Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Tutkijan polku

Tutkijan polku

Tutkijan polku - web-sisältö

Tutkijan polku antaa ajantasaista tietoa niistä vaatimuksista, joita lait, asetukset ja määräykset sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen omat ohjekirjeet tutkimukselle asettavat. Tutkijan polku ohjeistaa tutkijaa, kuinka hyvinvointialueella tehdään tieteellistä tutkimusta.

Saat tutkimuksen tekoon apua Pirhan tutkimuspalveluista ja tutkimuskoordinaattoreilta.

Tutkimuskoordinaattorit ja tutkimuksen yhteyshenkilöt

Tutkimuspalvelujen yhteystiedot

Sisältö

 1. Tutkimussuunnitelman laatiminen
 2. Tutkimusrahoitus
 3. Tutkimusdokumentaation valmistelu
 4. Tutkimuksen tukipalvelut
 5. Hyvinvointialueen tutkimuslupa ja sopimukset
 6. Tutkimuksen käynnistys ja toteutus
 7. Tutkimuksen talouden hallinta
 8. Artikkelin kirjoitus ja julkaisu
 9. Tutkimuksen päättäminen
 10. Tutkimustulosten hyödyntäminen

1. Tutkimussuunnitelman laatiminen

Tieteellinen tutkimus edellyttää tutkimussuunnitelmaa ja tutkimuslupaa. Lupaprosessit koskevat kaikkea tieteellistä tutkimusta. Tutkimusta suunnitellessasi ota yhteyttä toimialueesi tutkimuskoordinaattoriin, joka ohjaa sinua tutkimustoiminnan käytännöissä hyvinvointialueella.

Kun laadit tutkimussuunnitelman, ota huomioon lait, asetukset ja määräykset.

Varaa riittävä aika − usein kuukausia − valmisteluun. Valmisteluaika riippuu muun muassa tutkimuksessa vaadittavien sopimusten ja tutkimukseen osallistuvien, erityisesti kansainvälisten toimijoiden määrästä, tietopoimintojen laajuudesta ja tietoturvatarkastuksien tarpeesta.

Jos tutkimuksessa yhdistellään tietoa eri rekisterinpitäjien rekistereistä (esimerkiksi eri hyvinvointialueet), tietolupahakemus tehdään Findatalle, joka myös yhdistää eri rekisterien tiedot ja toimittaa ne tutkijan analysoitavaksi tietoturvalliseen ympäristöön. Jos tutkimuksessa käytetään aineistona ainoastaan Pirkanmaan hyvinvointialueen rekistereitä, tietolupahakemus tehdään Pirhalle.

Tutkimussuunnitelma sisältää tutkimustyypistä riippuen seuraavia asioita

 • Tutkimuksen toimeksiantaja ja tutkimuksesta vastaava henkilö
 • Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja perustelut
 • Tutkimuksen toteutussuunnitelma, tutkimusasetelma, menetelmät ja aineistot
 • Tutkimusdatan keruu, käsittely ja tallennus
 • Tutkimuksen monitorointi
 • Otoskoko, valinta- ja poissulkukriteerit, satunnaistaminen
 • Tutkittaville tehtävien toimenpiteiden ennakoidut riskit, hyödyt ja haitat sekä vaihtoehtoiset tutkimustavat
 • Henkilötietojen ja muun tutkimusaineiston käsittely, tallennus, säilytys ja hävittäminen, tietosuoja

Tutkijoille ja tutkimushenkilöstölle järjestetään hyvinvointialueella tutkijakoulutusta, josta tiedotetaan esimerkiksi Pirha.fi-verkkosivuilla tutkimuksen ajankohtaista-osiossa.

Tutkijat voivat hyödyntää myös Pirkanmaan hyvinvointialueen tilastotieteen palveluita.

