logo

Käyttöehdot

Sähköisen asioinnin käyttöehdot

Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköinen asiointi - palvelun käyttöehdot 1.1.2023

Yleistä

Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköinen asiointi on Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Istekki Oy:n ylläpitämä sähköinen asiointipalvelu (”Palvelu”). Pirkanmaan hyvinvointialueeseen ja Istekki Oy:öön yhdessä viitataan tässä asiakirjassa jäljempänä termillä ”Palveluntuottaja”.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköinen asiointi on tarkoitettu ensisijaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaille. Palvelu sisältää, ja sen kautta on saavutettavissa, myös Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyökumppaneiden (viitataan jäljempänä termillä ”Yhteistyökumppani”) tuottamia aineistoja ja palveluita. Palveluntuottajaan ja Yhteistyökumppaneihin yhdessä viitataan tässä asiakirjassa jäljempänä termillä ”Palveluntarjoajat”.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköinen asiointi -palvelun käyttäminen edellyttää, että palveluun rekisteröitynyt käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä dokumentissa lueteltuja ehtoja. Käyttäjän on tutustuttava näihin ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista. Käyttäjän on hyväksyttävä Palvelun käyttöehdot ja annettava sähköisen asioinnin suostumus käyttöönoton yhteydessä voidakseen käyttää Palvelua. Palvelun käyttö on Käyttäjälle maksutonta.

Palveluntuottajan yhteystiedot:

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272
33101 Tampere

(03) 311 611 (vaihde)

Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköisen asioinnin teknisestä ylläpidosta vastaa:

Istekki Oy
Viestikatu 7A
70600 Kuopio

017 618 0700 (vaihde)

Palvelun tarkoitus ja käyttäjän rooli

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän sähköiseen asiointiin kertakirjautumisen periaatteella.

Palvelun kautta Käyttäjällä on esimerkiksi mahdollisuus päivittää yhteystietojaan (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja siirtyä sosiaali- ja terveydenhuollon verkkoasiointipalveluihin. Osoitetiedot päivittyvät automaattisesti Digi- ja väestötietovirastosta. Sähköistä asiointia on tarjolla aina siinä laajuudessa, kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Palveluntuottajalla on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Käyttäjälle Palvelun tarjoaa.

Käyttäjän Palvelussa ylläpitämiä ja hyväksymiä yhteystietoja voidaan suostumuksen perusteella käyttää Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen ylläpitämiseen. Yhteystiedot päivittyvät automaattisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, jolloin niihin sovelletaan asiakas- ja potilastietoja koskevia säädöksiä ja määräyksiä.

Palvelua ei ole tarkoitettu käytettäväksi korvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä tutkimusta tai terveydentilan arviointia, eikä Palvelu esimerkiksi sisällä kaikkea Käyttäjästä asiakas- ja potilasrekisteriin tallennettua tietoa. Tietyt Palvelun ominaisuudet tai toiminnallisuudet voivat mahdollistaa terveydentilan arviointia koskevan vuorovaikutuksen Käyttäjän ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön välillä. Tällaisen vuorovaikutuksen kautta saatuja ja toimitettuja Käyttäjää koskevia tietoja voidaan soveltuvan lainsäädännön sallimalla tavalla tallentaa Palvelusta erilliseen asiakas- tai potilastietojärjestelmään.

Käyttäjä on sähköisen asioinnin suostumukseen perustuen velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, kansallisen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta sähköisen asioinnin suostumuksen, Palvelun käyttöehtojen, lain, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntarjoajille sekä kolmansille osapuolille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta. Palveluntuottajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua.

Rekisteröityminen ja palvelun käyttö

Palvelun Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Palvelu on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja aina Palveluun kirjauduttaessa Käyttäjän tiedot voidaan hakea Digi- ja väestöviraston väestötietojärjestelmästä. Tiedot voidaan myös saada alkuperäisestä tunnistuslähteestä, kuten pankin tunnistuspalvelusta. Käyttäjä voi ylläpitää matkapuhelinnumeroaan sekä sähköpostiosoitettaan Palvelussa. Näitä tietoja voidaan käyttää sähköisen asioinnin välineinä, kuten sähköpostilla tai tekstiviestillä toimitettujen ilmoitusten (”heräteviesti”) lähettämiseksi.

Palveluun kirjautuminen ja Palvelun käyttäminen edellyttävät aina vahvan tunnistusmenetelmän käyttöä. Palveluun tunnistaudutaan tietoturvallista Suomi.fi-tunnistusta käyttämällä.

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa Käyttöehtoja ja mahdollisia palvelukohtaisia lisäehtoja. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjallista lupaa. Pirkanmaan hyvinvointialue pidättää itsellään oikeuden evätä Palvelu käyttäjältä.

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Palvelun kautta mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa toisen osapuolen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Käyttäjä voi tallentaa palveluun yhteystietojensa lisäksi omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä tietojaan kuten vastaanottokäynteihin liittyviä esitietoja sekä tietoja elintavoistaan. Käyttäjän tallentamat tiedot ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavilla.

Tekijänoikeus

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja/tai Yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille.

Palvelun tai Palvelussa saatavissa olevan aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten.

Käytettäessä Palvelua Sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Pirkanmaan hyvinvointialueen ja/tai Yhteistyökumppanin nimi. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Käyttäjälle Palvelun kautta lähetettyä aineistoa.

Palvelun sisältämät Yhteistyökumppaneiden palvelut

Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös Yhteistyökumppaneiden ja/tai Käyttäjän itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista kukin Yhteistyökumppani ja/tai Käyttäjä vastaa itse. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä Yhteistyökumppaneiden tai Käyttäjän tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Yhteistyökumppaneiden palveluiden käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä Palvelun käyttöönoton yhteydessä. Jos Käyttäjä peruuttaa Palvelun käytön, myös mahdollisuus käyttää Yhteistyökumppaneiden palveluita voi peruuntua. Käyttäjän henkilö- ja yhteystietoja voidaan siirtää Palvelusta Yhtiökumppaneiden palveluihin, jos se on tarpeellista Yhteistyökumppaneiden palveluiden käyttämiseksi. Henkilö- ja yhteystietoja voidaan siirtää myös Yhteistyökumppaneiden palveluista Palveluun yhteystietojen yhtenäisyyden varmistamiseksi.

Vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta sekä kaikista Palvelun käytön aiheuttamista kustannuksista. Käyttäjä vastaa Palveluun ilmoittamansa matkapuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

​Pirkanmaan hyvinvointialue ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Palvelussa esitettävien tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti, ja Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa yleisellä ilmoituksella palvelun etusivulla.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

Palvelun kautta tapahtuva terveydenhuollon ammattihenkilön antama ohjaus, neuvonta ja palveluun ohjaus on potilaslain (785/92) alaista toimintaa. Käyttäjän potilastietoja voidaan sähköisen asioinnin sopimuksen perusteella katsoa, jos se on asianmukaisen ohjauksen ja neuvonnan kannalta tarpeellista.

Henkilötietojen käyttö

Pirkanmaan hyvinvointialue kerää rekisteröityneen Käyttäjän antamia henkilötietoja (mm. nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja osoite) ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin (Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköisten palveluiden tietosuojaseloste). Tietoja voidaan käyttää Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen. Pirkanmaan hyvinvointialueen ei luovuta Käyttäjästä keräämiään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Pirkanmaan hyvinvointialue noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/678) ja tietosuojalakia (1050/2018) sekä hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelun ylläpitäjä järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen.

Käyttöehtojen muutos

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti, milloin tahansa, oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä peruuttamalla sähköisen asioinnin suostumuksen omassa profiilissaan.