Readspeaker

Opiskeluterveydenhuollon tiimit

Opiskeluterveydenhuollon tiimit

Opiskeluterveydenhuollon tiimit

Ruokakasvatus

Opiskeluterveydenhuollon tarkastuksissa tehdyt arvioinnit ja annettu elintapaohjaus ovat osa ammattioppilaitoksen ja lukion hyvinvointioppimista. Vahvistetaan myönteisen ja luontevan ruoka- ja kehosuhteen muodostumista.

Keinoina hyödynnettävissä: Yhteisöllinen opiskelijahuolto ja yhteistyö ruokapalveluiden ja opetuksen kanssa, kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen, luennot, teemapäivät, ryhmät.

Toteutumisen arviointi: Ruokakasvatus sisältyy lakisääteisiin terveystarkastuksiin ja käynnit kirjataan niiden koodeilla. Tyypin 2 diabetesriskissä olevien nuorten kirjaamista ohjeistetaan erikseen. Terveystarkastuksessa havaitut jatkoselvittelyä edellyttävät terveyspulmat tilastoidaan diagnooseilla/käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla. Tiedot raportoidaan vuosittain osana opiskeluterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Tunnistaminen

Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään terveystarkastus, johon sisältyy syömisen kartoittaminen (ylipainon, ruoka- ja syömispulmien ja puutteellisen ravitsemuksen tunnistaminen). Opiskelijat voivat hakeutua terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle ravitsemukseen, elintapavalintoihin tai erilaisiin oireisiin liittyvissä kysymyksissä.

Keinoina hyödynnettävissä: Sairausvastaanottotyöhön kuuluvat toimet, kliiniset tutkimukset, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, syömistapakysely (BES), syömishäiriöseula (SCOFF), Mielenterveystalo.fi, muiden ammattilaisten havainnot.

Toteutumisen arviointi: Terveystarkastuskäyntien tilastointi: lakisääteisten tilastointien lisäksi tunnistettu häiriötila kirjataan omalla koodilla. Tutkimus- ja hoitokäyntien tilastointi ICD10-/ICPC-koodeilla. Jatkohoito tilastoidaan SPAT-koodeilla. Opiskeluterveydenhuollosta tehtyjen erikoissairaanhoitolähetteiden lukumäärän seuranta. Kouluterveyskyselyn tulokset ja muut tavoitteita koskevat tiedot raportoidaan vuosittain osana opiskeluterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Ravitsemusohjaus

Tarjotaan yksilöllistä ravitsemusohjausta ja -hoitoa. Valikoidusti ryhmäohjausta. Ohjataan tarvittaessa ravitsemusterapeutille ja/tai muuhun erityistason ohjaukseen. Tuetaan arjen tietoja ja taitoja sekä myönteisen ruoka- ja kehosuhteen muodostumista. 

Keinoina hyödynnettävissä: PSHP:n Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluketju, Laihuushäiriön hoitoketju, Aikuisten tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito -hoitoketju.

Toteutumisen arviointi: Ravitsemusohjaus sisältyy lakisääteisiin terveystarkastuksiin ja käynnit kirjataan niiden koodeilla. Tyypin 2 diabetesriskissä olevien nuorten kirjaamista ohjeistetaan erikseen. Vastaanottokäynnit tilastoidaan diagnooseilla/käyntisyillä, OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla. 

Tiedot raportoidaan vuosittain osana opiskeluterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Resursointi

Työntekijöillä on riittävä ravitsemusosaaminen ja resurssit. Henkilöstömitoitus on suositusten mukainen. Opiskelijaterveydenhuollolla on käytettävissään ravitsemusterapeutin konsultaatiot ja tuki ravitsemusohjaukselle. Koulussa on yhteisesti sovitut käytännöt hyvän ravitsemuksen edistämisestä, ravitsemusohjauksesta ja opiskelijaruokailuun osallistumisen seurannasta. Opiskeluterveydenhuollon edustaja osallistuu kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan.

Keinoina hyödynnettävissä: Täydennyskoulutus, ravitsemusterapiapalvelut ohjauksessa ja koulutuksessa.

Toteutumisen arviointi: Terveydenhoitajien ja lääkäreiden henkilöstömitoitus opiskeluterveydenhuollossa toteutuu kansallisen suosituksen mukaisesti. Kyllä/ei (TEAviisari-tiedonkeruu/Lukiokoulutus/Voimavarat ja TEAviisari-tiedonkeruu/ Ammatillinen koulutus/Voimavarat). Koulussa on yhteisesti sovittu käytäntö tai toimintaohje opiskelijaruokailuun osallistumisen seurannasta. Kyllä/ei (TEAviisari-tiedonkeruu/Lukiokoulutus/Yhteiset käytännöt ja TEAviisari-tiedonkeruu/Ammatillinen koulutus/Yhteiset käytännöt). Yhteenveto henkilöstön ravitsemuskoulutuksesta ja resurssit raportoidaan vuosittain osana opiskeluterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Vaikuttaminen ja viestintä

Opiskeluterveydenhuolto on osa kouluyhteisöä ja yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Henkilöstö osallistuu kouluruokailun ja arkikäytäntöjen, kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen. Henkilöstö viestii ravitsemuksesta ja sen toteuttamisesta kouluyhteisössä, opiskelijoille ja vanhemmille/huoltajille.

