Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Valtion tutkimusrahoitus (VTR)

Valtion tutkimusrahoitus (VTR)

Valtion tutkimusrahoitus (VTR)

Valtio myöntää rahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen kerran vuodessa. Sisä-Suomen yhteistyöalueella valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta terveydenhuollon organisaatioille päättää Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunta.

Valtion tutkimusrahoitusta voivat Sisä-Suomen yhteistyöalueella hakea Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueet sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (375/2022) säädetyt muut palveluntuottajat. Tutkijat ja tutkimusryhmät jättävät tutkimushanke-esityksensä omille organisaatioilleen.

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa rahoitusta neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen.

Valtion tutkimusrahoituksen (VTR) haku yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen 2024

Tutkijoiden ja tutkimusryhmien tutkimushanke-esitysten jättöaika organisaation hakemusta varten on 5.2 - 29.2.2024 klo 10, johon mennessä hakijat toimittavat tutkimushanke-esityksensä organisaation sopimalla tavalla organisaation johtajalle tai kirjaamoon. Poikkeuksena on Pirkanmaan hyvinvointialue, jossa tutkijat ja tutkimusryhmät toimittavat esityksensä Pirhan tutkimuspalveluihin. Organisaatioiden johtajien hakemukset liitteineen on lähetettävä tutkimustoimikunnalle viimeistään 15.3.2024.

Kuinka paljon ja minkä tyyppisistä rahoitusta voi hakea?

Uskottava rahoituspohja katsotaan eduksi valtion tutkimusrahoitusta myönnettäessä. Tutkijoita kannustetaan hakemaan myös muuta rahoitusta.

Tutkimushankkeet: Rahoitus on tarkoitettu tutkimusryhmää johtaville tutkijoille. Rahoitusta voi hakea tutkimusryhmän jäsenten palkkoihin ja muihin tutkimusmenoihin (laitteet, reagenssit, tietoluvat, tietopoiminnat jne.). Pienin myönnettävä summa on 10 000 euroa ja suurin mahdollinen myöntö 60 000 euroa. Rahoitusta ei saa hakea enempää kuin sitä on myönnettävissä. Jos hankkeen kokonaisbudjetti ylittää maksimimyönnön, tulee hakemuksesta ilmetä, mistä loppurahoitus on tarkoitus saada ja mitkä vaiheet toteutetaan valtion tutkimusrahoituksella. Rahoituksen käyttöaika on kolme vuotta. Hakija valitsee sähköisestä hakulomakkeesta kohdan ”Haen tutkimushankerahoitusta”.

Väitöskirjatutkimuksen kannustin: Rahoituksesta varataan 10 X 5 000 euroa tohtoriopiskelijoille, joiden väitöskirja on rekisteröity Tampereen yliopistoon. Tohtoritutkijan kuulumista kokeneeseen tutkimusryhmään pidetään etuna. Hakija valitsee sähköisestä hakulomakkeesta kohdan ”Haen starttirahoitusta”.

Tutkijatoimet: Tutkijatoimia varten myönnetään tutkijapalkkaa täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen työskentelyyn väitöskirja- tai postdoc-tutkijana. Myöntösummat kattavat keskimäärin 1–2 kuukauden pituisen tutkijajakson palkkauskulut. Pieni osa tutkijatoimen rahoituksesta voidaan käyttää tutkimuksen juokseviin kuluihin (esimerkiksi julkaisu-, lisenssi- ja tietolupamaksuihin). Hakija valitsee sähköisestä hakulomakkeesta kohdan ”Haen tutkijatoimea”.

Terveyden tutkimuksen painopisteet

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää asetuksella rahoituksen painopisteitä. Merkitse tutkimuksen painoalue tai -alueet sähköiseen tutkimushanke-esitys-lomakkeeseen. Merkitse prosenttiosuudet niin, että niiden summa on sata prosenttia.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet (Asetus 888/2019) vuosina 2020–2023 ovat:

  1. tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön
  2. kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen
  3. terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus

Vuoden 2024 haussa käytetään vuoden 2023 painoalueita.

Kuka voi hakea?

Tutkija tai tutkimusryhmä voi jättää ainoastaan yhden hakemuksen.

Terveydenhuoltolain mukaisesti terveyden tutkimuksen rahoitusta voivat Sisä-Suomen yhteistyöalueella hakea terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä hyvinvointialue (Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen  hyvinvointialueet) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (375/2022) säädetty palvelujen tuottaja. Asetuksen mukaan rahoitusta voivat alueellamme hakea terveydenhuoltolaissa tarkoitettujen palvelujen tuottajien lisäksi Fimlab Laboratoriot Oy, liikuntalääketieteen keskuksista UKK-instituutti, Tays Sydänkeskus Oy ja Tekonivelsairaala Coxa Oy.

