Readspeaker

Puitesopimus ja yhteistyöohjelma vahvistavat Pirkanmaan hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön TKIO-yhteistyötä

Pirkanmaan hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön tutkimuksen, kehityksen, innovaatioiden ja osaamisen (TKIO) ympärille rakentuva yhteistyö saa konkreettisia askelmerkkejä syksyllä, kun puitesopimus ja yhteistyöohjelma valmistuvat. Valmisteluun ovat osallistuneet kaikkien kolmen organisaation edustajat.

Uutinen

Syksyn aikana allekirjoitettavassa strategisessa puitesopimuksessa sovitaan korkeakouluyhteisön ja hyvinvointialueen yhteisistä periaatteista, rakenteista ja toimintatavoista TKIO-toiminnassa. Sopimus kattaa muun muassa yliopistosairaalaa ylläpitävälle hyvinvointialueelle lainsäädännössä asetetut TKIO-tehtävät. 

Sopimuksen myötä jatketaan erikoissairaanhoidossa käytössä olleita hyväksi todettuja käytäntöjä, mutta luodaan myös uusia, vastaavia yhteistyön edellytyksiä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluihin. Lisäksi sopimuksessa sovitaan muun muassa yhteistyön koordinoinnista, johtamisesta ja seurannasta vastaavan ohjausryhmän perustamisesta ja kokoonpanosta. 

Puitesopimuksen rinnalla on valmisteltu Korkeakoulujen ja hyvinvointialueen yhteistyöohjelmaa vuosille 2023–2025. Yhteistyöohjelman taustalla on TKIO-toimijoiden yhteinen tahtotila edistää yhteiskunnan kehitystä ja ihmisten hyvinvointia vahvistavia innovatiivisia ratkaisuja sekä toteuttaa laadukasta ja vaikuttavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Valtuustokausittain tehtävässä yhteistyöohjelmassa määritellään yhteistyön panopisteet, tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet sekä toiminnan etenemistä seuraavat mittarit. Ensimmäisen yhteistyöohjelman painopisteiksi on yhteisesti sovittu: 

  • Edelläkävijyys vahvalla osaamisella 
  • Kansallisesti johtava, monitieteinen ja verkostoitunut TKIO-keskittymä
  • Korkeatasoinen, kansainvälinen ja vaikuttava TKIO-toiminta
  • Yhteiskunnan haasteisiin vastaaminen 

Pirha vahvistaa tutkimuksen ja kehittämisen tukipalveluja

Pirkanmaan hyvinvointialueella on panostettu perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen. Uutena perusterveydenhuoltoon keskittyvänä tutkimuskoordinaattorina on kesäkuun alussa aloittanut Elina Ellilä, ja syksyllä hän saa työparikseen toisen tutkimuskoordinaattorin. 

Tutkimuskoordinaattori auttaa tutkijoita tutkimushankkeisiin liittyvissä hallinnointi-, lupa-, sopimus- ja lausuntomenettelyissä. Hänen tehtäviinsä kuuluu tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja päättämiseen liittyvä neuvonta ja asiakirjojen valmistelu yhteistyössä tutkijoiden kanssa. 

Lisäksi tutkimuskoordinaattori ohjaa eettisen toimikunnan, FIMEAn, Findatan ja muiden viranomaisten aineiston valmistelussa sekä hyvinvointialueen tutkimuslupaan liittyvissä neuvotteluissa ja asiakirjojen valmistelussa. Työhön sisältyy myös tutkimuslupien ja -rahoituksen suunnittelua, tieteellisten tutkimusten tallentamista hyvinvointialueen rekistereihin ja niiden raportointia. Edellisten lisäksi tutkimuskoordinaattori tiedottaa tutkimustoimintaan liittyvistä asioista sekä pitää koulutuksia ja vastaa osaltaan tutkimuspalveluiden ja prosessien kehittämisestä. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategisissa tavoitteissa on selkeästi kirjattu perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tutkimustoiminnan vahvistaminen kuluvalla valtuustokaudella. Tutkimuskoordinaattorin resurssilisäys on pieni askel tähän suuntaan ja sen lisäksi tutkimustoimintaa vahvistetaan selkeämmillä ohjeistuksilla ja prosessien hiomisella sekä kehitettävillä digitaalisilla työkaluilla.   

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää 21.9.2023 kello 12–13 Sosiaalihuollon tutkimuswebinaarin, jonka tarkoitus on jakaa tietoa muun muassa tutkimustoiminnan ja eri koulutusohjelmiin liittyvien opinnäytetöiden lupa- ja toteuttamismenettelyistä, tietosuoja-asioista ja eettisestä ennakkoarvioinnista. 

Tutkimustoimintaa linjaavaa ohjeistusta on valmisteltu hyvinvointialueen tutkimuspalveluiden toimesta ja päätös on annettu tutkimus- ja kehitysjohtajan toimesta syyskuun alussa. Webinaariin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki aihealueesta kiinnostuneet tällä Teams-linkillä.

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen jatkuu

Strategisen puitesopimuksen valmistumisen jälkeen jatkuu Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen valmistelu. Toiminnan sisältöjä linjataan erillisellä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden TKIO-toimintaa koskevalla sopimuksella. 

Kokonaisuuden rakentumista ohjaa oma ohjausryhmänsä, joka muodostuu hyvinvointialueen ja korkeakoulujen edustajista, ja joka seuraa sekä Kaupin uudisrakennushankkeen että erillisen toimintasuunnitelman valmistelua. Tavoitteena on soten peruspalveluiden TKIO-toiminnan nostaminen erikoissairaanhoidon aiempien hyvien käytäntöjen tasolle. 

Lue Ylen artikkeli rakennushankkeen edistymisestä.

Tervetuloa TKIO-webinaariin 23.10.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ja korkeakouluyhteisön TKIO-yhteistyön ajankohtaisiin kuulumisiin paneutuva tilaisuus järjestetään 23.10. klo 13.30–15. Tilaisuuden tarkempi sisältö täsmentyy lähempänä ja julkaistaan Tays Tutkimuspalvelujen uutispalstalla täällä.

Lisätiedot:

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kati Kristiansson
Tutkimus- ja kehitysjohtaja
TKIO
kati.kristiansson@pirha.fi, 044 4739 576

Tampereen ammattikorkeakoulu
Hanna Uotila
TKI-asiantuntija
Sosiaali- ja terveysala
hanna.uotila@tuni.fi, 050 5208 296

Tampereen yliopisto
Ulriika Leponiemi
Verkostojohtaja, Transform-tutkimusalusta
Johtamisen ja talouden tiedekunta
ulriika.leponiemi@tuni.fi, 040 1909 806