Murupolku

Readspeaker

Syöpätutkimukset

Syöpätutkimukset

Tays syöpäkeskuksen syöpälääketutkimusyksikkö FONK on kansainvälisesti arvostettu ja korkeatasoinen lääketutkimuskeskus. Teemme sekä akateemista syöpälääketutkimusta että yhteistyötä lääkeyritysten kanssa. Lääketutkimuksilla lisäämme potilaiden mahdollisuuksia saada hoitoa uusilla syöpälääkkeillä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.


 

Potilaita rekrytoivat syöpätutkimukset - haitari

Potilaita rekrytoivat syöpätutkimukset

Osallistumalla kliiniseen syöpätutkimukseen autat kehittämään uusia lääkkeitä ja hoitoja. Samalla voit saada sairauteesi hoitoja tai lääkkeitä, jotka eivät vielä ole yleisesti saatavilla. Kliiniseen syöpätutkimukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

R21043M HO150, päätutkija J. Rimpiläinen

III-vaiheen avoin, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu lumekontrolloitu monikeskustutkimus ivosidenibillä tai enasidenibillä yhdessä induktio- ja konsolidaatiosolusalpaajahoidon kanssa, jota seuraa ylläpitohoitojakso, potilailla, joilla on vasta diagnosoitu IDH1- tai IDH2 -mutatoitunut akuutti myelooinen leukemia (AML) tai blastiylimääräinen myelodysplastinen oireyhtymä (MDS-EB2) ja joille intensiivinen solusalpaajahoito soveltuu.

A Phase 3, Multicenter, Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Study of Ivosidenib or Enasidenib in Combination with Induction Therapy and Consolidation Therapy Followed by Maintenance Therapy in Patients with Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia or Myelodysplastic Syndrome with Excess Blasts-2, With an IDH1 or IDH2 Mutation, Respectively, Eligible for Intensive Chemotherapy.

clinicaltrials.gov

R23009M LD-VenEx, päätutkija J. Rimpiläinen

Vaiheen II tutkimus akuuttia myelooista leukemiaa sairastavien potilaiden hoitamisesta atsasitidiinilla ja pieniannoksisella venetoklaksilla, yhdistettynä leukemiasolujen koeputkessa tapahtuvaan profilointiin ja lääkeherkkyysmääritykseen, LD-VenEx

Phase II study of Azacitidine in combination with low dose intensity Venetoclax in patients with Acute Myeloid Leukemia with integration of explorative multi-omics and ex vivo drug screening data

clinicaltrials.gov

R20054M All Together, päätutkija J. Rimpiläinen

R20132M Radiant, päätutkija T. Tammela

Faasin 4 satunnaistettu, avoin monikeskustutkimus radium-223-dikloridin tehosta ja turvallisuudesta tavanomaisella annoksella verrattuna uuden hormonihoidon (NAH, novel anti-hormonal therapy) tavanomaiseen annokseen potilailla, joilla on vallitsevasti luustoon metastasoinut kastraatioresistentti eturauhassyöpä, joka etenee yhden uuden hormonihoidon hoitolinjan aikana tai sen jälkeen.

A Phase 4, Randomized, Open-label, Multicenter Efficacy and Safety Study of Standard Dose of Radium-223 Dichloride vs. Standard Doses of Novel Anti-hormonal Therapy (NAH) in Patients With Bone Dominant Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer (mCRPC) Progressing on/After One Line of NAH

clinicaltrials.gov

R23012M MK-3475-365 (Keynote-365), päätutkija T. Murtola

Vaiheen 1b/II:n pembrolitsumabin (MK-3475) yhdistelmähoidoista etäpesäkkeisessä kastraatioresistentissä eturauhassyövässä (mCRPC)

Phase Ib/II Trial of Pembrolizumab (MK-3475) Combination Therapies in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) (KEYNOTE-365)

clinicaltrials.gov

R23017M Primordium, päätutkija T. Murtola

Satunnaistettu, kontrolloitu avoin monikeskustutkimus apalutamidin tehosta ja turvallisuudesta sädehoidon ja LHRH-agonistin yhdistelmän kanssa käytettävänä lisähoitona korkeanriskin potilailla, joilla on PSMA-PET-positiivinen hormonisensitiivinen eturauhassyöpä, sisältäen PSMA-PET-negatiivisten potilaiden havainnoivan seurannan

