Murupolku

Readspeaker

Pirkanmaan hyvinvointialueen kameravalvonnan henkilörekisteri

Pirkanmaan hyvinvointialueen kameravalvonnan henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö

Kiinteistöjohtaja
Pirkanmaan hyvinvointialue, kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelut

Rekisterin yhteyshenkilö

Esa Särkimäki, turvallisuuspäällikkö
Puhelin 03 311 611 (vaihde)
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Monivalvomo
Puhelin 03 311 611 (vaihde)
monivalvomo@pirha.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Pirkanmaan hyvinvointialueen julkisen vallan käyttö ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen mm. seuraavien säädösten perusteella:

 • EU tietosuoja-asetus (2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
 • Työturvallisuuslaki (738/2002)
 • Rikoslaki (531/2000)

Tallentavaa kameravalvontajärjestelmää käytetään hyvinvointialueen toimipisteiden häiriöiden, onnettomuuksien, vaaratapahtumien, väärinkäytösten, vahingonkorvausvaatimusten ja rikosten ennaltaehkäisyyn sekä omaisuuden suojaamiseen sekä näiden selvittämiseen ja turvallisemman toiminnan edelleen kehittämiseen. Kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on myös suojata henkilökunnan työrauhaa sekä lisätä asiakas-, potilas-, lääke- ja työturvallisuutta. Näitä käyttötarkoituksia varten käsittelemme kuva-aineistoa henkilöistä, jotka ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen kameravalvotuilla julkisilla alueilla, kuten toimipisteiden yleistiloissa ja ulko-alueilla.

Lääkehuoneiden kameravalvontaa toteutetaan lääketurvallisuuden ja henkilöstön turvallisuuden parantamiseksi sekä henkilöstön oikeusturvan varmistamiseksi lääkkeiden väärinkäyttöepäilyissä.

Hoidollisissa tiloissa ja sosiaalihuollon asiakastiloissa, esimerkiksi odotustilassa, yksikön sisäkäytävällä ja yhteisissä tilossa, vastaanotto- tai potilashuoneessa ja erityistarkkailutilassa kuvataan vain erikseen harkiten potilaan tai asiakkaan turvallisuuden varmistamiseksi. Tällöin kameravalvonta suojaa myös henkilökunnan, potilaan tai asiakkaan oikeusturvaa, ja käsittelyperusteina ovat rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite ja elintärkeiden etujen suojaaminen. Kuvayhteys sammutetaan, kun valvontaan ei ole tarvetta. Osassa hoidollisia tai asiakastiloja käsittely perustuu rekisteröidyn yksilöityyn ja nimenomaiseen potilas-, asiakas- tai muihin asiakirjoihin merkittyyn suostumukseen.

Wc- ja sosiaalitiloja sekä asuinhuoneita ei kuvata.

Henkilökunnan tiloissa tapahtuvaan kameravalvontaan on saatu siellä pysyväisluontoisesti työskentelevien henkilöiden suostumus yhteistoimintamenettelyssä.

Kameravalvonnasta informoidaan kuvauspaikoilla näkyvillä ”Alueella tallentava kameravalvonta” tai "Hoitotilassa kameravalvonta" -kylteillä.

Kameravalvontatallenteita käsittelevät myös ulkopuoliset palveluntarjoajat, jotka käsittelevät henkilötietoja Pirkanmaan hyvinvointialueen lukuun. Tällaisissa tapauksissa tietosuojaan liittyvät vaatimukset on varmistettu yhteistyökumppanien kanssa kirjallisin sopimuksin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 • Lakisääteinen velvoite
 • Suostumus
 • Yleinen etu/julkisen vallan käyttö
 • Elintärkeä etu

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan valvontakameroiden välittämä kuva-aineisto sekä tallennusaika ja -paikka.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään hyvinvointialueen toimipisteiden ulko- ja sisätiloihin sijoitetuilla kameroilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Hyvinvointialueen sisäisesti tietoja voidaan käsitellä häiriöiden, onnettomuuksien, vaaratapahtumien, väärinkäytösten, työtapaturmien, rikos- ja vahingonkorvaustapausten selvittämiseksi sekä turvallisemman toiminnan edelleen kehittämiseen. Viranomaisille tai yhteisöille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus, tietoja luovutetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella asian vaatimassa muodossa ja laajuudessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään kameravalvontatallentimilla enintään 30 vuorokautta. Poliisille luovutettavia tallenteita säilytään niin kauan, kun ne ovat käsittelytarkoituksen kannalta välttämättömiä, säilytysaika on enintään 2 vuotta.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Pirkanmaan hyvinvointialue on huomioinut lainsäädännön edellyttämät tekniset ja hallinnolliset suojakeinot henkilötietojen suojaamiseksi henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta.

Kameravalvontatallentimia säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojen käyttö tapahtuu rajatuin käyttöoikeuksin työasemilta, joihin kirjaudutaan henkilökohtaisin tunnuksin. Kameravalvontatallenteita saavat käsitellä vain työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu, työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Tietojen käsittelystä jää merkinnät järjestelmälokiin.

Jokainen henkilötietoja käsittelevä sitoutuu noudattamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä, toimintatapoja ja henkilötietojen käsittelyohjeita allekirjoittamalla tietoturvasitoumuksen. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia, ja salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä. Henkilöstöä perehdytetään ja koulutetaan henkilötietojen käsittelyyn säännöllisesti järjestettävissä tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksissa.

Tietojen suojauksesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä vastaa rekisterin yhteyshenkilö, turvallisuuspäällikkö.

Tarkastusoikeus

Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, hänen tulee toimittaa kirjallinen, allekirjoitettu tarkastuspyyntö kirjaamoon (kirjaamo@pirha.fi). Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana.

Tiedon korjaaminen

Pyyntö rekisteriin tallennettujen tietojen korjaamisesta tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna kirjaamoon (kirjaamo@pirha.fi). Korjauspyynnön tulee sisältää tiedot siitä, miksi ja miten tietoja halutaan korjata. Päätöksen tietojen korjaamisesta tekee rekisterin vastuuhenkilö.


Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta.