Murupolku

Readspeaker

Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden rekisteri

Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden rekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Tietohallintojohtaja
Pirkanmaan hyvinvointialue, tukipalvelut, tietohallinto ja teknologia

Rekisterin yhteyshenkilö

Aki Lehto, kehittämispäällikkö, digitaaliset palvelut
Puhelin 03 311 611 (vaihde)
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Varayhteyshenkilö

Rami Nurmi, vastuualuejohtaja
Puhelin 03 311 611 (vaihde)
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on antaa asioijalle henkilökohtaista hoidon- ja palveluohjausta, hänen hyvinvointiinsa liittyvää tietoa sekä mahdollisuus hallinnollisten asioiden hoitamiseen. Asioija voi vahvan tunnistautumisen jälkeen tallentaa omia tietojaan, viestiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, vastaanottaa ilmoituksia palveluihin liittyen sekä hoitaa hallinnollisia asioita.

Henkilötietojen käsittely perustuu Pirkanmaan hyvinvointialueen lakisääteisen velvoitteeseen ja/tai yleiseen etuun ja julkisen vallan käyttöön. Digitaalisen palvelukanavan käyttöehtojen hyväksyntä on edellytys palvelun käyttämiselle. Käyttöehdot vaihtelevat palveluittain ja ovat luettavissa rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä.

Digitaalisten palveluiden kautta saatuja tietoja voidaan tallentaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaaliset palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Digitaalisissa palveluissa hallinnoidaan asioijan itsestään antamia tietoja. Joissain palveluissa tietoja voi antaa myös Suomi.fi-valtuutettu.

Palveluiden käyttämisestä syntyviä tilastotietoja voidaan käyttää palveluiden kehittämiseen, tilastointiin, raportointiin sekä palautteen keräämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 • Lakisääteinen velvoite
 • Yleinen etu/julkisen vallan käyttö

Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaaliset palvelukanavat

 • Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaalinen asiointi OmaPirha
 • Hallinnolliset palvelut: sidosryhmäportaali, asianhallinnan viestipalvelu, sähköinen allekirjoituspalvelu
 • Hoidonohjauspalvelut: Omasuuntima, TaysPolku, CoxaPolku, OmaSydän
 • Palveluseteli- ja ostopalveluasiointi
 • Sosiaalipalvelujen verkkoasiointi: Lifecare Omapalvelu
 • Suun terveyden verkkoasiointi: Hitportal-verkkoajanvaraus, Lifecare Sähköinen asiointi -verkkoasiointi, Mediatri-verkkoajanvaraus
 • Terveyspalvelujen verkkoasiointi: Digiklinikka, Pirha-chat, Lifecare Sähköinen asiointi -verkkoasiointi, Mediatri-verkkoajanvaraus ja -verkkoasiointi, OmaTays, Pegasos Terveyspalvelujen verkkoasiointi, Rintaklinikan seulontamammografian asiointi

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden rekisteriin tallennetaan seuraava tietosisältö:

 • Asioijan yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten henkilötunnus, etunimi, sukunimi, osoite, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilöt
 • Asioijan lähettämän viestin sisältö sekä siihen annettu vastaus
 • Asioijan tallentamat tiedot
 • Palvelun käyttöehtojen hyväksyntä

Palveluissa Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille tarjotaan mahdollisuus digitaaliseen asiointiin.

Palveluiden kautta ei synny potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) tarkoittamaa hoitosuhdetta eikä potilastietoja, lukuun ottamatta asiointipalvelua silloin, kun vastaajana on terveydenhuollon ammattihenkilö.

Palveluiden kautta ei synny sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) tarkoittamaa asiakassuhdetta eikä asiakastietoja, lukuun ottamatta asiointipalvelua silloin, kun vastaajana on sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Säännönmukaiset tietolähteet

Digi- ja väestötietovirasto DVV, käyttäjän ja valtuutetun antamat tiedot sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmät.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella tai viranomaisille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojärjestelmien huoltoyhteydet voivat kuitenkin ulottua Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin on toteutettu Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset suojatoimet, kuten sopimukseen liitettävät tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, ja lisäksi on tarvittaessa käytetty Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeistamia täydentäviä suojatoimia.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot poistetaan, kun ne eivät ole käsittelytarkoituksen kannalta enää välttämättömiä, säilytysaika on enintään 12 vuotta tiedon tallentamisesta.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Digitaalisten palveluiden käyttö edellyttää asioijan vahvaa tunnistautumista. Tähän käytetään Suomi.fitunnistautumista, joka on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen vahvan tunnistautumisen palvelu. Asioijat kirjautuvat Pirkanmaan hyvinvointialueen digitaalisiin palveluihin Pirkanmaan hyvinvointialueen julkaisemissa mobiilisovelluksissa tai hyvinvointialueen verkkosivustolla digitaalisen asioinnin tunnistautumisen kautta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen palveluntuottajien henkilöstö käyttää palveluiden ammattilaisosioita hyvinvointialueen sisäverkosta tai palveluntuottajan omasta verkosta, ja heiltä edellytetään hyvinvointialueen käyttövaltuushallinnan käytäntöjen mukaisia käyttöoikeuksia ja tunnistautumista. Järjestelmien käyttöä sekä henkilötietojen käsittelyä valvotaan lokien avulla säännöllisesti.

Sovellusten ja palveluiden tiedot sijaitsevat tietoturvallisessa ympäristössä Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluntuottajalla tai muussa hyvinvointialueen erikseen hyväksymässä ympäristössä. Digitaalisen asioinnin käyttäjän ja palvelun välinen tietoliikenne käyttää salattua yhteyskäytäntöä eli SSLsuojausprotokollaa (https). 

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö, tietohallintojohtaja.

Tarkastusoikeus

Mikäli haluat tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tähän rekisteriin tallennettu, tee kirjallinen tarkastuspyyntö. Pyrimme toimittamaan tiedot kuukauden kuluessa.

Tiedon korjaaminen

Jos haluat poistaa, muuttaa tai täydentää tähän rekisteriin tallennettuja tietojasi, tee kirjallinen oikaisupyyntö. Oikaisupyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja haluat korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löytyy rekisteröidyn oikeudet -sivulta.