Suomen Akatemian mallipohjia tutkimussuunnitelman tekoon

Tutkimussuunnitelman muuttaminen

2. Tutkimusrahoitus

Tutkimuksen toteutukseen saatat tarvita rahoitusta, rahoituslähteitä ovat

Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimuspalvelut ja tutkimuskoordinaattorit tarjoavat asiantuntija-apua rahoituksen suunnittelussa, hakemisessa ja hallinnoinnissa. Apurahoja on haettavissa useista eri lähteistä.

Jos suunnittelet EU-hakua, Suomen Akatemian hakua, muuta julkisrahoitteista tutkimusta tai kotimaista tai kansainvälistä monikeskustutkimusta, ota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä tutkimuspalveluiden asiantuntijoihin. Pirkanmaan hyvinvointialue tukee merkittäviä yhteisrahoitteisia tutkimushankkeita vuosittain omarahoitusosuudella.

Lisätietoja tutkimusrahoituksesta

 • Suomen Akatemia-, EU- ja Business Finland -tutkimusrahoitushakemukset
  • Erityisasiantuntija Heli Pehrman
 • Valtion tutkimusrahoitus (VTR), Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus (TTR) sekä Tays tukisäätiön tutkimukseen kohdennettava testamenttirahoitus
  • Tutkimuspäällikkö Niina Pylkki
 • Muu säätiörahoitus

3. Tutkimusdokumentaation valmistelu

Tutkimuskoordinaattorit ja Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimuspalveluiden asiantuntijat avustavat tutkijaa tutkimusdokumentaation valmistelussa. Tutkimusdokumentaation valmistelun yhteydessä varmistetaan muun muassa toimialueelta tutkimuksen käyttöön edellytettävät tilat, resurssit, laitteet ja ohjelmat.

Selvitä ajoissa, tarvitseeko tutkimuksesi eettisen ennakkoarvioinnin.

Tutustu Pirkanmaan hyvinvointialueen GDPR-ohjeistukseen. Ennen eettisen toimikunnan lausuntopyynnön jättämistä tulee olla selvillä, missä ja kenen kanssa tutkimusnäytteitä ja -tuloksia analysoidaan. Jos tutkimustuloksia ja -näytteitä tai niiden käyttöoikeuksia luovutetaan kolmansille osapuolille Suomessa, EU/ETA-alueella tai EU/ETA-alueen ulkopuolella, tulee tämä kertoa tutkittavalle potilastiedotteessa ja suostumuksessa. Tarkistathan, että tutkimussuunnitelma, tutkimussopimus, potilastiedote, suostumus ja tietosuojaseloste ovat näiltä osin yhdenmukaisia.

Rekisteröi tutkimuksesi tarvittaessa ClinicalTrials-rekisteriin.

Tutkittavien henkilötietoja voidaan EU/ETA-alueen ulkopuolella käsitellä vain yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa, joissa tietosuojan taso vastaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Tarkat ohjeet tutkimustyyppien mukaisesti löytyvät sivuiltamme.

4. Tutkimuksen tukipalvelut

Saatat tarvita tutkimuksessasi tukipalveluita, eli

 • laboratorion
 • kuvantamisen
 • sairaala-apteekin
 • tutkimusvastaanoton
 • tietopalvelun
 • aineiston ja dokumentoinnin hallinnan
 • monitoroinnin ja
 • tutkijatilan palveluita.

Biopankkitutkimusta varten on oma ohjeistus.

5. Hyvinvointialueen tutkimuslupa ja sopimukset

Kaikki tutkimuksiin liittyvät erilliset tutkimussopimukset valmistellaan ja käsitellään Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimuspalveluissa yhdessä tutkijan kanssa riippumatta siitä, liittyykö tutkimukseen rahoitusta vai ei. Varaa riittävä aika sopimusten valmisteluun. Valmisteluaikaan vaikuttavat muun muassa tehtävän sopimuksen tyyppi (tutkimusyhteistyö- tai tiedonsiirtosopimus tai muun tyyppinen sopimus) sekä tutkimuksen laajuus.

