Lastensuojelun sijaishuolto

Murupolku

PTVWidget

Lastensuojelun sijaishuolto

PTVWidget

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä sijoitetun tai huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella.

Lapsen sijaishuolto on tarpeen, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Sijaishuoltopaikka valitaan lapsen tarpeet huomioiden. Lastensuojelussa huostaanotto on viimesijainen ja lapsen ja perheen elämään voimakkaimmin vaikuttava keino turvata lapsen hyvinvointi. Jos sosiaalihuollon tukitoimet eivät riitä lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi, lapsi voidaan ottaa huostaan.

Mitä huostaanotto merkitsee?

Huostaanotettu lapsi sijoitetaan sijaishuoltoon: hän muuttaa asumaan kodin ulkopuolelle perhehoitoon sijaisperheeseen tai laitoshuoltoon lastensuojelulaitokseen. Kun lapsi on huostaanotettu ja sijoitettu sijaishuoltoon, siirtyy lapsen asioiden hoitaminen lapsiperheiden sosiaaliasemalta sijais- ja jälkihuollon sosiaaliasemalle. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä toimii sijaishuollon aikana yhteistyössä lapsen, vanhempien, huoltajien ja sijaishuoltopaikan edustajan kanssa ja tapaa lasta riittävän usein. Sijaishuollon tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja aina tarvittaessa järjestettävissä asiakassuunnitelmaneuvotteluissa. Huostaanoton aikana vanhemmat ovat edelleen lapsen huoltajia, ja lapsen ja vanhempien välistä suhdetta tuetaan, jotta yhteys lapsen ja perheen välillä säilyisi. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiin ja läheisiinsä.

Sijoituspaikan valinta

Sijaishuoltopaikan järjestämisen on aina oltava lapsen edun mukainen ratkaisu. Sijaishuoltopaikka turvaa lapsen hoidon, kasvatuksen ja yhteydenpidon lapselle läheisiin henkilöihin. Sijaishuoltopaikan valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota huostaanoton perusteisiin, lapsen tarpeisiin, sisarussuhteisiin ja muihin läheisiin ihmissuhteisiin ja hoidon jatkuvuuteen. Mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon lapsen kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta. Lapsen terveydentila tutkitaan sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä. Lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen. Perhehoito on yksityisessä kodissa tapahtuvaa hoitoa. Ammatilliset perhekodit ovat perhehoidon ja laitoksen väliin sijoittuva sijaishuoltomuoto. Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit, nuorisokodit sekä koulukodit.

PTVWidget

Toimi näin

Lapsen sijaishuollon tarve arvioidaan yksilöllisesti palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Arviointi tehdään, kun lapsesta tai perheestä on tullut yhteydenotto sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluilmoitus. Jos lastensuojelun kriteerit täyttyvät, palvelun asiakkuus alkaa.

Jos sinulla nousee huoli lapsesta tai perheestä, ota yhteyttä sosiaalihuoltoon tai tarvittaessa kiireellisessä tilanteessa lastensuojelun päivystykseen tai sosiaalipäivystykseen. Voit myös tehdä verkossa huoli-ilmoituksen, josta asia etenee ammattilaiselle.

PTVWidget

Kenelle ja millä ehdoin

Vanhemman elatusvelvollisuus jatkuu lapsen ollessa sijoitettuna. Vanhemmalle tehdään sopimus elatusmaksusta tai määrätään asiakasmaksu. Lapsilisä peritään hoidon korvaukseksi.

Kiireellisestä sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä. Ennen päätöstä sosiaalityöntekijä selvittää lapsen ja vanhemman mielipiteen, ellei siitä käsittelyn viivästymisen vuoksi aiheudu haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle. Kiireellinen sijoitus voi jatkua 30 vuorokautta ja jatkopäätöksellä toiset 30 vuorokautta, yhteensä 60 vuorokautta kiireellisen sijoituksen alkamisesta.

