Readspeaker

Valikkonäyttö

Lasten oikeuspsykiatria - otsikko

Lasten oikeuspsykiatria

Lasten oikeuspsykiatria - web-sisältö

Lasten oikeuspsykiatriassa tutkimme alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuneita seksuaaliväkivallan sekä fyysisen ja henkisen väkivallan epäilyjä. Tutkimukset ovat osa esitutkintaa ja ne tehdään poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen virka-apupyynnön perusteella.

Toimintaamme ohjaa laki lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä. Taysin lasten oikeuspsykiatrian yksikkö palvelee Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan alueita.

Oikeuspsykiatriassa arvioimme epäilyn todennäköisyyttä ja sitä, voisiko rikosepäilyn herääminen selittyä jollain muulla tapaa. Lasten oikeuspsykiatrian yksiköllä on laaja lapsen tietoja koskeva tiedonsaantioikeus ja yksikössä kerätään tarpeen mukaan asiaan liittyviä taustatietoja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä varhaiskasvatuksesta tai koulusta. Toimintamme ohjenuorana on lapsen etu, kaikkien tutkinnan osapuolten oikeusturvasta huolehtiminen sekä tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuvat käytännöt.

Tutkimukset räätälöidään tapauksen ja tilanteen mukaan. Työryhmän tutkimuksiin voi sisältyä lapsen haastattelu, lapsen somaattinen tutkimus (lääkärintarkastus) sekä huoltajien tai muiden lasten asioista vastaavien henkilöiden tapaaminen. Työryhmästä voidaan järjestää lapselle tai perheelle psykososiaalista tukea sekä tarvittaessa rikosepäilyn vahvistuessa arvioida siitä aiheutuneita vaikutuksia lapsen psyykkiselle voinnille.

Pyydettäessä laadimme poliisille tai syyttäjälle asiantuntijalausunnon tutkimustemme tuloksista. Yksikössä kerätty aineisto on esitutkintamateriaalia ja sen julkisuudesta päättää poliisi, joka myös lähtökohtaisesti vastaa kaikesta tiedottamisesta tutkimuksiin liittyen.

Lasten oikeuspsykiatria - haitari

Lapsen oikeuspsykologisen haastattelun tekee psykologi. Haastattelutilanteessa psykologi on kahdestaan lapsen kanssa poliisin seuratessa haastattelua kamerayhteyden kautta taustahuoneessa. Haastattelu tallennetaan.

Haastattelun tavoitteena on saada lapsen oma, luotettava kertomus epäillyistä tapahtumista. Lapsella on oikeus kertoa asioista sen verran kuin haluaa ja haastatteluissa pidetään tarvittaessa taukoja lapsen jaksamisen mukaan.

Haastatteluja on yleensä 1–3. Haastattelut tehdään pääsääntöisesti yksikön tiloissa tai lapsen asuinpaikkakunnan poliisiasemalla. Joskus lasta haastatellaan lapsen koulussa tai päiväkodissa, jos sen arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Poliisi antaa tiedon lapsen haastattelusta huoltajille, joilla on oikeus tutustua myös haastattelusta tehtyyn kuvatallenteeseen poliisilaitoksella sovitusti.

Somaattisiin tutkimuksiin voi tulla poliisin virka-apupyynnöllä, lääkärin lähetteellä tai sosiaalitoimen pyynnöstä.

Lääkärin tarkastuksessa lapsi tutkitaan päästä varpaisiin samoin periaattein kuin neuvola- tai kouluterveydenhuollon tarkastuksissa. Tutkimus tehdään lapsen kanssa yhteistyössä ja lapselle mahdollisimman mukavalla tavalla.

Tarvittaessa tarkastetaan myös sukuelinten alue ikään soveltuvalla tavalla. Tutkimuksessa voidaan kerätä oikeuslääketieteellisiä näytteitä. Vanhempaa tai saattajaa haastatellaan ennen pienen lapsen tutkimusta lapsen terveydentilasta. Tutkimushuoneeseen lapsi ati nuori tulee pääsääntöisesti yksin.