Tutkija voi edustaa mitä tahansa yliopistotasoista terveyden tutkimusta tekevää Sisä-Suomen yhteistyöalueen ammattiryhmää: lääke-, hoito- tai terveystiede, lääketieteellinen fysiikka tai kemia, genetiikka, psykologia, farmakologia, logopedia jne.

Tutkimushankerahoitusta voivat hakea kaikki ansioituneet tutkijat yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen, jota tehdään joko osittain tai kokonaan Sisä-Suomen yhteistyöalueella. Rahoitusta myönnetään ensisijaisesti ainoastaan siihen osaan tutkimusta, joka suoritetaan yhteistyöalueella. Rahoitusta voi hakea tutkimusryhmän jäsenten palkkoihin ja muihin tutkimusmenoihin (laitteet, reagenssit, tietoluvat, tietopoiminnat jne.). Tutkimushankkeeseen osallistuvien Tampereen yliopistoon rekisteröityneiden väitöskirjatutkijoiden nimet tulee ilmoittaa hakemuksessa. Väitöskirjan tekijöiksi tutkimusrahoitushaussa hyväksytään ne hakijat, joilla on tohtorintutkinnon opinto-oikeus Tampereen yliopistoon tai jotka hakevat opinto-oikeutta hakuajan loppuun mennessä.

Mikäli tutkimusryhmän johtaja itse työskentelee muualla kuin Sisä-Suomen yhteistyöalueella, on hakijana oltava kuitenkin yhteistyöalueella työskentelevä tutkija. Tutkimushankkeissa edellytetään, että tutkimus tehdään yhteistyössä hakijaorganisaation kanssa. 

Väitöskirjatutkijan kannustinrahoitusta voivat hakea kaikki tutkijat, joiden väitöskirjatyö on rekisteröity Tampereen yliopistoon.

Tutkijatoimen hakijalla on oltava osoitettavissa oleva ja vähintään kuuden kuukauden mittainen yhtäjaksoinen palvelusuhde hakijaorganisaatioon. Tutkijatoimia varten myönnetään tutkijapalkkaa täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen työskentelyyn väitöskirja- tai postdoc-tutkijana. Silloin kun väitöskirjatyön ohjaaja toimii Sisä-Suomen yhteistyöalueella, tohtoritutkijoiden rahoituksen haun tulee tapahtua pääsääntöisesti ohjaajan tutkimushankkeen kautta.

Miten ja mihin mennessä haetaan rahoitusta?

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Miten tulee toimia?

  1. Tutkija tai tutkimusryhmä täyttää ensin sähköisen hakemuksen (tutkimushanke-esityksen) ja sitten käyttösuunnitelman tutkimushanke-esitysten hallintajärjestelmässä sekä lähettää ne sähköisen järjestelmän kautta. Ensin lähetetään käyttösuunnitelma, sitten vasta tutkimushanke-esitys. Sähköiseen hakemuslomakkeeseen merkitään vain hakijan omassa ohjauksessa mukana olevat väitöskirjantekijät.
  2. Sähköisessä hakemuksessa kysytään hakijan ORCID-tunnistetta. Ohjeet ORCID-tutkijatunnisteen hakemiseksi ovat osoitteessa https://orcid.org ja linkki rekisteröitymiseen https://orcid.org/register.
  3. Tutkija tai tutkimusryhmä tulostaa sähköisesti lähetetyn hanke-esityksen ja sitä ennen lähetetyn käyttösuunnitelman yksipuoliseksi paperiversioksi. 
  4. Hakija allekirjoittaa tulostamansa tutkimushanke-esityksen paperiversion, jonka liitteeksi lisätään:

a. käyttösuunnitelma: sähköisesti lähetetty versio tulostettuna paperille

b. erillinen tutkimussuunnitelma, esimerkiksi pelkkä synopsis ei riitä. Suunnitelman on oltava fokusoitu. On selvitettävä tutkimuksen nimi, lyhennelmä, tausta lyhyesti, tutkimuksen tavoitteet tai testattava hypoteesi, tutkimusaineisto sekä käytettävät metodit ja päätemuuttujat, tilastollisen voiman arviointi ja tieto siitä, että tarvittavat luvat tutkimuksen tekemiselle on myönnetty (myönteinen eettisen toimikunnan lausuntopäätös sekä tutkimus- ja tietoluvat). Pituus ei saa ylittää kuutta sivua lähdeluettelo mukaan lukien, fonttikoon on oltava 11.

c. hakijan ansioluettelo, joka sisältää hakijan tutkinnot ja tieteelliset ansiot, kyvykkyyden ohjaajana sisältäen vertaisarvioitujen alkuperäisjulkaisujen lukumäärän ja ohjatut väitöskirjat vuosilta 2019–2024 (väittelijöiden nimet ja valmistumisvuosi) sekä hakijan saamat muut tutkimusrahoitukset VTR:n lisäksi vuosilta 2021–2024. Pituus ei saa ylittää kahta sivua.

d. hakijan suppea julkaisuluettelo käsittäen ne hakijan omat julkaisut, jotka hakija on arvioinut merkittävimmiksi tämän tutkimuksen kannalta, jolle rahoitusta nyt haetaan (enintään 15 julkaisua). Julkaisuista suppeaan luetteloon merkitään nimi, kaikki kirjoittajat, lehden nimi, vuosi, vol ja sivut (ei julkaisujen IF-pisteitä).