Jos huostaanottoa koskeva hakemus toimitetaan hallinto-oikeudelle määräajassa tai jos kiireellinen sijoitus tehdään huostaanottohakemuksen ollessa jo vireillä hallinto-oikeudessa, kiireellinen sijoitus voi jatkua siihen asti kunnes huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevassa asiassa annetaan päätös.

Huostaanotto voi tulla kyseeseen, jos sosiaalihuollon tukitoimet eivät ole lapsen huolenpidon kannalta sopivia tai riittäviä ja jos sijaishuolto on lapsen edun mukaista.

Huostaanottopäätös

Huostaanoton valmistelee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Valmistelussa kuullaan asiaan osalliset, laaditaan asiakassuunnitelma yhdessä lapsen, perheen ja muiden lapsen huoltoon osallistuvien kanssa ja etsitään lapselle sopivaa sijaishuoltopaikkaa. Sosiaalityöntekijä voi olla yhteydessä lapsen läheisiin ja tarvittaessa muihin viranomaisiin tai yhteistyötahoihin. Myös lapsen läheisverkosta saatavilla olevan tuen mahdollisuus kartoitetaan.

Lapsi on asianosainen itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Hänen toivomuksensa ja mielipide selvitetään. Jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hänet kutsutaan erilliseen kuulemistilaisuuteen, samoin kuin lapsen vanhemmat, huoltajat ja lasta hoitanut henkilö. Lisäksi heille varataan mahdollisuus antaa asiasta kirjallinen selvitys.

Silloin kun huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista, tekee johtava sosiaalityöntekijä huostaanotosta viranhaltijapäätöksen. Jos huoltajan tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa, ratkaistaan asia hallinto-oikeudessa.

Huostaanoton lakkaaminen

Sosiaalityöntekijät pyrkivät huostaanoton aikana aktiivisesti järjestämään niitä tukitoimia, joiden tuella lapsi voisi palata kotiin. Huostaanotto voidaan lakkauttaa huostaanoton syiden poistuttua, jos ratkaisu ei ole vastoin lapsen etua. Huostaanotto päättyy viimeistään lapsen täytettyä 18 vuotta.

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

PTVWidget

Hae asuinkunnan mukaan

Valitse paikkakunta, jonka yhteystietoja haluat etsiä:

PTVWidget

Puhelinasiointi

Aikuissosiaalityön neuvonta, Kangasala

Aikuissosiaalityön neuvonta, Kangasala

Kangasalan sosiaalipalvelujen asiakaspalvelu, jonne voit olla yhteydessä saadaksesi ohjausta, neuvontaa tai ajanvarauksen.

Puhelinnumerot
040 133 6198

Ma 10:00-11:00
Ti 10:00-11:00
Ke 10:00-11:00
To 10:00-11:00
Pe 10:00-11:00
Lapsiperheiden sosiaali- ja perhetyö, Ikaalinen

Lapsiperheiden sosiaali- ja perhetyö, Ikaalinen

Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Lapsiperheiden sosiaalityöhön voi ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi lapsen kasvatukseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai perheen kriisitilanteissa.

Puhelinnumerot
044 730 6516, Sosiaalityöntekijä
044 730 1311, Sosiaalityöntekijä
044 730 6688, Sosiaaliohjaaja
044 730 1310, Perhetyöntekijä
044 730 1255, Perhetyöntekijä

Sosiaalityöntekijöiden soittoajat
Ti 11:00-12:00
To 11:00-12:00
Pe 11:00-12:00
Lapsiperheiden sosiaali- ja perhetyö, Urjala

Lapsiperheiden sosiaali- ja perhetyö, Urjala

Voit olla perhetyöhön yhteydessä puhelimitse.

Puhelinnumerot
040 335 4016, Perheavustaja
040 335 4380, Sosiaaliohjaaja/ tukiperhekoordinointi
040 335 4018, Sosiaaliohjaaja
040 335 4015, Perhepalveluiden koordinaattori
040 335 4379, Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijän soittoaika
Ma 11:00-12:00
Ti 11:00-12:00
Ke 11:00-12:00
To 11:00-12:00
Lapsiperheiden sosiaalityö, Pirkkala

Lapsiperheiden sosiaalityö, Pirkkala

Voit olla sosiaalipalveluihin yhteydessä puhelimitse.