A Randomized, Controlled, Multicenter, Open-label Study to Investigate the Efficacy and Safety of Adding Apalutamide to Radiotherapy and LHRH Agonist in High-Risk Patients With Hormone-Sensitive Prostate Cancer, Assessed by PSMA-PET With an Observational Cohort

clinicaltrials.gov

R24034M, OMAHA-1, päätutkija M.Moisander

Vaiheen 3 satunnaistettu, avoin tutkimus, jossa MK-5684-valmistetta verrataan vaihtoehtoiseen abirateroniasetaatti- tai entsalutamidihoitoon osallistujilla, joilla on etäpesäkkeinen kastraatioresistentti eturauhassyöpä (mCRPC), jota on aiemmin hoidettu uuden sukupolven hormonilääkkeillä ja taksaanipohjaisella solunsalpaajahoidolla

A Phase 3 Randomized, Open-label Study of MK-5684 Versus Alternative Abiraterone Acetate or Enzalutamide in Participants With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (mCRPC) Previously Treated With Next-generation Hormonal Agent (NHA) and Taxane-based Chemotherapy

Study of Opevesostat (MK-5684) Versus Alternative NHA in mCRPC (MK-5684-003) - Full Text View - ClinicalTrials.gov

R19102M Asteroid, päätutkija T. Skyttä

Avoin satunnaistettu vaiheen II tutkimus, jossa durvalumabia annetaan stereotaktisen sädehoidon jälkeen ei-pienisoluisen, asteen I keuhkosyövän liitännäishoitona.

A Phase I Trial of ASTX660 in Combination with Pembrolizumab in Patients with Solid Tumours: Utilizing Triple IAP Blockade as a Strategy to Maximize Immunogenic Cell Death and the Generation of an Efficient Adaptive Immune Response

clinicaltrials.gov

R20069M Apollomics, päätutkija J. Ahvonen

Vaiheen 1/2 monikeskustutkimus, jossa arvioidaan APL-101 -valmisteen turvallisuutta, farmakokinetiikkaa ja alustavaa tehoa tutkittavilla, joilla on ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja MET-heenin eksonin 14 silmukointiin vaikuttava muutos tai muita pitkälle edelleitä syöpäsairauksia, joissa MET-geenin säätely on virheellistä.

Phase 1/2 Multicenter study of the safety, pharmacokinetics and preliminary efficacy of APL-101 in subjects with Non-Small Cell lung cancer with c-met EXON 14 skip mutations and c-Met dysregulation advanced solid tumors

clinicaltrials.gov

R22107M GSK 213824 Galaxies-LUNG, päätutkija J. Ahvonen

Vaiheen 2 satunnaistettu, avoin alustatutkimus, jossa arvioidaan yhteisen tutkimussuunnitelman puitteissa uusia immuunihoitovalmisteiden yhdistelmiä aiemmin hoitamattoman, paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen PD-L1-määrityksen perusteella rajatun ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa.

A Phase 2, Randomized, Open-label, Platform Study Utilizing a Master Protocol to Evaluate Novel Immunotherapy Combinations in Participants with Previously Untreated, Locally Advanced/Metastatic, Programmed Death Ligand 1-Selected Non-Small-Cell Lung Cancer

clinicaltrials.gov

R22069M C4221015 Breakwater, päätutkija P. Österlund

Avoin, satunnaistettu vaiheen 3 monikeskustutkimus ensilinjan yhdistelmähoidosta enkorafenibilla ja setuksimabilla ilman solunsalpaajahoitoa tai sen kanssa verrattuna tavanomaiseen hoitoon tutkittavilla, joilla on metastasoinut BRAF V600E-mutatoitunut kolorektaalisyöpä ja jossa solunsalpaajahoidon käyttö yhdistelmässä määräytyy tutkimuksen alkuosion siedettävyysarviossa.