Sopimukset solmitaan ja allekirjoitetaan tutkimusorganisaatioiden välillä. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen voidaan viedä loppuun tutkimuslupa, joka vaaditaan tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi suorittavalta organisaatiolta. Lupa valmistellaan yhdessä tutkimuskoordinaattoreiden kanssa. Lupa saattaa vaatia ajoittaista päivittämistä.

6. Tutkimuksen käynnistys ja toteutus

Voit käynnistää tutkimuksen, kun mahdollisesti tarvittava tutkimussopimus on allekirjoitettu ja olet saanut päätöksen tutkimuksen aloittamisesta. Tutkimuksen aloittaminen saattaa vaatia aloituskokouksen.

Tutkimushoitajat toimivat tarvittaessa apunasi tutkimuksen toteuttamisessa. Tutkimuspotilaat kirjataan aina hyvinvointialueen potilastietojärjestelmiin tutkimusluvan mukaisesti. Kulut ohjautuvat kirjausten mukaisesti oikealle maksajalle.

Tutkimusmateriaali säilytetään Lokero-tietojärjestelmässä.

7. Tutkimuksen talouden hallinta

Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimuspalvelujen hanketoimisto auttaa tutkimusrahoituksen hallinnoinnissa, johon kuuluu:

 • tutkimushankkeen hankeseuranta
 • ostolaskut 
 • myyntilaskut
 • työsopimukset
 • tutkijapalkat
 • hankinnat
 • raportointi

Osana hallinnointia talousraportit käydään läpi määrävälein. Erikseen sopien tämä tehdään myös tutkijan kanssa. Voit tarkistaa hankkeesi käytettävissä olevan tutkimusrahoituksen määrän Tabusta (Tays Tableau, raportointiportaali). Otathan huomioon, että hankkeelle ei voida tehdä varauksia.

Jos hankkeellesi on nimetty projektipäällikkö, hän seuraa tutkimushankkeen budjettia suhteessa tutkimussuunnitelman tavoitteisiin. Hän myös varmistaa, että kulut kohdennetaan oikeisiin kulukategorioihin.

Huomaa, että käyttösuunnitelmaan tulevat oleelliset muutokset tulee hyväksyttää rahoittajalla.

8. Artikkelin kirjoitus ja julkaisu

 • Varmista että sairaalassa tehdyn tutkimuksen tiedejulkaisuun on merkitty sairaalayhteys ja mahdollinen yliopistoyhteys.
  • Ohje: Organisaatioiden (affiliaatioiden) merkitseminen tieteellisiin julkaisuihin
 • Lue aiheesta Tutkimukseen saadun rahoituksen merkitseminen julkaisuun
 • Kaikentyyppiset tiedejulkaisut tallennetaan TUNICRIS-tietokantaan.
 • Tutkijana sinun on hyödyllistä hakea ORCID-tutkijatunniste.
 • Kielentarkastus- ja kielenkäännöspalveluita on hyödyllistä käyttää.

Tutkimuksesi tuloksia on mahdollista julkaista sairaalapalveluiden viestinnän kautta. Ota yhteyttä: viestintäasiantuntija anne.kohtala@pirha.fi.

9. Tutkimuksen päättäminen

Kun tutkimus on päättynyt, tutkimusaineisto arkistoidaan tai hävitetään tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa tutkimuksen päättymisilmoitus toimitetaan palveluiden tuottajille, eettiselle toimikunnalle ja muille viranomaisille.

Tutkimuksen keskeyttämisestä tulee ilmoittaa Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimuspalveluihin ja tutkimuskoordinaattoreille.

10. Tutkimustulosten hyödyntäminen

Patentointiin ja keksintöihin liittyvissä asioissa on saatavissa apua Pirkanmaan hyvinvointialuue tutkimuspalveluista, ota yhteys clinicaltrials@pirha.fi.

Lue myös:

Työsuhdekeksintölaki