Puhelinnumerot
044 486 1967, Johtava sosiaalityöntekijä: Lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut
040 481 8167, Palvelutarpeen arviointi, sosiaalityöntekijä Sanna Talonen
044 486 1573, Palvelutarpeen arviointi, sosiaaliohjaaja Paprika Ilmaniemi
050 389 5201, Sosiaaliohjaaja Johanna Penttinen
050 537 4733, Sosiaalityöntekijä Anne Heino-Piekäinen
040 133 5669, Sosiaalityöntekijä Maippi Kiiski
040 133 5297, Perhetyöntekijä Jenna Juvonen
040 481 8197, Perheohjaaja Katriina Tanila

Lapsiperheiden sosiaalityö, Vesilahti

Lapsiperheiden sosiaalityö, Vesilahti

Voit olla yhteydessä lapsiperheiden sosiaalipalveluihin puhelimitse.

Puhelinnumerot
04 018 4007, Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, perheohjaaja
040 133 5224, Sosiaalityöntekijä 040 133 5224

Lastensuojelu, Hämeenkyrö

Lastensuojelu, Hämeenkyrö

Lastensuojelulla on tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Kiireettömissä asioissa voit olla yhteydessä puhelimitse lastensuojelun työntekijöihin. Kiireellisissä tapauksissa lastensuojeluilmoitus tulee aina tehdä puhelimitse sosiaalipäivystykseen.

Puhelinnumerot
05 068 241, Sosiaalityöntekijä, avohuolto ja sijaishuolto
044 486 0036, Sosiaalityöntekijä, avohuolto ja sijaishuolto
041 731 0427, Sosiaalityöntekijä, avohuolto ja sijaishuolto
044 486 0024, Sosiaaliohjaaja, jälkihuolto
040 133 0481, Sosiaaliohjaaja
050 308 9557, Perhetyönohjaaja
050 409 3243, Perhetyöntekijä
050 322 6367, Palvelupäällikkö

Työntekijöiden puhelinajat
Ma 11:00-11:30
Ti 11:00-11:30
Ke 11:00-11:30
To 11:00-11:30
Pe 11:00-11:30
Lastensuojelu, Ikaalinen

Lastensuojelu, Ikaalinen

Ikaalisen lastensuojelun puhelinasiointi.

Puhelinnumerot
044 730 1311, Sosiaalityöntekijä, avohuolto ja sijaishuolto
044 730 6516, Sosiaalityöntekijä, jälkihuolto
044 730 6688, Sosiaaliohjaaja
044 730 1310, Perhetyöntekijä
044 730 1255, Perhetyöntekijä
050 322 6367, Palvelupäällikkö

Lastensuojelu, Lempäälä

Lastensuojelu, Lempäälä

Lastensuojelun sosiaalityön yhteystiedot Lempäälän alueella.

Puhelinnumerot
040 133 7469, Palvelupäällikkö
050 383 9478, Sosiaalityöntekijä
040 133 7697, Sosiaalityöntekijä

Lastensuojelu, Nokia

Lastensuojelu, Nokia

Nokian lastensuojelun puhelinasiointi. Voit olla yhteydessä lastensuojelun sosiaalityöntekijään puhelimitse.

Puhelinnumerot
050 779 9157, Sosiaalityöntekijä, avohuolto ja sijaishuolto
040 133 4784, Sosiaalityöntekijä, avohuolto ja sijaishuolto
040 865 3970, Sosiaalityöntekijä, avohuolto ja sijaishuolto
050 395 6211, Sosiaalityöntekijä (avoin)
040 724 1711, Johtava sosiaalityöntekijä
044 486 1611, Perheterapeutti

Lastensuojelu, Valkeakoski

Lastensuojelu, Valkeakoski

Voit ottaa yhteyttä lastensuojelun työntekijöihin puhelimitse.

