Readspeaker

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut

Ruokakasvatus

Ruokapalvelu edistää terveellistä ruokailua ja viihtyisien ruokahetkien luomista yhdessä lasten ja nuorten sekä muiden toimijoiden kanssa.

Keinoina hyödynnettävissä: Lasten ja nuorten osallistaminen ruokailun suunnitteluun, esimerkiksi makuraadit, ruokatyöryhmät, ruokajärjestäjät/-agentit. Työkalut: Sapere-, Maistuva koulu- ja Makuaakkoset-toimintamallit, Ruokadiplomit.

Toteutumisen arviointi: Ruokapalveluissa on käytössä toteutumisen ja laadun seurannan järjestelmä. Kyllä/ei. Käytössä on asiakasraadit ja -kyselyt. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana ruokapalveluiden toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Tunnistaminen

Ruokapalvelut seuraavat ruokailusuositusten toteutumista, ruokailuaktiivisuutta ja erityisruokavalioiden toteutumista ja määrää.

Toteutumisen arviointi: Tilatut/syödyt erityisruokavaliot, Kouluterveyskysely/ päivittäin lounaan syövät, osallistumisaste (%) lautaslaskennalla säännöllisin välein, opiskelija- tai KELA-korttikuittausten määrä, aterian eri osien syöminen oppilaiden kirjaamana. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana ruokapalveluiden toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Ravitsemusohjaus

Ruokailutilanne ja ateriat toteutuvat varhaiskasvatuksen, koulu- ja opiskelijaruokailusuositusten mukaisesti.

Keinoina hyödynnettävissä: Ikäryhmäkohtaiset suositukset, Sydänmerkki-kriteerit täyttävät ateriat, malliannos esillä päivittäin ruokalassa, salaattilinjasto ennen pääruokalinjastoa, tarjolla rasvattomia/vähärasvaisia kalsiumpitoisia ruokajuomia.

Toteutumisen arviointi: Kilpailutettujen elintarvikkeiden kriteeristöt, varhaiskasvatuksen ja koulujen ruokalistat. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana ruokapalveluiden toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Resursointi

Ruokapalveluhenkilöstön säännöllinen täydennyskoulutus suositusten mukaisen ruoan tekemiseen, erityisruokavalioihin, laadunvalvontaan ja asiakaspalveluosaamiseen. Hankintojen tekemiseen on riittävät resurssit.

Keinoina hyödynnettävissä: Kunnan ruokapalveluiden elintarvikkeiden hankinnassa ja ruokatuotannossa käytetään ravitsemuskriteereitä ja tehokkaita toimintatapoja.

Toteutumisen arviointi: Henkilöstön täydennyskoulutukset, Sydänmerkki-kriteerit täyttävien aterioiden osuus (%), Nykytila.fi-arviointi. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana ruokapalveluiden toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Vaikuttaminen ja viestintä

Ruokapalvelut vastaavat kunnan vastuulla olevien ostopalveluna hankittavien ruokapalveluiden laadunvalvonnasta ja ohjauksesta. Ruokalistat saatavilla verkkosivuilta. Monialainen yhteistyö ruokapalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Laadunarviointi yhdessä asiakkaiden kanssa, esimerkiksi laatukatselmukset ja -käynnit.

Keinoina hyödynnettävissä: Asiakasraadit ja -kyselyt, jatkuvan palautteen kerääminen, tiedottaminen ruokailukäytännöistä, teemaviikot ja kampanjat.

Toteutumisen arviointi: Ruokailun osallistumisaste (%) esimerkiksi lautasten laskennalla, opiskelija- tai KELA-korttikuittausten määrät. Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana ruokapalveluiden toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Seuranta ja arviointi

Ruokapalveluissa on käytössä ruokailun ja ravitsemuslaadun seurantajärjestelmä.

Keinoina hyödynnettävissä: Ravintosisältötiedot, kouluterveyskyselyt, asiakasraadit ja -kyselyt, henkilöstön täydennyskoulutukset, Sydänmerkki-kriteerit täyttävien aterioiden osuus (%), ruokailuaktiivisuus, esim. lautasten laskenta, opiskelija- tai KELA-korttikuittausten määrät.

Toteutumisen arviointi: Laadunvalvonnan yhteenveto raportoidaan vuosittain osana ruokapalveluiden toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Käytännön työkaluja, suosituksia, ohjeita ja oppaita

Sydänmerkki-ateria. Sydänliitto.

Ravitsemuksellisesti laadukasta ruokaa.

Makuaakkoset-diplomi

Päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä.

Kouluruokadiplomi

Kouluille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä.

Maistuva koulu, maistuvakoulu.fi

Toimintamalli alakoulun ruokakasvatukseen: työkaluja ja ideoita ruokakasvatukseen alakoulussa.

Nykytila.fi

Työkalu koulun tai päiväkodin ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan arviointiin.

Ravitsemuksen hyvinvointimatriisi. Pirkanmaan Voimia ja Tampere.

Asiakasryhmäkohtaisia tuloksia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kehittymisestä ravitsemuksen näkökulmasta.

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa – ruokailoa ja terveyttä lapsille. Turun yliopisto. 2014.

Lapsilähtöinen Sapere-ruokakasvatus, jossa kiinnostus ruokaan herätetään aistikokemusten, tutkimisen ja osallisuuden kautta.

Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus. THL. 2018.

Ravitsemus, ruokailu ja ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa. Ruokavirasto.fi

Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositus. VRN ja THL. 2017.

Ohjeistus kouluruokailun järjestämisestä, yhteistyöstä koulun sisällä ja kotien kanssa sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Ruokavirasto.fi

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta: ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin. VRN. 2019.

Opiskelijaruokailun järjestämistä koskevat säädökset ja ravitsemussuositukset. Ideoita tuote- ja palvelumuotoiluun, yhteistyöhön, viestintään sekä toiminnan seurantaan ja arviointiin. Ruokavirasto.fi

Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset. VRN. 2014.

Koko väestöä koskevat ravitsemussuositukset. Ruokavirasto.fi

Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. THL ja VRN. 2019.

Kansallinen suositus lasten, lapsiperheiden ja raskaana olevien ja imettävien ruokavaliosta. Ruokavirasto.fi

Juomilla on väliä – harkitse, mitä juot. VRN.

Juomasuositus. Ruokavirasto.fi

Ruoka2030.

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta.

Ruokapoliittisen selonteon toimeenpanosuunnitelma. 2019.

Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. STM. 2010.

Toimenpidesuositus joukkoruokailun kehittämiseksi. Ohjeita ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden hankintaan. Ehdotuksia laadukkaiden ruokapalveluiden käytön tukemiseen, saatavuuden parantamiseen sekä palveluiden käytön ja ravitsemuslaadun seurantaan.

Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. VRN. 2010. Uusi suositus 2022–2023 taitteessa.

Ruokailu, elintarvikkeiden hankinta ja ruokavaliot.

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)

Perusopetuslaki (21.8.1998/628)

Lukiolaki (714/2018)

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)