 • U-Huum-O tai U-Huum-Lct tehdään lähettämisvaiheessa harkinnan mukaan riippuen päihdeanamneesista. Seulojen uusimisen tarve arvioidaan, jos suunnitellaan stimulantti-lääkityksen aloittamista.
 • Poikkeavien laboratoriotulosten taustasyyt tulee selvittää ja tarvittaessa hoitaa lähettävällä taholla. Päihdehäiriöissä laboratoriokokeilla varmennettu vähintään 3kk mittainen päihteettömyys on edellytys neuropsykiatrisille tutkimuksille.
 • Perinataaliset tekijät ja herediteetti neuropsykiatriseen epäilyyn liittyen
 • Epäiltyä kehityksellistä neuropsykiatrista häiriötä koskevat seulontatestit (ADHD:n kohdalla esim. ASRS, autismikirjon häiriön kohdalla esim. lyhyt AQ, Touretten osalta GTSS-5)
 • Varhaisvaiheista on kerättävä tietoa tilaamalla neuvola- ja kouluaikaisia asiakirjoja, etenkin psykologin/koulukuraattorin/lastenpsykiatrian merkintöjä
 • Varhaisvaiheita koskevia dokumentteja EI lähetetä, vaan näistä koostettu yhteenveto liitetään lähetteeseen.
 • Oireiden ja toimintakyvyn kuvaus, somaattinen ja psyykkinen status
 • Kuvaus neuropsykiatriseen oireiluun liittyvistä ajankohtaisista toimintakyvyn rajoitteista
 • Tehdyt laboratorio- ja kuvantamistutkimukset (tulokset, kuten EEG-lausunnot, unitutkimusraportit, pään TT-/MRI-kuvaukset näkyvät kanta-arkistossa)
 • Potilaan oma motivaatio neuropsykiatrisiin tutkimuksiin ja mahdolliseen hoitoon tai kuntoutukseen.
 • Lähettävän lääkärin/miepä-tiimin näkemys diagnostiikasta.

Läheteohjeet ja konsultaatiot - vain ammattilaisten käyttöön nosto

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Lähete- ja konsultaatio-ohjeissa mainitut puhelinnumerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden tutkiminen yhteystiedot - lähetetiedot - nosto

Lähete toimitetaan

Psykiatrian aluepoliklinikat

Sähköisesti
Kotipaikkakunnan mukainen psykiatrian poliklinikka
Nepsy-tiimi: PAKP

Postitse
Kotipaikkakunnan mukainen psykiatrian poliklinikka
Nepsy-tiimi: Arviointi- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikka (PAKP)
Hallituskatu 14-16, 33200 Tampere

Faksilla
Kotipaikkakunnan mukainen psykiatrian poliklinikka
Neuropsykiatrian tiimi (PAKP) puhelin, 03 311 59928