Puhelinnumerot
040 335 7134, Johtava sosiaalityöntekijä Lastensuojelu
040 335 6428, Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu
040 335 3757, Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu
040 335 7513, Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu
040 335 7827, Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu
040 335 7321, Lastensuojelu
040 335 7432, Sosiaaliohjaaja Lastensuojelu
040 335 7388, Sosiaaliohjaaja Lastensuojelu
040 335 7362, Sosiaaliohjaaja Lastensuojelu
040 335 6947, Sosiaaliohjaaja Lastensuojelu

Lastensuojelu, Vesilahti

Lastensuojelu, Vesilahti

Voit olla yhteydessä sosiaalihuollon ammattilaiseen puhelimitse.

Puhelinnumerot
040 133 5225, Sosiaalityöntekijä
05 038 9524, Perheohjaaja

Lastensuojelu, Ylöjärvi

Lastensuojelu, Ylöjärvi

Ylöjärven alueen lastensuojelun työntekijöiden puhelinyhteystiedot.

Puhelinnumerot
044 431 4642, Sosiaalityöntekijä, avohuolto
041 730 7283, Sosiaalityöntekijä, avohuolto
040 564 8509, Sosiaalityöntekijä, avohuolto
040 167 7789, Sosiaalityöntekijä, avohuolto
050 390 4756, Sosiaalityöntekijä, sijaishuolto ja jälkihuolto
050 390 4696, Sosiaalityöntekijä, sijaishuolto ja jälkihuolto
040 515 3393, Sosiaalityöntekijä, sijaishuolto ja jälkihuolto
041 730 9439, Jälkihuollon ohjaaja
050 331 4814, Perheohjaaja
050 320 5956, Perheohjaaja
041 730 6856, Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto, Kangasala

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto, Kangasala

Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään puhelimitse.

Puhelinnumerot
040 860 1575, Sosiaalityöntekijä
040 133 6436, Sosiaalityöntekijä
040 542 5707, Sosiaalityöntekijä

Ma 12:00-13:00
Ti 12:00-13:00
Ke 12:00-13:00
To 12:00-13:00
Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto, Ruovesi

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto, Ruovesi

Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan puhelimitse.

Puhelinnumerot
050 404 3899, Pia-Maria Turunen, sosiaalityöntekijä
050 414 0413, Veera Rusanen, vs. sosiaalityöntekijä
044 715 1019, Päivi Juurakko, perhetyöntekijä

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto, Virrat

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto, Virrat

Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään puhelimitse.

Puhelinnumerot
044 715 1306, Sosiaalityöntekijä

Puhelinaika
Ma 13:00-13:30
Ti 13:00-13:30
Ke 13:00-13:30
To 13:00-13:30
Pe 13:00-13:30
Lastensuojelun sosiaalityö, Kangasala

Lastensuojelun sosiaalityö, Kangasala

Voit olla yhteydessä lastensuojelun sosiaalityöntekijään puhelimitse.

Puhelinnumerot
040 133 6429, Avohuollon sosiaalityöntekijä
040 613 9936, Avohuollon sosiaalityöntekijä
040 133 6526, Avohuollon sosiaalityöntekijä
040 133 6534, Avohuollon sosiaalityöntekijä
044 481 3063, Avohuollon sosiaalityöntekijä
040 624 5399, Sosiaaliohjaaja

Puhelinajat
Ma 12:00-13:00
Ti 12:00-13:00
Ke 12:00-13:00
To 12:00-13:00
Lastensuojelun sosiaalityö, Pälkäne

Lastensuojelun sosiaalityö, Pälkäne

Voit olla yhteydessä lastensuojelun sosiaalityöntekijään puhelimitse.

Puhelinnumerot
040 070 2761, Sosiaalityöntekijä

Puhelinaika
Ma 12:00-13:00
Ti 12:00-13:00
Ke 12:00-13:00
To 12:00-13:00
Lastensuojelun sosiaalityö, Ruovesi

Lastensuojelun sosiaalityö, Ruovesi

Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan puhelimitse.

