logo

Kotona asumista tukevat palvelut - Pirkanmaan Kotitori

Valikkonäyttö

Murupolku

Valikkonäyttö

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut

Pirkanmaan Kotitorin välittää kotona asumista tukevia palveluita.

Kotiarkea helpottavat palvelut

Kotitori auttaa löytämään mm. seuraavia kotiarkea helpottavia palveluita:

Turvapalvelu on kotihoidon tukipalvelu, jonka tavoitteena on mahdol­listaa ja tukea asiakkaiden itsenäistä selviy­tymistä omassa kodissaan sekä parantaa asiakkaan turval­li­suutta ympäri vuorokauden. Ikääntyvän henkilön turval­li­suuden ja elämän­hal­linnan tunnetta vahvis­tetaan ja mahdol­lis­tetaan näin itsenäisen kotona selviy­tyminen pidempään.

Turvapal­velussa asiakkaan kotiin asennetaan ns. turvapuhelin. Hätäti­lan­teessa asiakas painaa turvaran­nek­keessa olevaa hälytys­pai­niketta ja saa näin yhteyden turva-auttajaan ympäri vuorokauden. Tarvit­taessa turva-auttaja tulee asiakkaan kotiin välittömästi.

Palvelu sisältää laitteiden säännöllisen huollon siten, että asiakkaille asennetaan ja heillä on jatkuvasti käytössään toimiva ja tarkistettu turvapal­ve­lu­lait­teisto. Asiakkaan rikkou­tuneet turvalaitteet korjataan tai vaihdetaan toimivaan laitteeseen ilman erillis­kor­vausta.

Turvapalvelu sisältää lisäksi perustur­va­lait­teistoa yksilöl­listen asiakas­tar­peiden mukaan täydentävää tekniikkaa ja lisälaitteita. Yksilöl­listen asiakas­tar­peiden perusteella järjes­tettäviä lisälaitteita voivat olla mm. erilaiset hälyttävät turvalaitteet. Tällaisia turvalaitteita voivat olla mm. häkäva­roitin, liesivahti, lattialle valuneesta vedestä ilmoittava vuotovahti, asiakkaan kulkua seuraava ovivahti tai lääkkee­not­tamista helpottava lääkekello.

Siivous­palvelu turvaa asiakkaalle mahdol­li­suuden asua laaduk­kaasti omassa kodissaan silloinkin, kun asiakas on alentuneen toimin­takyvyn vuoksi kykenemätön itse huoleh­timaan siivouksesta. Palvelulla tarkoi­tetaan kuukausit­taista perussii­vousta. Tätä täydentäviä, erikseen tilattavia palveluita ovat ikkunoiden ja parveke­lasien sekä saunan pesu.

Palvelussa kiinni­tetään huomiota toiminnan jatkuvuuteen ja ennakoi­ta­vuuteen ja asiakas­suh­teessa varmuuteen ja turval­li­suuteen. Asiakkaan luona käy pääsään­töisesti sama työntekijä.

Palvelussa noudatetaan asiakas­läh­töi­syyden, ammatil­li­suuden, ystäväl­li­syyden, vastuul­li­suuden, luotta­muk­sel­li­suuden ja kunnioit­ta­vuuden mukaisia arvoja.

Asiakas­läh­töisyys tarkoittaa palveluso­pi­muksen puitteissa kohtuullista jousta­vuutta asiakkaan yksilöl­lisiin toiveisiin. Ammatil­lisuus tarkoittaa osaavan siivouksen ja tehokkuuden yhdistämistä ystäväl­liseen suhtau­tu­miseen asiakkaaseen. Vastuul­lisuus tarkoittaa mm. sitä, että asiakkaan omaiselle / omahoi­tajalle ilmoitetaan, jos huomataan ikäihmisen tilanteessa muutoksia. Luotta­muk­sel­lisuus tarkoittaa asiakas­tietojen ja asiakkaan omaisuuden osalta lain ja kotihoidon ohjeiden noudat­tamista.

Ateria­pal­velulla tarkoi­tetaan valmista ateriaa, joka sisältää kotiin­kul­je­tuksen.

Ateria­palvelun tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona asumista ja itsenäi­syyttä mahdol­li­simman pitkään varmis­tamalla hyvä ravitse­muk­sellinen yleistila yksilöllisen ruokavalion mukaan. Hyvä päivit­täinen ravitsemus tyydyttää ikäihmisen elimistön ravinnon­tarpeen ja auttaa siten ylläpi­tämään toimin­takykyä ja vireyttä sekä vaikuttaa välillisesti elämän­laatuun. Monien sairauksien hoidossa ravitse­muksella on keskeinen rooli.

Kauppa­palvelu turvaa asiakkaalle mahdol­li­suuden asua laaduk­kaasti omassa kodissaan silloinkin, kun asiakas on alentuneen toimin­takyvyn vuoksi kykenemätön itse hoitamaan ruokaos­toksiaan. Asiakkaille tarjottavan kauppa­palvelun tavoitteena on taata kohderyhmän tarpeet täyttävä, monipuolinen ruoka- ja päivit­täis­tar­vik­keiden valikoima, kilpai­lu­ky­kyiset hinnat sekä tilaamisen helppous, joustavuus ja nopeus.

Kauppa­palvelu sisältää ruokati­lausten vastaanoton, tavaroiden keräilyn ja kuljetuksen asiakkaille tarvit­taessa kaappiin, jääkaappiin tai pakastimeen. Tyypil­lisesti yksi toimitus sisältää 1–2 kassia ruoka- ja päivit­täis­tar­vikkeita, keräilyn ja kuljetuksen. Toimitus­kertoja on kahdesti viikossa asiakasta kohden. Ostosten toimitusaika asiakkaalle on klo 8–16.

Kotitorilla autamme mielellämme löytämään oikeanlaiset apuvälinepalvelut. 
Kotitorilla autamme sinua löytämään myös muita palveluita arjen tueksi.

Sisälletyt portletit

Haluatko kuulla lisää kotona asumista tukevista palveluista?

Haluatko kuulla lisää kotona asumista tukevista palveluista?

Ota yhteyttä Kotitoriin!

Sisälletyt portletit

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Ota yhteyttä joko soittamalla, asioi sähköpostin kautta tai tule tapaamaan meitä Kotitorille!

Puhelinpalvelu

Puhelinpalvelu

040 733 3949 / arkisin klo 8.00-16.30 / Ohjaamme kaikissa arkeen liittyvissä asioissa.

Sähköposti

Sähköposti

kotitori@pirkanmaankotitori.fi

Osoite

Osoite

Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere / arkisin 9.00-16.00