Kehitysvammahuollon läheteohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Murupolku

Kehitysvammapalvelujen läheteohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Vammaispalvelujen vaativien erityispalvelujen läheteohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Vammaispalvelujen vaativien erityispalvelujen Tukikeskuksessa hoidetaan kehitysvammaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä. Painopistealueitamme ovat mm. moni- ja vaikeavammaisten kuntoutuksen suunnittelu, käytös- ja mielenterveysongelmien selvittely, autismikirjon häiriöön sekä ikääntymiseen liittyvät ongelmat. Poliklinikkapalvelujen lisäksi järjestämme määräaikaisia tutkimus- ja kuntoutusjaksoja. Toimintamme täydentää alueellisia palveluita.

Kehitysvammaisten henkilöiden perussairauksien tutkimus, hoito ja seuranta kuuluvat perusterveydenhuoltoon, eikä niitä hoideta vaativissa erityispalveluissa.

Vammaispalvelujen vaativien erityispalvelujen Tukikeskuksen määräaikaiseen laitoskuntoutukseen tai poliklinikalle voi hakeutua:

 • Terveydenhuollon lähetteellä
 • Vammaispalveluiden kautta asiakkaan palveluista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun palveluista vastaavan omatyöntekijän kirjaamalla sähköisellä palvelupyynnöllä.
 • Sosiaalihuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettu sähköinen palvelupyynnön linkki löytyy ohesta. Palvelupyyntöön voi lisätä liitteen, esim. tahdosta riippumattoman erityishuollon hakemuksen.

Sähköinen terveydenhuollon lähete toimii vammaisten vaativien erityispalvelujen osalta vain Uranus-tietojärjestelmän kautta.  Muut terveydenhuollon lähetteet voi tehdä:

 • palvelupyyntölinkin kautta
 • lähettää salattuna sähköpostina osoitteeseen asiakashoito.kehitysvammahuolto@pirha.fi
 • paperisina osoitteeseen
  Vammaisten vaativien erityispalvelujen Tukikeskus
  Asiakasohjaustyöryhmä/Lähetteet
  PL 1000
  37101 Nokia

Päätökset asiakkaalle myönnetyistä vaativista erityispalveluista tekee kotikunnan vammaispalvelut. Asiointi Tukikeskuksen poliklinikalla tai kuntoutusyksiköissä edellyttää tarvittavan päätöksenteon varmistamista ja Pirkanmaan ulkopuolisten asiakkaiden osalta maksusitoumusta asiakkaan kotikunnan vammaispalveluista.    

Lähetteessä tarvittavat tiedot (täytettävä kaikki kohdat)

 1. Asiakkaan tiedot: yhteystietojen lisäksi asiointikieli, tulkin tarve, onko asiakas tietoinen palvelupyynnöstä?

 2. Asiakkaan lähihenkilön tiedot: asiakkaan asioita hoitavan henkilön (esim. omaishoitaja, asumisyksikön ohjaaja) yhteystiedot lisätietojen kysymistä varten. Onko lähihenkilö tietoinen palvelupyynnöstä?

 3. Edunvalvonta: onko asiakkaalla edunvalvonta, ja mitä asioita se koskee. Esim. tahdosta riippumattoman erityishuollon asioissa edunvalvonta on huomioitava seikka.

 4. Tieto aiemmasta asioinnista: onko asiakas aiemmin asioinut Tukikeskuksen poliklinikalla tai kuntoutusyksikössä.

 5. Lyhyt kuvaus asiakkaan palveluista: asuminen, terapiat, päiväaikainen toiminta, sosiaalinen verkosto ja nykyiset tukipalvelut

 6. Lähetteen syy: asiakkaan ongelma, johon haetaan ratkaisua

 7. Esitiedot: diagnoosi, lääkitys ja mahdolliset lähettämissyyn selvittämiseksi tehdyt tutkimukset

 8. Nykyongelma: lyhyt kuvaus palvelun tarpeesta, esim. toimintakyvyn muutos, psykososiaaliset syyt, terveydentilan muutos. Onko asia kiireellinen?

 9. Nykytila: kuvaus asiakkaan nykyisestä voinnista, esim. käyttäytyminen, liikunta- ja puhekyky, somaattinen yleistila

 10. Erityispalvelu, jota haetaan (mikäli tiedossa): esim. asiantuntijan konsultaatio, poliklinikkapalvelut, tutkimus- tai kuntoutusjakso

 11. Palvelupyynnön tekijän yhteystiedot

Haettaessa tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon, pyydetään lähetetietojen lisäksi liitetiedostona seuraavat tiedot:

 • Kykeneekö henkilö tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia ratkaisuja ja ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia.

 • Onko todennäköistä, että hän vakavasti vaarantaa omaa tai muiden terveyttä tai turvallisuutta.

 • Voidaanko hänen hoitonsa ja huolenpitonsa järjestää muulla tavoin.

 • Onko asiakasta kuultu? Onko asiakkaan omaisia kuultu?

Läheteohjeet ja konsultaatiot infoteksti

Lähete- ja konsultaatio-ohjeissa mainitut puhelinnumerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.