Puhelinnumerot
050 404 3899, Pia-Maria Turunen, sosiaalityöntekijä
050 414 0413, Veera Rusanen, vs. sosiaalityöntekijä
044 715 1019, Päivi Juurakko, perhetyöntekijä

Puhelinajat
Ma 13:00-13:30
Ti 13:00-13:30
Ke 13:00-13:30
To 13:00-13:30
Pe 13:00-13:30
Lastensuojelun sosiaalityö, Virrat

Lastensuojelun sosiaalityö, Virrat

Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan puhelimitse.

Puhelinnumerot
044 715 1243, Kirsi Kalliomäki, vs. sosiaalityöntekijä
044 715 1247, Emmi Somppi, sosiaaliohjaaja
044 715 1306, Suvi Niemi, sosiaalityöntekijä lapsiperhepalvelut/lastensuojelu
044 715 1249, Saara Ylitalo, perhetyöntekijä
044 715 1258, Sini Paavola, perhetyöntekijä

Puhelinajat
Ma 13:00-13:30
Ti 13:00-13:30
Ke 13:00-13:30
To 13:00-13:30
Pe 13:00-13:30
Sosiaalipalveluiden neuvonta, Nokia

Sosiaalipalveluiden neuvonta, Nokia

Sosiaalityön neuvontapuhelin

Puhelinnumerot
050 395 8777

Ma 09:30-11:30
Ti 09:00-11:30
Ke 09:00-11:30
To 09:00-11:30
Pe 09:00-11:30
Sosiaalipalveluiden neuvonta, Pälkäne

Sosiaalipalveluiden neuvonta, Pälkäne

Pälkäneen sosiaalipalvelujen neuvontapuhelin palvelee sinua arkisin.

Puhelinnumerot
050 315 2833, Pälkäneen sosiaalipalvelujen neuvonta

Ma 09:00-11:00
Ti 09:00-11:00
Ke 09:00-11:00
To 09:00-11:00
Pe 09:00-11:00
Sosiaalipalveluiden neuvonta, Vesilahti

Sosiaalipalveluiden neuvonta, Vesilahti

Vesilahden sosiaalitoimiston puhelinneuvonta toimii arkisin klo 10.00-11.30. Voit olla yhteydessä, kun tarvitset neuvontaa sosiaalipalveluihin liittyen.

Puhelinnumerot
03 384 5633, Sosiaalitoimiston neuvontapuhelin

Neuvontapuhelin palvelee
Ma 10:00-11:30
Ti 10:00-11:30
Ke 10:00-11:30
To 10:00-11:30
Pe 10:00-11:30
Sosiaalipalvelut, Kuhmoinen

Sosiaalipalvelut, Kuhmoinen

Sosiaaliohjaaja ottaa vastaan asiakkaita Kuhmoisten kunnanvirastolla ajanvarauksella. Sosiaalityöntekijän tapaaminen järjestetään tarvittaessa sosiaaliohjaajan kautta.

Sosiaalityön palvelut on jaettu aikuissosiaalityöhön ja lapsiperheiden sosiaalityöhön. Aikuissosiaalityön tavoitteena on yli 18-vuotiaiden henkilöiden toimintakyvyn ja vastuullisuuden vahvistaminen sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien ohjauksella ja neuvonnalla, sekä henkilön sosiaalisia ongelmia selvittämällä.

Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia ja kehitystä. Se tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatustyössä ja huolenpidossa.

Puhelinnumerot
040 667 2042, Sosiaaliohjaajan ajanvaraus

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Parkano ja Kihniö

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Parkano ja Kihniö

Voit olla puhelimitse yhteydessä sosiaalityöntekijöihin.

