Readspeaker

Foniatrian läheteohjeet

Foniatrian läheteohjeet

Foniatrian läheteohjeet

 • Aikuisten lähetekriteerit
 • Alle kouluikäisten lasten lähetekriteerit
  • monikielisistä on suositeltavaa olla tehtynä äidinkielen arvio
 • Kouluikäisten lasten lähetekriteerit
  • monikielisistä on suositeltavaa olla tehtynä äidinkielen arvio

Taysissa foniatrian toimialaan kuuluvat äänen, puheen, kielen sekä nielemisen häiriöt perustaudista riippumatta. Tavoitteena on laatia diagnoosipohjainen foniatrinen kuntoutussuunnitelma.

Aikuisten lähetekriteerit

Nieleminen

 • Toiminnallisista ja rakenteellisista syistä johtuvat aikuisten nielemisongelmat (ei neurologisista syistä eikä normaaliin ikääntymiseen liittyvistä muutoksista johtuvat), jotka vaikuttavat potilaan ravitsemustilanteeseen
 • Erityisesti instrumentaalista arviointia (kuvantamistutkimuksia) tarvitsevat

Ääni

 • Toiminnallinen äänihäiriö, joka uhkaa työkykyä tai haittaa merkittävästi sosiaalista kanssakäymistä (ei neurologisista syistä eikä normaaliin ikääntymiseen liittyvistä muutoksista johtuvat)
 • Äänihuulipareesi
 • Äänihuulikyhmyt
 • Äänihuuligranulooma
 • Äänihuulikysta- ja äänihuulipolyyppipotilaat harkinnan mukaan (lähete korvataudeille jos epäillään maligniteettia)
 • Pitkittynyt käheys
 • Paradoksaalisen äänihuulisalpauksen epäily
 • Spasmoidisen äänihäiriön epäily

Änkytys

 • Vaikea-asteinen änkytys joka uhkaa työkykyä tai edellyttää apuvälinekuntoutusta

Alle kouluikäisten lähetekriteerit

Minne lähetetään

 • Jos lapsi on muuten normaaliin tapaan kehittynyt, mutta puheilmaisun tai kielellisen ymmärtämisen vaikeudet ovat vaikea-asteisia, lähetä lähete Foniatrian poliklinikalle. Lievemmät tapaukset hoidetaan perusterveydenhuollossa.
  • PFO:lle voi kuitenkin lähettää konsultaatioon lapsen, jolla on laaja-alaisempi kehityshäiriö, jos toiveena on saada PFO:lta kannanotto johonkin kysymykseen. Kysymys on esitettävä lähetteessä selkeästi.
 • Jos lapsella on huomattavia keskittymisen, tarkkaavuuden säätelyn tai oman toiminnan ohjailun vaikeuksia, jotka eivät rajoitu kielellisiin toimintoihin, tee lähetä lähete AD(H)D:n käypä hoito -suosituksen ja paikallisesti sovitun käytännön mukaisesti muuhun yksikköön.
  • PFO:lle voi kuitenkin lähettää konsultaatioon lapsen, jolla on esimerkiksi tarkkaavuushäiriö, mutta josta toivotaan PFO:lta kannanottoa johonkin spesifiin kysymykseen. Kysymys on esitettävä lähetteessä selkeästi.

Lähetekriteerit

 • Yli 3-vuotiaan lapsen puhe ja/tai kielellinen toimintakyky on kehittynyt vaikea-asteisesti viivästyneesti, ja lapsi tarvitsisi AAC-keinoja pystyäkseen toimimaan arjessa iänmukaisesti
  • Puheterapia pitää olla aloitettu ennen lähettämistä.
 • Foniatrian poliklinikalla ei tutkita lapsia, joilla on laaja-alainen kehityshäiriö, vaikka kielellisessä toimintakyvyssä olisi ns. kuoppa tai lapsella olisi kontaktihäiriö.
 • PFO:lle voi kuitenkin lähettää konsultaatioon lapsen, jolla on laaja-alaisempi kehityshäiriö, jos PFO:lta toivotaan kannanottoa johonkin spesifiin kysymykseen. Kysymys on esitettävä lähetteessä selkeästi.
 • Foniatrian poliklinikalla toteutuvat tutkimukset edellyttävät, että lapsi on arvioitavissa poliklinikkakäynneillä.