Keinoina hyödynnettävissä: Opiskeluterveydenhuolto osallistuu koulun hyvinvointitapahtumiin, teemapäiviin ja vanhempainiltoihin. Viestintäkeinoina sähköinen viestintä, esitteet ja julisteet. Kouluterveyskysely, arjen havainnot, aloitekanava.

Toteutumisen arviointi: Itsearviointi viestinnän toteutuksesta. Oppilaitoksessa on toteutettu terveydenhuoltolain 1326/2010 mukainen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin tarkastus viimeisen kolmen vuoden aikana. Kyllä/ei (TEAviisari-tiedonkeruu/Lukiokoulutus/ Johtaminen ja TEAviisari-tiedonkeruu/Ammatillinen koulutus/Johtaminen). Yhteenveto raportoidaan vuosittain osana opiskeluterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Seuranta ja arviointi

Pirkanmaalla on sovittu seurannan ja arvioinnin yhtenäiset ravitsemushoidon kirjaamiskäytännöt, joita noudatetaan. Tarvittavat toimenpiteet ja muutokset tehdään tilastotietojen ja kouluterveyskyselyn perusteella.

Keinoina hyödynnettävissä: STM:n ja THL:n antamat kansalliset ohjeet rakenteisesta kirjaamisesta ja tilastoinnista sekä PirSOTE-uudistus. Kouluterveyskysely (2. aste).

Toteutumisen arviointi: Seurataanko oppilaitoksen tasolla suunnitelmallisesti opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia Kouluterveyskyselyllä, muulla toistuvalla kyselyllä opiskelijoille tai terveystarkastuksista kootulla seurantatilastolla? Kyllä/ei (TEAviisari-tiedonkeruu/Lukiokoulutus/Seuranta- ja tarveanalyysi ja TEAviisari-tiedonkeruu/Ammatillinen koulutus/Seuranta- ja tarveanalyysi). Lisäkäynnit tilastoidaan diagnooseilla/käyntisyillä, annettu ohjaus OAB-/SPAT-koodeilla ja jatkohoito SPAT-koodeilla. Tyypin 2 diabetesriskissä olevien nuorten tilastointia ohjeistetaan erikseen. Tiedot raportoidaan vuosittain osana opiskeluterveydenhuollon toimintakertomusta, jota hyödynnetään kunnan ja alueen hyvinvointisuunnittelussa.

Käytännön työkaluja, suosituksia, ohjeita ja oppaita

TOTA, Terveyden Oma Tilannearvio -aineisto. Sydänliitto.

Tueksi motivoivaan elintapaohjaukseen. Aineistopaketti sisältää TOTA-mittarin ja kuvamateriaalia.

RTY:n syömishäiriöihin liittyvät materiaalit

Kohti syömisen iloa -ruokapyramidi, Syömishäiriö ruokapöydässä – vinkkejä ruokailun tueksi.

RTY:n ruokavaliolehtiset

Ruokavalioneuvonnan tueksi turvallista, ajanmukaista tietoa ja käytännönläheisiä ohjeita.

KEHUVA-lähestymistapa

Lähestymistapa tilanteisiin, joissa käsitellään ruokaan, syömiseen ja kehoon liittyviä teemoja.

Mielenterveystalo.fi

Irti ahminnasta! -itsehoito-ohjelma, Syömistapakysely (BES) ahmimistaipumuksen arviointiin, Syömishäiriöseula (SCOFF) laihuus- ja ahmimishäiriöiden tavallisimpien oireiden kartoittamiseen.

Nuorten mielenterveyshäiriöt: Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille. THL. 2013.

Tietoa syömishäiriöistä, niiden tunnistamisesta ja hoidosta.

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa: Opas arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin. THL. 2017.

Syömishäiriöisen opiskelijan hoitomalli.

Pirkanmaan alueelliset palvelu- ja hoitoketjut, tays.fi/ohjeet/hoitoketjut, Terveysportti/lääkärin tietokannat

Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy ja hoito, Laihuushäiriö, Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD), Insuliininpuutosdiabetes.

Kouluterveyskysely/lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. THL.

Kunta- ja oppilaitoskohtaista tietoa mm. nuorten hyvinvoinnista, terveydestä ja avun saamisesta.

Opiskeluterveydenhuollon opas 2021. STM.

Opiskeluterveydenhuollon lakisääteiset tehtävät, käytännön toimeenpanot ja suosituksia toimintakäytännöiksi.

Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset. VRN. 2014.

Koko väestöä koskevat ravitsemussuositukset.

Juomilla on väliä – harkitse, mitä juot. VRN.

Juomasuositus.

Käypä hoito -suositukset. Duodecim.

Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset), Syömishäiriöt, Keliakia, Raskausdiabetes.

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta – ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin. VRN, Opetushallitus ja THL. 2019.

Ravitsemusohjaus opiskeluterveydenhuollossa, syömishäiriöt.

Painopiste preventioon. Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia. 2017.

Keinoja tarttumattomien sairauksien ehkäisyyn perustuvan WHO:n toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetuksen (380/2009, uusi numero 338/2011) perustelut ja soveltamisohjeet. STM. 2009.

Perusteluja asetuksen säännöksille ja ohjeita niiden soveltamiseen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

Laki hyvinvointialueesta (611/2021)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)