Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta

Valikkonäyttö

Murupolku

Valikkonäyttö

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus laadukkaaseen palveluun ja hoitoon. Jokaisen Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluja tuottavan toimijan vastuulla on huolehtia siitä, että asiakkaan oikeudet toteutuvat. Seuraamme palveluiden laatua ja asiakas- ja potilasturvallisuutta erityisesti palveluntuottajien toteuttamalla omavalvonnalla. 

Lisäksi valvomme ja ohjaamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja palveluntuottajia. Ensisijainen vastuu valvonnasta on hyvinvointialueella, mutta myös aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvovat toimintaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Valvira

Pirkanmaan hyvinvointialueella palvelutuotannon valvonnasta ja ohjauksesta vastaa valvonnan ja asiamiestehtävien vastuualue. Hyvinvointialueen valvontaa toteutetaan yhteistyössä palveluiden kanssa, ja yhteistyötä tehdään myös muiden hyvinvointialueiden kanssa. Toteutamme hyvinvointialueen valvontaa valvontasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelmaa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma 19.12.2022 (pdf)

Valvontaa teemme esimerkiksi suunnitelmallisilla valvontakäynneillä, asiakirjavalvonnalla ja kohdennetuilla selvityspyynnöillä.

Jos toiminnassa tai palveluiden laadussa ilmenee epäkohtia, selvitämme valvonnassa näitä yhdessä palveluntuottajan kanssa ja sovimme toimenpiteet asian kuntoon saattamiseksi. Asian selvittämiseksi teemme myös ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä.

Palaute palveluista

Ensisijaisesti toivomme sinun antavan palautetta suoraan palvelua tai hoitoa antaneelle työntekijälle tai hänen esihenkilölleen. Myös erilaisten ongelmatilanteiden selvittämisessä paras tapa on selvittää asiaa ensin palvelua antaneessa toimintayksikössä kyseessä olevan henkilön tai hänen esihenkilönsä kanssa.

Jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palvelun laatuun, voit tehdä asiastasi myös kirjallisen muistutuksen. Voit tehdä muistutuksen toimintayksikön omalla lomakkeella tai vapaamuotoisena. Otsikoi vapaamuotoinen asiakirja ”Muistutus”. Lähetä muistutus suoraan toimintayksikön johtajalle tai hyvinvointialueelle sille henkilölle, joka vastaa kyseisestä toimialasta.

Epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä voit lisäksi tehdä kantelun aluehallintovirastolle tai poikkeustapauksissa Valviralle. Ennen kantelun tekemistä suosittelemme kuitenkin ensin keskustelemaan yksikössä tai tekemään tarvittaessa edelleen muistutuksen.

Lue lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnasta ja kanteluista aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Valvonta ja kantelut henkilöasiakkaalle (avi.fi)

Voit myös ottaa yhteyttä sosiaali- tai potilasasiamieheen, jos tarvitset apua ja neuvoja asiasi käsittelyssä.

Sosiaaliasiamies 

Potilasasiamies 

Työntekijällä lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa, jos he huomaavat tehtävissään epäkohdan tai sen uhan. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti yksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle. Ilmoituksen voi tehdä myös hyvinvointialueen valvontaan vapaamuotoisella ilmoituksella ja lähettää se kirjaamo@pirha.fi.

Sosiaalihuoltolaki

Lisätietoja

Palvelupäällikkö, Valvonta- ja asiamiestehtävät
Katja Uitus-Mäntylä
Puh. 044 472 2687
katja.uitus-mantyla@pirha.fi

Valvontatiimien yhteystiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
valvonta.lapsiperheet@pirha.fi

Työikäisten ja vammaisten palvelut
valvonta.tyoikaiset@pirha.fi

Ikääntyneiden palvelut
valvonta.ikaihmiset@pirha.fi

Muut palvelut
valvonta@pirha.fi