Yksikössä tehdään haitan arviointia tilanteissa, kun epäilty vakava rikos saa vahvistusta poliisin esitutkinnassa, eikä haitan arviointia ole mahdollista tehdä hoitotahon kautta. Haitan arviointi tehdään moniammatillisesti psykologin, sosiaalityöntekijän ja lääkärin sekä tarvittaessa psykiatrisen sairaanhoitajan yhteistyönä.

Yksilöllisessä haitan arviossa lastenpsykiatri tai psykologi tapaavat lasta tutkimuskäynneillä yksikössä tai tarvittaessa lapsen kotipaikkakunnalle jalkautumalla.

Tutkimuksessa arvioidaan lapsen psyykkistä vointia, rikoksesta aiheutunutta haittaa sekä jatkohoidon tarvetta. Yksilöllisessä arviossa perehdytään myös aiempiin lapsen terveystietoihin ja sosiaalihuollon tietoihin sekä tehdään monialaista yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Yksilölliseen haitan arvioon sisältyy lapsesta huolta pitävien aikuisten haastattelut.

Huolta pitäviltä aikuisilta kartoitetaan lapsen kehityshistoriaan, vointiin, terveyteen, arjen sujumiseen ja toimintakykyyn sekä perheeseen liittyviä tietoja, joiden avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva lapsen psyykkisestä voinnista ja siihen liittyvistä tekijöistä. Lisäksi arviossa kerätään tietoa lapsen päiväkodista tai koulusta lapsen voinnista, toimintakyvystä ja mahdollisesta psyykkisestä oireilusta. Huoltajien ja lapsen kanssa keskustellaan vielä tehdystä arviosta palautekäynnillä. Arvion jälkeen tehdään tarvittavat jatkohoitolähetteet.

Arviosta laaditaan lausunto, joka toimitetaan poliisille. Lausunto voi edetä myöhemmin syyttäjälle ja oikeuskäsittelyyn.

Yksiköstä tarjotaan huolta pitäville aikuisille ja lapsille ja nuorille psykoedukaatiota ja psykososiaalista ensivaiheen tukea. Lapsi ja perhe voivat tarvita tukea myös niissä tilanteissa, kun epäily rikoksesta ei saa vahvistusta.

Tukea annetaan yksittäisillä tukikäynneillä tai puhelimitse, ja tarvittaessa lapsi ohjataan jatkohoitoon. Työntekijät käyvät läpi tutkimusjakson johtopäätöksiä sekä keskustelevat lapsen ja perheen tarvitsemasta jatkotuesta myös lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Tarjoamme Lasten oikeuspsykiatrian yksiköstä puhelimitse neuvontaa ja ohjausta viranomaisille lapsiin tai nuoriin kohdistuneista kaltoinkohteluepäilyistä. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja konsultaatiota sidosryhmillemme (mm. poliisi, syyttäjälaitos, sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus ja oppilashuolto).

Konsultaationumero viranomaisille: 050 5627886 (ma-to klo 9–15, pe klo 9–14)
Huom! Konsultaationumero on tarkoitettu vain ammattilaisten käyttöön.

Lasten oikeuspsykiatria - hoitoyksikkö - nosto

Hoitoyksikkö

Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö, Tays Keskussairaala

Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö palvelee ainoastaan viranomaisten pyynnöllä. Jos sinulla ei ole yksikköön kontaktia ja tarvitset apua oman tai läheisesti asiassa, suosittelemme ottamaan yhteyttä poliisiin tai oman alueesi lapsiperheiden palveluihin (esimerkiksi lastensuojeluun). 

Lasten oikeuspsykiatria - muualla verkossa - nosto

Lasten oikeuspsykiatria - ammattilaiselle - nosto

Ammattilaiselle

Lasten oikeuspsykiatrian konsultaatiopalvelut

  • Konsultaationumero viranomaisille:
    puhelin 050 562 7886 (ma-to klo 9–15, pe klo 9–14)

Huom! Konsultaationumero on tarkoitettu vain ammattilaisten käyttöön.