Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Laatu ja omavalvonta

Laatu ja omavalvonta

Laatu ja omavalvonta - omavalvontaohjelma

Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluja. Palvelujen laatua ja asiakas- sekä potilasturvallisuutta seurataan säännöllisesti. Seurannan perusteella palveluja kehitetään järjestelmällisesti.

Omavalvontaohjelma luo pohjan laadun valvonnalle

Omavalvontaohjelmassa kuvataan, kuinka Pirkanmaan hyvinvointialue huolehtii sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastuspalvelujen omavalvonnasta niin palvelujen tuottajana kuin järjestäjänä.

Aluehallitus on hyväksynyt omavalvontaohjelman. Sen liitteenä ovat laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös. Omavalvontaohjelman toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa aluehallitukselle.

Ohjelmassa määritetään tavat, joilla varmistetaan, että palvelut järjestetään ja toteutetaan sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti. Omavalvontaohjelmaan kirjataan, miten palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten puutteellisuudet korjataan.

Laatu ja omavalvonta - omavalvontaohjelma - nosto

Omavalvontaohjelmaan kirjataan, miten palvelujen toteutumista, turvallisuutta ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten puutteellisuudet korjataan.

Laatu ja omavalvonta - yksityiset palveluntuottajat

Hyvinvointialue valvoo myös yksityisiä palveluntuottajia

Pirkanmaan hyvinvointialue ohjaa ja valvoo hankkimiensa palvelujen laatua, lainmukaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta samalla tavalla kuin omia palvelujaan. Valvontavelvollisuus koskee myös yksityisten palveluntuottajien alihankkijoiden palveluja. Hyvinvointialue varmistaa, että yksityisellä palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palvelujen tuottamisesta.

Hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontavelvollisuus kattaa kaikki Pirkanmaan hyvinvointialueen käyttämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Jos hyvinvointialue ei pysty omavalvonnalla ratkaisemaan epäkohtia tai puutteita ja toiminnasta muodostuu oleellinen riski asiakas- ja potilasturvallisuudelle, toiminnan lainmukaisuudelle tai asiakkaan ja potilaan keskeisten oikeuksien toteutumiselle, hyvinvointialue ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle, aluehallintovirastolle tai Valviralle.

Pirkanmaan hyvinvointialueella palvelutuotannon valvonnasta ja ohjauksesta vastaa Valvonta ja asiavastaavatoiminnan vastuualue.

Miten huolehdimme omien palvelujemme omavalvonnasta?

Pirkanmaan hyvinvointialue valvoo omien palvelujensa laatua ja turvallisuutta omavalvonnan keinoin. Jos hyvinvointialue havaitsee toiminnassa epäkohtia tai puutteita, sen pitää ryhtyä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Asiakkailta ja potilailta kerätään säännöllisesti asiakaspalautetta, joka vaikuttaa palvelujen laatuun.

Jokaisella yksittäisellä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus toimia turvallisesti työssään sekä ilmoittaa havaitsemistaan riskeistä tai epäkohdista työnantajalleen.

Palveluntuottaja valvoo myös alihankintana hankkimiaan palveluja.

Omavalvontasuunnitelma toimii työkaluna

Omavalvontasuunnitelma on yksi työkaluista, jonka avulla palvelujen laatua ja turvallisuutta seurataan, arvioidaan ja kehitetään eri yksiköiden päivittäisessä asiakastyössä.

Palveluyksikön vastuuhenkilön tehtävänä on laatia omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma pitää tehdä yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Palveluyksiköt päivittävät toiminnassa tapahtuneet muutokset omavalvontasuunnitelmiinsa niin, että ne ovat aina ajan tasalla. Omavalvontasuunnitelmat ovat palveluyksiköissä julkisesti nähtävillä, asiakkaiden saatavilla ja ne julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Omavalvonta Valviran verkkosivuilla

Palaute palveluista

Ensisijaisesti toivomme sinun antavan palautetta suoraan palvelua tai hoitoa antaneelle työntekijälle tai hänen esihenkilölleen. Myös erilaisten ongelmatilanteiden selvittämisessä paras tapa on selvittää asiaa ensin palvelua antaneessa palveluyksikössä kyseessä olevan henkilön tai hänen esihenkilönsä kanssa.

Jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palvelun laatuun, voit tehdä asiastasi myös kirjallisen muistutuksen. Voit tehdä muistutuksen hyvinvointialueen omalla lomakkeella tai vapaamuotoisena. Otsikoi vapaamuotoinen asiakirja nimellä ”Muistutus” ja lähetä muistutus suoraan palveluyksikön johtajalle.

Pirkanmaan hyvinvointialueen muistutuslomakkeet täyttö- ja palautusohjeineen:

Epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä voit lisäksi tehdä kantelun aluehallintovirastolle tai poikkeustapauksissa Valviralle. Ennen kantelun tekemistä suosittelemme kuitenkin ensin keskustelemaan yksikössä tai tekemään tarvittaessa edelleen muistutuksen.

Lue lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnasta ja kanteluista aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Voit myös ottaa yhteyttä sosiaali- tai potilasasiavastaavaan, jos tarvitset apua ja neuvoja asiasi käsittelyssä.

Työntekijällä lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa, jos he huomaavat tehtävissään epäkohdan tai sen uhan. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti palveluyksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta