Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Yliopistotasoiset opinnäytetyöt ja tutkimukset

Yliopistotasoiset opinnäytetyöt ja tutkimukset

Yliopistotasoiset opinnäytetyöt ja tutkimukset

Tältä sivulta löydät ohjeet yliopistotasoisten opinnäytetöiden ja tutkimusten lupahakemuksiin.

Hoitotieteen tutkimukset
Sosiaalialan tutkimukset
Muiden tieteenalojen tutkimukset

sekä ohjeet rekisteripohjaisten selvitysten lupahakemuksiin.

Yliopisto-opintoihin liittyvien opinnäytetöiden (kanditutkielma, pro gradu -tutkielma, väitöskirjatutkielma) lupahakemukset käsitellään tieteenalakohtaisesti tai sen sisällön tai kohderyhmän mukaisesti seuraavasti

 • hoitotieteellinen tutkimustiimi päättää hoitotieteen alaan liittyvistä opinnäytetöistä koko hyvinvointialueella
 • vastaava sosiaalihuollon johtaja päättää useampaa palvelulinjaa käsittävät hakemukset ja vastuualuejohtaja päättää sosiaalihuollon ja sosiaalityön alaan liittyvistä opinnäytetöistä
 • vastuualuejohtajalla on päätösvalta myöntää vastuualueensa toimintaan kohdistuvat muita tieteenaloja käsittelevät opinnäytetyöluvat. Jos muiden tieteenalojen opinnäytetyö koskee tukipalvelutoimintoja (esimerkiksi ict tai kiinteistöt), opinnäytetyöluvan myöntää alueen toimialuejohtaja. Konsernipalveluiden toimintaan liittyvät opinnäytetyöluvat päättää vastuualuejohtaja.
 • Pelastuspalvelujen tehtäväalueella toimialueen johtajalla on päätösvalta myöntää toimialueensa toimintaan kohdistuvat muita tieteenaloja käsittelevät opinnäytetyöluvat.

Mikäli yliopistotasoinen opinnäytetyö kohdistuu potilaisiin tai asiakkaisiin, eli tutkimus on kliinistä tutkimusta, se edellyttää tutkimuksen eettistä arviointia. Tällöin on pyydettävä esimerkiksi ihmistieteellisen eettisen toimikunnan lausuntoa.

Päätös tehdään hakemuslomakkeelle (ei erillistä viranhaltijapäätöstä) ja hakemuslomake liitteineen arkistoidaan palvelulinja- ja vuosikohtaiseen kansioon asianhallintajärjestelmässä.

Jos sinulla on kysyttävää lupaprosessiin liittyen, ota yhteyttä pirhatutkimus@pirha.fi.

Hoitotieteen tutkimukset

Hoitotieteellisen tutkimuksen

Pirkanmaan hyvinvointialueella vaaditaan lupa tieteellisten tutkimusten toteuttamiseen. Tällä sivulla oleva ohjeistus koskee terveystieteellisen ja muiden tieteenalojen tutkimuksen valmistelua.

Hoitoprosesseja tai henkilöstöä koskevat tutkimukset

Kun tutkimus kohdistuu hyvinvointialueella toteutettaviin hoitoprosesseihin tai sen palveluksessa toimivaan henkilöstöön, tutkija lähettää sähköpostilla tutkimuksen allekirjoitetun ja skannatun lupahakemuksen liitteineen hoitotyön johtaja Elina Mattilalle, viimeistään kolme viikkoa ennen tutkimustiimin kokousta.

Tutkijan tulee toimittaa hakemus liitteineen yhtenä pdf-tiedostona.

Aineisto tulee tallentaa seuraavassa järjestyksessä:

 • Hakemus
 • Tiivistelmä
 • Tutkimussuunnitelma
 • Tiedote tutkittavalle
 • Kyselylomake/haastattelurunko
 • Tutkittavan suostumus
 • Tietosuojaseloste
 • Tutkimuksen tietosuojan vaikutustenarviointi

Lupahakemuksen liitteet ovat

Mikäli tutkijalla on kysyttävää hakuprosessiin, sen valmisteluun tai tutkimuksen käynnistämiseen liittyen, voi tutkija olla valmisteluvaiheessa yhteydessä hoitotyön johtaja Elina Mattilaan.

Hakemuksen käsittelyyn varataan aikaa 3–4 viikkoa. Tutkija saa ilmoituksen, kun lupa on myönnetty. Tutkimuksen saa aloittaa, kun tutkija on vastaanottanut kopion tutkimusluvasta ja päätöspöytäkirjasta. Kun tutkimus on valmistunut ja tulokset on raportoitu, tulee tutkijan tai opinnäytetyöntekijän ilmoittaa siitä yliopistotasoisten töiden osalta hoitotyön johtaja Elina Mattilalle.