An Open-label, Multicenter, Randomized Phase 3 study of first line encorafenib + cetuximab with or without chemotherapy versus standard of care therapy with a safety lead-in of encorafenib and cetuximab plus chemotherapy in participants with metastatic BRAF V600E-mutant colorectal cancer

clinicaltrials.gov

R23087M GSK219606 AZUR-2, päätutkija T. Salminen

Vaiheen 3, avoin, satunnaistettu tutkimus, jossa tutkitaan preoperatiivisen dostarlimabi-monoterapian vs hoitostandardin tehosta osallistujilla, joilla on hoitamaton T4N0 tai vaiheen 3 dMMR/MSI-H leikattavissa oleva paksusuolen syöpä

A Phase 3, Open-Label, Randomized Study of Perioperative Dostarlimab Monotherapy versus Standard of Care in Participants with Untreated T4N0 or Stage III dMMR/MSI-H Resectable Colon Cancer

clinicaltrials.gov

R22065M BEXMAB, päätutkija J. Rimpiläinen

Vaiheen I/II avoin, kaksivaiheinen tutkimus bexmarilimabin siedettävyydestä, turvallisuudesta ja alustavasta tehosta yhdistelmähoitona atsasitidiinin tai atsasitidiinin ja venetoklaksin kanssa tutkittavilla, joilla on myelodysplastinen oireyhtymä, krooninen myelomonosyyttileukemia tai akuutti myelooinen leukemia.

Study to Assess Safety, Tolerability and Preliminary Efficacy of the CLEVER-1 Antibody Bexmarilimab in Combination with Azacitidine or Azacitidine/Venetoclax in Patients with Myelodysplastic Syndrome or Chronic Myelomonocytic Leukemia or Acute Myeloid Leukemia.

clinicaltrials.gov

R20119M Polar Bear, päätutkija M. Pollari

Avoin satunnaistettu vaiheen III tutkimus, jossa verrataan R-MINI-CHOP-hoitoa R-MINI-CHP-hoitoon yhdessä polatutsumabi-vedotiinin kanssa ensilinjan hoitona diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavilla iäkkäillä potilailla

R-MINI-CHOP Versus R-MINI-CHP in Combination with Polatuzumab-vedotin, as Primary Treatment for Patients with Diffuse Large B-cell Lymphoma, ≥80 Years, or Frail ≥75 Years - an Open Label Randomized Nordic Lymphoma Group Phase III Trial

clinicaltrials.gov

R21082M GCT3013-02, päätutkija M. Pollari

Vaiheen 1b/2 avoin tutkimus, jossa arvioidaan epkoritamabin (GEN3013; DuoBody®-CD3xCD20) turvallisuutta ja alustavaa tehoa yhdistettyä muihin lääkeaineisiin B-soluista non-Hodgkinin lymfoomaa sairastavilla tutkittavilla

A Phase 1b/2, Open-Label Trial to Assess the Safety and Preliminary Efficacy of Epcoritamab (GEN3013; DuoBody®-CD3xCD20) in Combination with Other Agents in Subjects with B-cell Non-Hodgkin Lymphoma

clinicaltrials.gov

R23024M INCMOR0208-305 firmMIND, päätutkija M. Pollari

Vaiheen 3 yksihaarainen, avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan tafasitamabin ja lenalidomidin yhdistelmähoidon turvallisuutta ja tehoa osallistujilla, joilla on uusiutuva tai hoitoon reagoimaton diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma

A Phase 3, Single-Arm, Open-Label, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Tafasitamab Plus Lenalidomide in Participants with Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma

clinicaltrials.gov

R23070M MERLIN, päätutkija M. Pollari

Pohjoismainen, kliininen, vaiheen II monikeskuslääketutkimus: mosunetutsumabi varhain uusiutuneen
follikulaarisen lymfooman hoidossa (MERLIN)

Phase II Multicenter Clinical Trial: Mosunetuzumab for Early Relapse of Follicular Lymphoma in the Nordic
Countries

clinicaltrials.gov

-

R24022M CA224-127-Relativity-127, päätutkija T. Skyttä

Vaiheen 3 satunnaistettu avoin tutkimus, jossa tutkitaan subkutaani-nivolumabin + fixed-dose relatlimabin yhdistelmää versus suonensinäisen nivolumabin + fixed-dose relatlimabin yhdistelmää niillä potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton metastaattinen tai resektion ulottumattomissa oleva melanooma.

