Uutinen
Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalvelut-linjan toimialueille on varattu 76 375 euroa vaikuttavuustutkimukseen Oikealle potilaalle oikea hoito oikeaan aikaan -tutkimusohjelmaan vuodelle 2023.

Uutinen | 16.1.2023

Hae vuoden 2023 OOO-tutkimusohjelmaan 23.1. mennessä

Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalvelut-linjan toimialueille on varattu 76 375 euroa vaikuttavuustutkimukseen Oikealle potilaalle oikea hoito oikeaan aikaan -tutkimusohjelmaan vuodelle 2023.

Toimialue valitsee parhaaksi katsomallaan tavalla vastuualueiltaan yhden vaikuttavuustutkimuksen, jolle hakee rahoitusta. Toimialueen ja vastuualueiden johtajien tulee priorisoida hakemukset ja samalla myös sitoutua myöntämään suunnitellut tutkijakuukaudet tutkijoille.

Vapaamuotoiset hakemukset ja tutkimussuunnitelma toimitetaan viimeistään 23.1.2023 Aila Kätkälle (aila.katka(at)pirha.fi). Rahoitusta myönnetään 2–4 hankkeelle, 10 000–30 000 €/per hanke. Rahoitus on tarkoitettu ainoastaan Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalvelut-linjan toimialueille potilastyötä tekevien henkilöiden (sisältäen kaikki ammattiryhmät) tutkijakuukausiin. 

Haussa painotetaan kahta teemaa osana Tampere Health -yhteistyötä yliopistoyhteisön kanssa

 • Parhaiden ja turhien (high value/low value) hoitojen tunnistaminen ja vertailu huippukeskuksiin
 • Hoitovastemittarien tunnistaminen ja käyttö päätöksenteossa

Jos tutkimuksen suorittaminen edellyttää eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon ja sitä ei vielä ole, rahoituspäätös tehdään ehdollisena.

Kliininen tutkimusryhmä voi saada tuekseen laajalti tutkimuspalveluiden apua, erityisvahvuudet:

 • Kliininen informatiikka (kliinisen potilastiedon määrittelyt, harmonisointi)
 • Visualisoinnit, proof of concept -työkalut
 • Biopankkipalvelut – linkki translationaalisen tutkimuksen kehitykseen
 • Biostatistiikka – yhteistyö yliopiston kanssa
 • OmaTays-palvelut – sähköiset rekrytoinnit, erilaiset kyselyt

Apu on ryhmien käytettävissä tutkimuskauden ajan ilman lisäkustannuksia. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti siltarahoitukseksi ja parantamaan tutkimusryhmän mahdollisuuksia saada merkittäviä ulkopuolisia apurahoja. Tämän vuoksi tätä rahoitusinstrumenttia voi käyttää vain kerran viiden vuoden seurantajakson aikana.

Projektin onnistumista seurataan aktiivisesti ja päätutkija on velvollinen antamaan pyydetyt tiedot. Arviointi tehdään eri aikapisteissä seuraavien kriteerien mukaan:

Ulkopuolinen rahoitus (1, 3 ja 5 vuotta)

 • projekti saatiin päätöksen OOO-hankkeen avulla
 • ei/kyllä ulkopuolista rahoitusta, mistä ja kuinka paljon?
 • haettu rahoitus/saatu rahoitus

Toiminnan muutokset arjessa (alueellisesti, kansallisesti, kansainvälisesti) (3 ja 5 vuotta)

 • toiminnan muutos pysyvästi käytäntöön

Tuotetut materiaalit/ohjeistukset/algoritmit, joita muut voivat hyödyntää (=kliinikon työkalut) (3 ja 5 vuotta)

 • ohjeistukset omaTayspro, Terveyskylä, oma klinikka
 • proof of concept -ohjelmistosta 

Julkaisut, kongressiesitelmät, väitöskirjat (3 ja 5 vuotta)

 • julkaisut ja jufo-pisteet

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyön ja verkottumisen synty (3 ja 5 vuotta)

 • aktiivinen yhteistyö, tutkijavaihto

Tutkimusryhmällä on oltava riittävä pätevyys ja kokemus, jotta tutkimuksen onnistunut toteuttaminen on mahdollista. Nuorien tutkijoiden tuominen mukaan projektiin ja ohjaus katsotaan ansioksi.

Hakemus

Tutkimussuunnitelma maksimissaan 6 sivua. Siitä tulee ilmetä: 

 • onko kyseessä uusi avaus vai hanke, joka on ollut jo käynnissä aikaisemmin? Jos kysees-sä on jo aikaisemmin käynnistynyt tutkimus, tarvitaan sen rahoituksesta, yhteistyö-kumppaneista, tavoitteista, tuloksista ja saavutuksista erillinen selonteko
 • tutkimusryhmän jäsenet ja tehtävät tutkimuksessa
 • kenelle tutkijakuukausia haetaan ja kuinka paljon 
 • tutkimuksen tausta ja tavoite, tutkimuskysymykset, mahdollinen testattava(t) hypotee-si(t), käytettävät menetelmät, voimalaskelma, arvio tutkimuksen vaikuttavuudesta poti-laiden arkipäivän hoitoon
 • millaisia tutkimuspalveluja hankkeessa tarvitaan?
 • muu mahdollisesti haettava/käytössä oleva rahoitus
 • aikataulu tutkimuksen suorittamiseksi vuonna 2023 
 • tutkimusryhmän johtajan 1-sivuinen CV

Hakemusten arviointi ja myöntöpäätökset

Rahoitushakemukset arvioi ja priorisoi OOO-tutkimusohjelman ohjausryhmä. Fokus on 

 • kalliissa hoidoissa (joko suurivolyymiset tai yksittäisen potilaan kohdalla suuret kustan-nukset)
 • mahdollisuus saavuttaa merkittävä kustannushyöty siten, että potilaiden hoitokokemus ja hoidon vaikuttavuus joko paranee tai pysyy ennallaan: alihoito, ylihoito, komplikaatioiden ehkäisy, digiloikka
 • tutkimus on tehtävissä suunnitelmassa olevilla resursseilla ja asiantuntijuudella: hakemuksen uskottavuus
 • mahdollisuudet onnistua seurantakriteerien osalta hyvin

Myöntöpäätökset julkaistaan 31.1.2023. Myönnetyn tutkimusrahoituksen käyttöaika päättyy 31.12.2025.Lue kaikki