Hoitotyön johtaja Elina Mattila

 • p. 03 311 65625 tai 050 313 0373
 • sähköposti: etunimi.sukunimi@pirha.fi

Potilaita koskevat tutkimukset

Jos tutkimus kohdistuu potilaisiin ja/tai heidän läheisiinsä, edellytetään eettisen toimikunnan lausuntoa. Tällöin tutkimuksen valmisteluprosessi etenee tutkimuskoordinaattoreiden avustuksella samalla tavoin kuin tutkijalähtöisen tutkimuksen lausunto- ja lupaprosessi.

Alustavat keskustelut

Tutkija keskustelee tutkimuksen ohjaajan, tutkimusryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa tutkimusaiheen tieteellisestä merkityksestä ja siitä, voidaanko kysymykseen saada vastaus käytettävissä olevilla keinoilla.

Tutkija selvittää, tarvittaessa tutkimuskoordinaattorin avustuksella, onko tutkimus mahdollista toteuttaa käytettävissä olevilla resursseilla, huomioitava esimerkiksi henkilöstö- ja materiaaliresurssit. Tässä vaiheessa otetaan yhteys vastuualuejohtajaan.

Tutkimuslupaan tähtäävät asiakirjat kuntoon

Viimeistään tässä vaiheessa tutkija ottaa yhteyttä tutkimuskoordinaattoriin. Tutkija tekee tutkimussuunnitelman sekä tarvittaessa potilastiedotteen ja potilassuostumuslomakkeen.

Eettiselle toimikunnalle toimitetaan lausuntohakemus. Tutkija täyttää yhteistyössä tutkimuskoordinaattorin kanssa tutkimuslupahakemuksen, joka sisältää rahoitussuunnitelman.

Tutkimuskoordinaattori hankkii tutkimuslupaa varten tarvittavat allekirjoitukset. Allekirjoitettu tutkimuslupahakemus toimii alustavana päätösasiakirjana tutkimuksen suorittamisesta ja sopimuksena eri osapuolten kanssa.

Tutkimusluvan myöntäminen

Tutkija saa aloittaa tutkimuksen saatuaan kopion tutkimuskoordinaattorin valmistelemasta vastuualuejohtajan päätöspöytäkirjasta. Allekirjoitettu päätöspöytäkirja on tutkimuksen aloittamislupa. Tutkimuskoordinaattori tiedottaa tutkimuksen alkamisesta tutkimuksessa mukana oleville tahoille.

Sosiaalialan tutkimukset

Sosiaalialan tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla kehitetään muun muassa näyttöön perustuvaa sosiaalityötä. Tutkimuksen kohteena on asiakas, hänen perheensä, asiakasprosessit tai työn johtaminen ja opettaminen.

Asiakasprosesseja tai henkilöstöä koskevat tutkimukset

Kun tutkimus kohdistuu hyvinvointialueella toteutettaviin asiakasprosesseihin tai sen palveluksessa toimivaan henkilöstöön, tutkija lähettää tutkimuskoordinaattorille allekirjoitetun ja skannatun lupahakemuksen liitteineen.

Lupahakemuksen liitteet ovat

Mikäli tutkijalla on kysyttävää hakuprosessiin, sen valmisteluun tai tutkimuksen käynnistämiseen liittyen, tutkija voi olla jo valmisteluvaiheessa yhteydessä tutkimusalueesta vastaavaan tutkimuskoordinaattoriin.

Tutkija saa ilmoituksen, kun lupa on myönnetty. Tutkimuksen saa aloittaa, kun tutkija on vastaanottanut kopion tutkimusluvasta ja mahdollisesta päätöspöytäkirjasta. Kun tutkimus on valmistunut ja tulokset raportoitu, tutkija/opinnäytetyöntekijä ilmoittaa asiasta tutkimuskoordinaattorille.

Asiakkaita koskevat tutkimukset ja opinnäytetyöt

Jos tutkimus kohdistuu asiakkaisiin tai heidän läheisiinsä, edellytetään eettisen toimikunnan lausuntoa. Tällöin tutkimuksen valmistelu etenee tutkimuskoordinaattorin avustuksella samalla tavoin kuin kliinisen tutkimuksen lausunto- ja lupaprosessi.

Mikäli tutkimukseen riittää opiskelijan oman oppilaitoksen eettisen toimikunnan lausunto, opiskelija hakee lausunnon itse oppilaitoksensa toimikunnalta.

Alustavat keskustelut

Tutkija keskustelee tutkimuksen ohjaajan, tutkimusryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa tutkimusaiheen tieteellisestä merkityksestä ja siitä, voidaanko kysymykseen saada vastaus käytettävissä olevilla keinoilla.