A Phase 3, Randomized, Open-label, Study of Subcutaneous Nivolumab + Relatlimab Fixed-dose Combination Versus Intravenous Nivolumab + Relatlimab Fixed-dose Combination in Participants With Previously Untreated Metastatic or Unresectable Melanoma

clinicaltrials.gov

R22077M DOVACC, päätutkija A. Auranen

Satunnaistettu tutkimus, jossa verrataan olaparibia, durvalumapia (MEDI4736) ja UV1:ä ylläpitohoitona BRCAwt-potilailla, joilla on uusiutunut munasarjasyöpä

A Randomized Clinical Trial Investigating Olaparib, Durvalumab (MEDI4736) and UV1 as Maintenance Therapy in BRCAwt Patients with Recurrent Ovarian Cancer

clinicaltrials.gov

R23034M HERO, päätutkija A. Auranen

Munasarjasyöpäpotilaiden muokittelu HR-statuksen perusteella – etenev seurantatutkimus (NSGO-CTU-HERO)

Characterization of High-Grade Ovarian Cancer Patients in Terms of Homologous Recombination Phenotype - A Prospective Observational Study (NSGO-CTU-HERO)

clinicaltrials.gov

-

R22064M MAGNETISMM-5, päätutkija M. Sankelo

Avoin, kolmihaarainen, randomoitu vaiheen 3 monikeskustutkimus, jossa arvioidaan elranatamabin (PF-06863135) turvallisuutta ja tehoa monoterapiana sekä elranatamabi + daratumumabi yhdistelmää versus daratumumabi + pomalidomidi + deksametasoni yhdistelmää potilailla, joilla on todettu relapoinut tai refraktaari multippeli myelooma ja jotka ovat saaneet vähintään ensilinjan hoitoa mukaan lukien lenalidomidin ja proteasomiestäjän

An open-label, 3-arm, multicenter, randomized Phase 3 study to evaluate the efficacy and safety of elranatamab (PF06863135) monotherapy and elranatamab + daratumumab versus daratumumab + pomalidomide + dexamethasone in participants with relapsed/refractory multiple myeloma who have received at least 1 prior line of therapy including lenalidomide and a proteasome inhibitor.

clinicaltrials.gov

R22015M NANORAY, päätutkija T. Skyttä

Vaiheen 3 satunnaistettu tutkimus, jossa sädehoitoon yksin tai setuksimabin kanssa yhdistetään NBTXR3-valmiste iäkkäämmillä, platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon soveltumattomilla tutkittavilla/potilailla, joilla on todettu paikallisesti edennyt pään- ja kaulan alueen levyepiteelikarsinooma.

A Phase 3 (Pivotal Stage) Study of NBTXR3 Activated by Investigator’s Choice of Radiotherapy Alone or Radiotherapy in Combination with Cetuximab for Platinum-based Chemotherapy-ineligible Elderly Patients with Locally Advanced Head & Neck Squamous Cell Carcinoma

clinicaltrials.gov

R21137M CBYL719C2303 EPIK-B5, päätutkija M. Tanner

Vaiheen III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus alpelisibilla (BYL719) yhdistettynä fulvestranttiin miehillä ja post-menopausaalisilla naisilla, joilla on HR-positiivinen, HER2-negatiivinen edennyt PIK3CA-mutaation rintasyöpä, joka on levinnyt aromataasi-inhibiittori- ja CDK4/6-inhibiittorihoidon aikana tai sen jälkeen.

A Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study of alpelisib (BYL719) in combination with fulvestrant for men and postmenopausal women with HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer with a PIK3CA mutation, who progressed on or after aromatase inhibitor and a CDK4/6 inhibitor.

clinicaltrials.gov

R23065M SGNTUC-028, päätutkija M. Tanner

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 3 tutkimus tukatinibin tai lumelääkkeen käytöstä yhdessä trastutsumabin ja pertutsumabin kanssa ylläpitohoitona etäpesäkkeisen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa (HER2CLIMB-05)

A Randomized, Double-blind, Phase 3 Study of Tucatinib or Placebo in Combination with Trastuzumab and Pertuzumab as Maintenance Therapy for Metastatic HER2+ Breast Cancer (HER2CLIMB-05)

clinicaltrials.gov

R23047M VERITAC-2, Päätutkija M. Tanner

Vaiheen 3 satunnaistettu, avoin monikeskustutkimus, jossa verrataan ARV-471 (PF-07850327) -valmistetta fulvestranttiin tutkittavilla, joilla on estrogeenireseptoripositiivinen ja HER2-negatiivinen, edennyt rintasyöpä, joka on edennyt siihen aiemmin annetun endokriinisen hoidon jälkeen (VERITAC-2)        

