Ilmoitus kulotuksesta

PTVWidget

Ilmoitus kulotuksesta

PTVWidget

Kulotus
• Kulotus saadaan suorittaa kuivana aikana erityistä varovaisuutta noudattaen.
• Metsämaan kulotus on aina suoritettava käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa. Avotulen teossa on varauduttava tulen sammuttamiseen. Tärkeätä on noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta sekä varata riittävästi alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi.

Kulotuksesta ja muusta tulenkäytöstä, josta aiheutuu merkittävästi savua, on ilmoitettava ennakolta pelastuslaitokselle.

Pienimuotoisesta risujen ja oksien polttamisesta ei tarvitse ilmoittaa pelastuslaitokselle.

Avotulta ei saa tehdä, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Ilmatieteenlaitos varoittaa tarvittaessa metsä- tai ruohikkopalovaarasta. Voimassa olevat varoitukset voi tarkistaa esim. ilmatieteenlaitoksen internetsivuilta.

PTVWidget

Kenelle ja millä ehdoin

Markanvändarens tillstånd krävs för hyggesbränningen. Den antändare som gjort anmälan om hyggesbränningen ansvarar för att elden inte sprider sig från det planerade hyggesbränningsområdet.

Om en näringsidkare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma tillstånd för verksamheten som för näringsidkare etablerade i Finland.

PTVWidget

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

PTVWidget