Puhelinnumerot
044 786 5313, Sosiaalityöntekijä
044 786 5343, Sosiaalityöntekijä
044 786 5323, Sosiaalityöntekijä
040 619 5026, Perhetyön asiantuntija
044 786 5317, Lastenvalvoja

Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu, Akaa ja Urjala

Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu, Akaa ja Urjala

Voit olla puhelimitse yhteydessä lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Puhelinnumerot
040 335 3040, Lapsiperheiden palveluiden päivystys
040 335 4605, Lastenvalvoja
040 335 3466, Johtava sosiaalityöntekijä (lastensuojelu)
040 335 3386, Sosiaalityöntekijä
040 335 4684, Sosiaalityöntekijä
040 335 3038, Sosiaalityöntekijä
040 335 3052, Sosiaalityöntekijä
040 335 3465, Sosiaalityöntekijä
040 335 4605, Sosiaaliohjaaja
040 335 4512, Sosiaaliohjaaja
040 335 3051, Sosiaaliohjaaja (Nepsy-valmennus)
040 335 3065, Sosiaaliohjaaja (Nepsy-valmennus)
040 335 4683, Perhetyöntekijä
040 335 3388, Perhetyöntekijä
040 335 3410, Perhetyöntekijä
040 335 3411, Perhetyöntekijä

Lapsiperheiden palveluiden päivystys
Ma 08:00-16:00
Ti 08:00-16:00
Ke 08:00-16:00
To 08:00-16:00
Pe 08:00-16:00
Lastenvalvojan puhelinaika
Ma 12:00-13:00
Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika
Ma 12:00-13:00
To 12:00-13:00
Lastensuojelu, Parkano ja Kihniö

Lastensuojelu, Parkano ja Kihniö

Parkanon ja Kihniön lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden puhelinasiointi.

Puhelinnumerot
044 786 5313, Sosiaalityöntekijä, avohuolto ja sijaishuolto
044 786 5343, Sosiaalityöntekijä, avohuolto ja sijaishuolto
044 786 5323, Sosiaalityöntekijä, avohuolto ja sijaishuolto
040 619 5026, Perhetyön asiantuntija
044 786 5321, Sosiaalityön päällikkö

Lastensuojelu, Sastamala ja Punkalaidun

Lastensuojelu, Sastamala ja Punkalaidun

Sastamalan ja Punkalaitumen lastensuojelun puhelinasiointi. Voit ottaa puhelimitse yhteyttä lastensuojelun ammattilaisiin.

Lastensuojelu auttaa lapsia, joiden oma käytös tai lapsen/perheen olosuhteet uhkaavat vaarantaa lapsen kasvun ja kehityksen, eivätkä lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalihuollon mukaiset palvelut ole riittävä tuki. Lastensuojelun asiakkaat saavat myös sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Lastensuojelun asiakkuus alkaa mikäli palvelutarpeen arvioinnin ja lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen todetaan lastensuojelun tarve tai mikäli lastensuojelulain mukaisia palveluita tarvitaan.

Voit ottaa puhelimitse yhteyttä lastensuojelun ammattilaisiin.

Puhelinnumerot
040 631 1890, Sosiaalityöntekijä Leena Mattila, avohuolto ja sijaishuolto
050 550 0677, Sosiaalityöntekijä Heidi Mäntysalo, avohuolto ja sijaishuolto
040 682 3950, Sosiaalityöntekijä Marisanna Korvenpää, sijaishuolto ja perhehoito
040 702 3117, Sosiaaliohjaaja Riikka Kömi
040 138 2009, Palvelusihteeri

Sosiaalipalveluiden neuvonta, Pirkkala ja Vesilahti

Sosiaalipalveluiden neuvonta, Pirkkala ja Vesilahti

Voit saada neuvontaa sosiaaliasioihin liittyen sosiaalitoimiston puhelinneuvonnasta. Neuvonta palvelee ma-pe klo 10.00-11.30.