A Phase 3, Randomized, Open-label, multicenter trial of ARV-471 (PF-07850327) vs fulvestrant in             partisipants with estrogen receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer whose disease        progressed after prior endocrine based treatment for advanced disease  (VERITAC-2)

clinicaltrials.gov

R24016M WO44263-INAVO-122, päätutkija M. Tanner

Vaiheen III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikerkustutkimus, jossa verrataa inavolisibin
ja Phesgon yhdistelmän tehokkuutta ja turvallisuutta lumelääkkeen ja Phesgon yhdistelmään ylläpitohoitona ensilinjan induktiohoidon jälkeen tutkittavilla, joilla on paikallisesti edennyt tai metastasoitunut HER2-positiivinen rintasyöpä, jossa on PIK3CA-mutaatio

A Phase III Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Evaluating the Efficacy and Safety of
Inavolisib in Combination with Phesgo versus Plcabeo in Combination with Phesgo as Maintenance Therapy After First Line Induction Therapy in Participants with PIK3CA-Mutated HER2-Positive Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer

clinicaltrials.gov  

R24028M WO44977-REMERGE, päätutkija L. Tiainen

Tutkimus, jossa selvitetään, miksi rintasyöpä ei reagoi tai lakkaa reagoimasta tietyntyyppisiin hoitoihin.

A Multi Cohort Translational Research Study to Investigate Mechanisms of Resistance to Breast Cancer Therapies

clinicaltrials.gov

R18212M BAYER-16996, päätutkija M. Tanner (seurantatutkimus)

Vaiheen 4 pitkän aikavälin seurantatutkimus radium-223-dikloridin turvallisuusprofiilin määrittelemiseksi

A Phase 4 Long-term Follow-up Study to Define the Safety Profile of Radium-223 Dichloride

clinicaltrials.gov

R20125M MK-3475-587 (KEYNOTE-587), päätutkija A. Auranen (seurantatutkimus)

Avon, vaiheen 3 jatkotutkimus, jossa seurataan pembrolitsumabin pitkäaikaisturvallisuutta ja tehoa pitkälle edennyttä syöpää sairastilla henkilöillä, jotka ovat tällä hetkellä pembrolitsumabitutkimuksessa ja saavat tutkimuslääkettä tai ovat seurantavaiheessa

A Multicenter, Open-label, Phase 3 Study to Evaluate the Long-term Safety and Efficacy in Participants Who Are Currently on Treatment or in Follow-up in Studies That Include Pembrolizumab

clinicaltrials.gov

R21020M MOVES, päätutkija T. Murtola (seurantatutkimus)

Syöpäpotilaan ennusteen parantaminen muuttamalla syövän mikroympäristöä ja metaboliaa liikunnalla ja lääkkeellisesti (MOVES)

Measuring Oncological Value of Exercise and Statin (MOVES)

clinicaltrials.gov

R22012M FINPROVE, päätutkija M. Tanner (levinneet syövät)

Yksilöllistä syövänhoitoa selvittävä kansallinen vaiheen 2 lääketutkimus edenneessä syövässä

The Finnish National Study to Facilitate Patient Access to Targeted Anti-Cancer Drugs to determine the Efficacy in Treatment of Advanced Cancer with a Known Molecular Profile

clinicaltrials.gov

R23068M FORTITUDE-301, päätutkija M. Tanner (kiinteät kasvaimet)

Tutkimus bemaritutsumabin arvioimiseksi kiinteissä kasvaimissa, joisa on FGFR2b-proteiinien yliexpressio (FORTITUDE-301)

A Phase 1b/2, Multicenter, Open-label Basket Study Evaluating the Safety and Efficacy of Bemarituzumab Monotherapy in Solid Tumors With FGFR2b Overexpression (FORTITUDE-301)

clinicaltrials.gov

2.0 Hiusviivaerotin


Syöpätutkimukset - lyhytosoite

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/syopalaaketutkimus

Syöpätutkimukset - yhteyshenkilö - nosto

Ota yhteyttä

tutkimuspotilaaksi@pirha.fi
koordinoiva tutkimushoitaja Marjo Koivisto, puhelin 044 472 8004