Tutkija selvittää, tarvittaessa tutkimuskoordinaattorin avustuksella, onko tutkimus mahdollista toteuttaa käytettävissä olevilla resursseilla, huomioitava esimerkiksi henkilöstö- ja materiaaliresurssit. Tässä vaiheessa otetaan yhteys vastuualuejohtajaan.

Tutkimuslupaan tähtäävät asiakirjat kuntoon

Viimeistään tässä vaiheessa tutkija ottaa yhteyttä tutkimuskoordinaattoriin. Tutkija täyttää vaadittavat asiakirjat. Lisäksi selvitetään, onko tarvetta erillisille tutkimussopimuksille.

Eettiselle toimikunnalle toimitetaan lausuntohakemus. Tutkija täyttää yhteistyössä tutkimuskoordinaattorin kanssa tutkimuslupahakemuksen, joka sisältää rahoitussuunnitelman.

Tutkimuskoordinaattori hankkii tutkimuslupaa varten tarvittavat allekirjoitukset. Allekirjoitettu tutkimuslupahakemus toimii alustavana päätösasiakirjana tutkimuksen suorittamisesta ja sopimuksena eri osapuolten kanssa.

Tutkimusluvan myöntäminen

Tutkija saa aloittaa tutkimuksen saatuaan kopion tutkimuskoordinaattorin valmistelemasta vastuualuejohtajan päätöspöytäkirjasta. Allekirjoitettu päätöspöytäkirja on tutkimuksen aloittamislupa. Tutkimuskoordinaattori tiedottaa tutkimuksen alkamisesta tutkimuksessa mukana oleville tahoille.

Asiakasrekistereiden käyttö tutkimus- ja opinnäytetyöaineistona

Sosiaalihuollon asiakasrekistereiden käyttö tutkimusaineistona edellyttää tietolupaa. Lue lisää rekisteritutkimuksista.

Muiden tieteenalojen tutkimukset

Eri tieteenalojen tutkimukset voivat kohdistua eri yksiköihin ja niitä voidaan tehdä myös monitieteisinä hankkeina sekä monipuolisia tutkimusmenetelmiä käyttäen.

 • Tutkimuksen toteuttamiseksi tarvitaan tutkimuslupa.
 • Tutkimusluvan käsittelijä riippuu siitä, missä tutkimus toteutetaan ja mikä on kohderyhmä.
 • Potilaita tai läheisiä koskevat tutkimukset käsitellään Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan arvion kautta.
 • Henkilökuntaan tai Pirkanmaan hyvinvointialueen prosesseihin (ict-, talous- tai muut vastaavat prosessit) kohdistuvat tutkimukset käsitellään sen mukaan missä Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelulinjoista tai yksikössä ne toteutetaan.

Lupahakemuksen liitteet ovat

Tutkija saa ilmoituksen, kun lupa on myönnetty. Tutkimuksen saa aloittaa, kun tutkija on vastaanottanut kopion tutkimusluvasta ja mahdollisesta päätöspöytäkirjasta. Kun tutkimus on valmistunut ja tulokset raportoitu, tutkija tai opinnäytetyöntekijä ilmoittaa asiasta lupapäätöksen toimittaneelle henkilölle.

Jos et tiedä, kehen sinun tulisi ottaa yhteyttä tutkimus- tai opinnäytetyölupaa hakiessasi, laita viesti osoitteeseen clinicaltrials@pirha.fi

Rekisteripohjaiset selvitykset

Rekisteripohjaiset selvitykset

(Tutkimus- ja kehitystyöt/tietojohtamisen rajapinta)

Asiakas- ja potilasrekisteritietoihin liittyvät alan ammattikorkeakoulujen kehittämis- ja opinnäytetyöt, kandidaatti-, maisteri- ja lisensiaattitutkintoon liittyvät opinnäytetyöt, jotka pyrkivät vastaamaan ainoastaan paikallisiin ongelmiin ja jotka eivät pyri antamaan kansallisia tai kansainvälisiä hoitosuosituksia, tarvitsevat tietoluvan. Tietoluvan myöntää vastaava johtajaylilääkäri tai palvelulinjan johtajaylilääkäri (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rekisteritiedot) tai vastaava sosiaalityön johtaja (sosiaalihuollon rekisteritiedot).

Tietoluvan myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätös. Katso Ohjeita viranhaltijapäätöksen laatimisesta tietolupiin.

Pelastustoimen rekisterit, esimerkiksi tapaturma- ja valvontarekisterit, eivät ole toisiolain piirissä, mutta niiden käyttö on luvanvaraista ja lupia myöntävät pelastustoiminnan toimialuejohtajat. Tietoluvasta tehdään viranhaltijapäätös.

Lue lisää ohjeesta: Viranomaisselvityksenä tehtävät kehittämis- ja opinnäytetyöt