Readspeaker

Pirkanmaan hyvinvointialueen potilasrekisteri

Pirkanmaan hyvinvointialueen potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Vastaava johtajaylilääkäri
Pirkanmaan hyvinvointialue, sote-palvelut

Rekisterin yhteyshenkilö

Potilaskertomuskeskus
Puhelin 03 311 66410
potilaskertomuskeskus@pirha.fi

Tietosuojavastaava

Puhelin 03 311 69090
tietosuojavastaava@pirha.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pirkanmaan hyvinvointialueen potilasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään

 • potilaan tutkimusten ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
 • hyvinvointialueen toiminnan tilastointiin ja seurantaan
 • hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen
 • potilaan hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutukseen
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvontaan
 • tieteelliseen tutkimus- ja opetustoimintaan

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja se perustuu mm. seuraaviin säädöksiin:

 • EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
 • Tietosuojalaki 1050/2018
 • Arkistolaki 831/1994
 • Laki hyvinvointialueesta 611/2021
 • Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021
 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä 552/2019
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
 • Mielenterveyslaki 1116/1990
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 94/2022
 • Terveydenhuoltolaki 1326/2010

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Potilasrekisteri koostuu potilaan hoidon ja tutkimuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävistä, laadituista tai saapuneista asiakirjoista tai teknisistä tallenteista, jotka sisältävät muun muassa:

 • potilaan yksilöimiseksi tarvittavia tietoja, esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • potilaan nimeämän yhteyshenkilön ja hänen yhteystietonsa
 • alaikäisen potilaan huoltajan tietoja
 • potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä terveydentilatietoja
 • potilasmaksujen käsittelyn vaatimia tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilasrekisterin tiedot kerätään potilaalta itseltään ja hänen omaisiltaan, lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta, suoritetuista tutkimuksista ja toimenpiteistä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiltä, viranomaisilta sekä Digi- ja väestötietovirastolta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilastietoja luovutetaan

 • hoitoon liittyen muille terveydenhuollon toimintayksiköille lainsäädäntöön tai suostumukseen perustuen
 • hoivaan liittyen hyvinvointialueen sosiaalihuoltoon suostumukseen tai lainsäädäntöön perustuen
 • lainsäädännön perusteella valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksiin sekä viranomaisille, vakuutusyhtiöille ja -laitoksille
 • tarvittaessa laskutukseen liittyen viranomaisille, esimerkiksi maksuhäiriöiden yhteydessä ulosottotoimenpiteitä suorittaville
 • tieteelliseen tutkimukseen tietoluvan perusteella
 • potilaalle itselleen.

Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojärjestelmien ja/tai lääkintälaitteiden huoltoyhteydet voivat ulottua Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Huoltoyhteydet ovat erittäin rajoitettuja, ja sallittuja vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen potilastietojärjestelmissä ja sähköisessä arkistossa sekä kansallisessa Kanta-arkistossa.

Paperiaineisto säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen potilas- ja asiakastietoarkistoissa.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Tietoverkkojen ja -järjestelmien suojaus, tilaturvallisuuden varmistaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja tietojärjestelmien käytön valvonta sekä riskienhallinta.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö, vastaava johtajaylilääkäri.

Tarkastusoikeus

Mikäli haluat tarkastaa, mitä tietoja sinusta on potilasrekisteriin tallennettu, tee kirjallinen tarkastuspyyntö ja lähetä se Pirkanmaan hyvinvointialueen potilaskertomuskeskukseen. Pyrimme toimittamaan tiedot kuukauden kuluessa.

Tiedon korjaaminen

Jos haluat poistaa, muuttaa tai täydentää potilasrekisteriin tallennettuja tietojasi, tee kirjallinen oikaisupyyntö ja lähetä se Pirkanmaan hyvinvointialueen potilaskertomuskeskukseen. Oikaisupyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja haluat korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta.

Potilastietojen tarkastus- tai oikaisupyynnön voit tehdä sähköisessä asioinnissa tai oheisilla lomakkeilla: