Readspeaker

Sosiaali- ja perhepalvelut

Sosiaali- ja perhepalvelut

Sosiaali- ja perhepalvelut

Ruokakasvatus

Vanhempia ohjataan tukemaan lasta myönteisessä suhtautumisessa ruokaan ja perheen yhteiseen ruokailuun.

Keinoina hyödynnettävissä: Syömään oppiminen eri ikävaiheissa (suositus, Sapere), vastaanotot ja sähköiset kanavat. Kotikäynneillä tuetaan hyvää ruokarytmiä, elintarvikkeiden valintaa sekä perusruoanlaittotaitoja ja myönteistä suhtautumista ruokaan.

Toteutumisen arviointi: Ruokailun toteutumista seurataan yksilö- ja perhetasolla osana perheissä tehtävää työtä. Toteutumista seurataan kirjaamisen ja tilastoinnin perusteella. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana sosiaalihuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Tunnistaminen

Vajaaravitsemukseen, ylipainoon, lihavuuteen ja syömispulmiin liittyvät tunnusmerkit tunnistetaan ja ryhdytään etsimään niihin ratkaisua yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Toteutumisen arviointi: On sovittu käytännöt vajaaravitsemuksen, ylipainon, lihavuuden ja syömispulmien tunnistamiseen ja jatkohoitoon.

Ravitsemusohjaus

Tukee toiminnallaan asiakkaan saaman ravitsemusohjauksen toteutumista arjessa.

Toteutumisen arviointi: Sosiaali- ja perhetyön kirjaukset.

Resursointi

Työntekijöillä on terveellisen ruokavalion ja ruoanvalmistuksen osaamista. Sosiaali- ja perhepalveluissa on käytettävissä ravitsemusterapeutin konsultaatiot ja tuki ravitsemusohjaukselle sekä yhteisesti sovitut käytännöt ja toimintatavat. Lisäksi on sovittu yhteistyöstä neuvolan lääkärin ja terveydenhoitajan sekä muiden ammattilaisten kanssa.

Keinoina hyödynnettävissä: Täydennyskoulutus, ravitsemusterapiapalvelut ohjauksessa ja koulutuksessa, sosiaali- ja perhepalveluiden edustaja työryhmissä ja toimintamalleissa (sähköinen perhekeskus, Perheesi Parhaaksi -toimintamalli).

Toteutumisen arviointi: Koulutustarpeen mukaisiin koulutuksiin osallistuminen (määrä/vuosi). Käytössä on ravitsemusohjausmateriaalia ja ohjeita. Kyllä/ei. Sosiaali- ja perhetyön kirjaukset.

Vaikuttaminen ja viestintä

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja matalan kynnyksen palveluista tiedottaminen.

Keinoina hyödynnettävissä: Sähköinen perhekeskus.

Toteutumisen arviointi: Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana sosiaali- ja perhetyön toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Seuranta ja arviointi

Ravitsemuksen toteutumista seurataan yksilö- ja perhetasolla osana perheissä tehtävää työtä.

Toteutumisen arviointi: Ateriarytmin, ruokailutilanteen ja ruokavalintojen seurannan kirjaukset. Jatkohoitoon ja palveluiden piiriin ohjaamisen kirjaaminen ja tilastointi. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana sosiaali- ja perhetyön toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Käytännön työkaluja, suosituksia, ohjeita ja oppaita

Sydänliitto.fi, Neuvokas perhe (neuvokasperhe.fi)

Vinkkejä perheille mm. syömiseen (kasvikset ja hedelmät, ruokailo ja -rohkeus, suositukset ym.) ja kehoon (kehotyytyväisyys, ylipaino) liittyen.

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa – ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun yliopisto. 2014.

Lapsilähtöinen Sapere-ruokakasvatus, jossa kiinnostus ruokaan herätetään aistikokemusten, tutkimisen ja osallisuuden kautta.

See & Eat (seeandeat.org)

E-kirjoja ja puuhia tutustuttamaan lapsia kasviksiin ja lisäämään kasvisten käyttöä.

Opetushallitus (oph.fi) Ruokataju, tulostettava juliste Koulupäivän arkirytmi

Neuvola- ja alakouluikäisen lapsen ylipainon puheeksiotto. THL. 2019.

Miten ja kenen kanssa lapsen painoon liittyvät asiat otetaan puheeksi.

RTY:n syömishäiriöihin liittyvät materiaalit

Kohti syömisen iloa -ruokapyramidi, Syömishäiriö ruokapöydässä – vinkkejä ruokailun tueksi

RTY:n ruokavaliolehtiset

Ruokavalioneuvonnan tueksi turvallista, ajanmukaista tietoa ja käytännönläheisiä ohjeita.

KEHUVA-lähestymistapa

Lähestymistapa tilanteisiin, joissa käsitellään ruokaan, syömiseen ja kehoon liittyviä teemoja.

Terveyskylä.fi/Lasten talo.fi/ Lasten painonhallintatalo.

Sivuille on koottu elintapoihin liittyvää tietoutta ja vinkkejä ylipainoisten lasten vanhemmille.

Dagis -tutkimushanke päiväkotimaailmasta.

Materiaalia päiväkotiin ja perheille. Dagis.fi.

Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. THL ja VRN. 2019.

Kansallinen suositus lasten, lapsiperheiden ja raskaana olevien ja imettävien ruokavaliosta.

Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset. VRN. 2014.

Koko väestöä koskevat ravitsemussuositukset.

Juomilla on väliä – harkitse, mitä juot. VRN. 2008.

Juomasuositus.

Käypä hoito -suositukset. Duodecim.

Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset), Syömishäiriöt, Keliakia, Ruoka-allergia, ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö), Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti (NAFLD), Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret), Raskausdiabetes.

Pirkanmaan alueelliset palvelu- ja hoitoketjut, tays.fi/ohjeet/hoitoketjut, Terveysportti/lääkärin tietokannat

Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy ja hoito, Lasten keliakia, Lasten ruoka-allergia, Laihuushäiriö, Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD), Aikuisten tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito, Insuliininpuutosdiabetes, Kohonnut verenpaine.

Nuorten mielenterveyshäiriöt: Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille. THL. 2013.

Tietoa syömishäiriöistä, niiden tunnistamisesta ja hoidosta.

Painopiste preventioon. Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia. 2017.

Keinoja tarttumattomien sairauksien ehkäisyyn perustuvan WHO:n toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)