Allekirjoitetut hanke-esitysasiakirjat liitteineen toimitetaan organisaation johtajalle, paitsi Pirkanmaan hyvinvointialueella Pirhan tutkimuspalveluihin VTR@pirha.fi.

Sähköisen hanke-esityksen ja sen käyttösuunnitelman lisäksi kaikki hanke-esitykset pyydettyine liitteineen on toimitettava yhtenä pdf-tiedostona VTR@pirha.fi

  • Taysin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkijat tai tutkimusryhmät: 29.2.2024 klo 10 mennessä Tays Tutkimuspalveluihin, yhtenä pdf-tiedostona VTR@pirha.fi. Sähköpostin aiheeksi ”Tutkimusrahoitus, sukunimi ja etunimi”
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkopuolisissa organisaatioissa tai konserniyhtiöissä toimivat tutkijat tai tutkimusryhmät: 29.2.2024 klo 10 mennessä Tays Tutkimuspalveluihin yhtenä pdf-tiedostona VTR@pirha.fi. Sähköpostin aiheeksi "Tutkimusrahoitus, sukunimi ja etunimi". Lisäksi sen lain ja asetuksen tarkoittaman yhteistyöalueella terveydenhuollon palveluja tuottavan organisaation, jonka kautta rahoitusta haetaan, sopiman ohjeen mukaan organisaation kirjaamoon tai johtajalle (tai delegointipäätöksen mukaiselle henkilölle).

Miten ja mihin mennessä hakijaorganisaatio hakee tutkimusrahoitusta?

Valtion tutkimusrahoitusta voivat hakea terveydenhuoltolaissa ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa kirjatut organisaatiot Sisä-Suomen yhteistyöalueella, joilta kultakin voi tulla Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnalle yksi organisaation johtajan (tai delegointipäätöksen mukaisen henkilön) allekirjoittama valtion tutkimusrahoitushakemus liitteineen.

Organisaation johtajan hakemus tehdään erilliselle hakemuslomakkeelle. Hakemukseen liitetään kyseisen organisaation kautta valtion tutkimusrahoitusta hakevien tutkijoiden tai tutkimusryhmien tutkimushanke-esitykset käyttösuunnitelmineen ja tässä hakuohjeessa pyydettyine liitteineen.

Organisaation johtajan hakemuslomake (pdf) 

Organisaation johtajan (johtajan tai delegointipäätöksen mukaisen henkilön allekirjoittama) hakemus liitteineen toimitetaan pdf-tiedostoina 15.3.2024 mennessä sähköpostiosoitteeseen VTR@pirha.fi  Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Miten tutkimushanke-esitykset arvioidaan?

Yhteistyöalueen tiedetoimikunta toimii tutkimustoimikunnan valmistelutyöryhmänä ja arvioi kaikki tutkimustoimikunnalle toimitetut tutkijoiden tai tutkimusryhmien hanke-esitykset. Tiedetoimikunta käyttää apuna arviointia tehdessään tutkimustoimikunnassa hyväksyttyjä arviointikriteereitä ja käyttää tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntija-arvioijia. Tiedetoimikunta tekee yhteistyöalueen tutkimustoimikunnalle esityksen rahoitusten myöntämisestä. Yhteistyöalueen tutkimustoimikunta päättää rahoituksen myöntämisestä hakijaorganisaatioille ja rahoituksen kohdentamisesta hanke-esitysten tekijöille.

Arviointiohjeessa on lueteltu tarkemmin arvioinnin kriteerit ja periaatteet.

Ansioluettelomalleja:

Ansioluettelo - Suomen Akatemia
Tutkijan ansioluettelomalli | Tutkimuseettinen neuvottelukunta (tenk.fi)

Sähköinen tutkimushanke-esitys ja käyttösuunnitelma

Milloin ja miten rahoituspäätökset ilmoitetaan?

Hakemukset ja hanke-esitykset käsitellään Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnan kokouksessa. Myöntöpäätökset ilmoitetaan organisaatioiden hakemusten allekirjoittajille sähköpostitse toukokuussa (viimeistään kesäkuun alussa). Kukin organisaatio vastaa oman alueensa hankkeiden avaamisesta ja tutkijoille ilmoittamisesta. 

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö 
Niina Pylkki
p. 044 473 9648

Sähköposti: etunimi.sukunimi@pirha.fi