Puhelinnumerot
03 384 5633

Ma 10:00-11:30
Ti 10:00-11:30
Ke 10:00-11:30
To 10:00-11:30
Pe 10:00-11:30

PTVWidget

Palvelupaikat

Kaupunginvirasto 2

Kaupunginvirasto 2

Käyntiosoite: Urheilutie 13-15, 36200 KANGASALA
Lastensuojelun toimipiste, Ylöjärvi

Lastensuojelun toimipiste, Ylöjärvi

Käyntiosoite: Mikkolantie 10 B, 33470 YLÖJÄRVI - Seijantien leikkikentän vieressä, käynti terveyskeskuksen takaa parkkipaikan kautta.
Nokian sosiaalitoimisto

Nokian sosiaalitoimisto

Käyntiosoite: Harjukatu 21, 37100 NOKIA - Virastotalon 1. kerroksessa sijaitseva perusturvakeskuksen asiakaspalvelupiste.
Sosiaalitoimisto sijaitsee Harjukatu 21 37100 NOKIA Virastotalon 1. kerroksessa.
Asiakaspalvelun aukioloajat (Virastotalon ovet avoinna klo 9-15)
Ma 09:30-11:30
Ti 09:00-11:30
Ke 09:00-11:30
To 09:00-11:30
Pe 09:00-11:30
Parkanon sosiaalitoimisto

Parkanon sosiaalitoimisto

Käyntiosoite: Parkanontie 37, 39700 PARKANO
Pirkkalan sosiaalitoimisto

Pirkkalan sosiaalitoimisto

Käyntiosoite: Suupantie 2, 33960 PIRKKALA
Postiosoite: PL 1001, 33961 PIRKKALA
Puhelinneuvonta
Ma 10:00-11:30
Ti 10:00-11:30
Ke 10:00-11:30
To 10:00-11:30
Pe 10:00-11:30
Pälkäneen sosiaalitoimisto

Pälkäneen sosiaalitoimisto

Käyntiosoite: Keskustie 1, 36600 PÄLKÄNE
Ruoveden sosiaalitoimisto

Ruoveden sosiaalitoimisto

Käyntiosoite: Ruovedentie 56, 34600 RUOVESI
Valkeakosken yhteispalvelukeskus

Valkeakosken yhteispalvelukeskus

Käyntiosoite: Valtakatu 9-11, 37600 VALKEAKOSKI - Koskikara, 3. krs
Postiosoite: PL 20, 37601 VALKEAKOSKI
Yhteispalvelupiste Valkeakosken aukioloajat (tilanne 2.10.2018)
Ma 09:00-12:00, 13:00-15:00
Ti 09:00-12:00, 13:00-15:00
Ke 09:00-12:00, 13:00-15:00
To 09:00-12:00, 13:00-15:00
Pe 09:00-12:00, 13:00-14:00
Virtain sosiaalitoimisto

Virtain sosiaalitoimisto

Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 VIRRAT
Akaan sosiaali- ja terveysasema

Akaan sosiaali- ja terveysasema

Käyntiosoite: Torkontie 2, 37800 AKAA
Ryödintie 16, 37800 AKAA
Akaan hyvinvointikeskuksessa toimii lastensuojelun palvelut Akaan ja Urjalan alueiden asukkaille.
Hyvinvointikeskuksen infopisteen neuvonta
Ma 08:00-16:00
Ti 08:00-16:00
Ke 08:00-16:00
To 08:00-16:00
Pe 08:00-15:00
Arkipyhien aattoina klo 8:00-15:00
Lempäälän sosiaali- ja terveysasema

Lempäälän sosiaali- ja terveysasema

Käyntiosoite: Himminpolku 6, 37500 LEMPÄÄLÄ
Lastensuojelun sosiaali- ja perhetyön palvelut sijaitsevat Lempäälän terveysasemalla.
Ma 08:00-18:00
Ti 08:00-18:00
Ke 08:00-18:00
To 08:00-18:00
Pe 08:00-16:00
La 10:00-16:00
Su 10:00-16:00
Sosiaalikeskus, Sastamala

Sosiaalikeskus, Sastamala

Käyntiosoite: Puistokatu 10, 38200 SASTAMALA - 3. kerros
Postiosoite: PL 23, 38201 SASTAMALA - Sastamalan sosiaalikeskus
Perhehoito Luotsi, Tampere ja Orivesi

Perhehoito Luotsi, Tampere ja Orivesi

Käyntiosoite: Karhunkatu 45 H 1, 33520 TAMPERE