Lähetteessä huomioitavaa

 • Puheterapeutin ja psykologin tutkimus on tehty perusterveydenhuollossa, ja kuntoutuspalaute ja tutkimusten yhteenvedot ovat lähetteen liitteenä. Psykologin tutkimuspöytäkirjan kansilehtikopio lähetetään suoraan foniatrian poliklinikan psykologille. Lähete palautetaan, jos kopiot(t) ei ole käytettävissä lähetettä käsiteltäessä.
 • LAPU-lomake lähetetään joko ennen sähköisen lähetteen lähettämistä tai viimeistään samanaikaisesti sähköisen lähetteen kanssa. LAPU-lomakkeen saapuminen on edellytys lähetteen käsittelylle.
 • Kuulo- ja näköseulat (myös lähinäkö) on tehty neuvolassa ennen lähettämistä. Jos seulat eivät onnistu neuvolassa luotettavasti, lähete kuulokeskukseen tai silmäpolille tai muun paikallisesti sovitun käytännön mukaisesti.
 • Erittäin suositeltavaa on, että vaikea-asteisesti kielihäiriöisen puheterapia ja mahdollinen muu kuntoutus jatkuvat perusterveydenhuollon järjestäminä kunnes Kelalta on tullut jatkopäätös erikoissairaanhoidossa päivitetyn kuntoutussuunnitelman perusteella.
 • Jos lähettävä taho on hakenut tai hakemassa kuntoutusta Kelalta, hakemisesta ja suunnitellusta kuntoutusjakson päättymispäivämäärästä maininta lähetteeseen.

Kouluikäisten lasten lähetekriteerit

 • Oppimisvaikeudet ovat huomattavia koulun vahvoista tukitoimista (erityinen tuki tai vastaava) huolimatta eikä taustalla ole koulupsykologin tutkimuksissa todettuja laaja-alaisia kehityksellisiä tai toimintakyvyn ongelmia.
 • Oppilaan puhe on huomattavan epäselvää, ja perusterveydenhuollon järjestämä kuntoutus on todettu riittämättömäksi.

Lähetteessä huomioitavaa

 • Lähetteen mukana enintään vuoden takainen koulupsykologin lausunto ja kopiot mahdollisista aiemmista psykologin ja puheterapeutin lausunnoista. Psykologin tutkimuksen kansilehtikopio(t) lähetettävä etukäteen foniatrian poliklinikan psykologille. Lähete palautetaan jos kopiot(t) ja yhteenvedot eivät ole käytettävissä lähetettä käsiteltäessä.
 • Lähetteen mukana tieto opetusjärjestelyistä ja tukitoimista.
 • Kuulo- ja näköseulat (erityisesti lähinäkö!) tehty koulun laajoissa terveystarkastuksissa
 • Tukitoimet järjestetään ensisijaisesti koulussa. Tarvittaessa koulu konsultoi perusterveydenhuollon puheterapeuttia ja koulupsykologia.

On erittäin suositeltavaa että Kanta-arkistolupa on voimassa ja e-asiointilupa annettu mahdollisten lisätietojen etsimistä varten.

Läheteohjeet ja konsultaatiot - vain ammattilaisten käyttöön nosto

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Lähete- ja konsultaatio-ohjeissa mainitut puhelinnumerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Foniatrian lähetteen toimitusosoitteet

Lähete toimitetaan

Sähköisesti:
Laitos: 50290
Toimipiste: PFO
Erikoisala: 57

Faksilla numeroon 03 311 64384

Postitse osoitteella:
Tampereen yliopistollinen sairaala
Foniatrian poliklinikka
PL 2000, 33521 Tampere