logo

Tehohoito- ja tehovalvontapotilaan hoitopolku

Murupolku

Tehohoito- ja tehovalvontapotilaan hoitopolku

Tehohoito- ja tehovalvontapotilaan hoitopolku

Tehohoito

Tehohoitoa tarvitsee kriittisesti sairas potilas, jolla on äkillinen, tilapäinen, henkeä uhkaava yhden tai useamman elintoiminnan häiriö. Tehohoidon tarve voi johtua esimerkiksi vakavasta sairaudesta tai onnettomuudesta. Tehohoitoa tarvitaan myös joidenkin suurten leikkausten jälkeen.

Lue lisää tehohoidosta

Hoitopolku: tehohoito- ja tehovalvontapotilas

Hoitopolku: tehohoito- ja tehovalvontapotilas

  • Potilas tulee Ensiapu Acutasta, vuodeosastolta, leikkaussalista, synnytyssalista tai muusta sairaalasta
  • Lääkäri ja hoitaja vastaanottavat potilaan ja arvioivat tarvittavan seurannan, hoidon ja tutkimukset
  • Teho-osastolla tutustutaan potilaan aikaisempiin potilaskertomuksiin.
  • Teho-osasto saa tiedot potilaan nykyisestä sairaudesta tai tapaturmasta.
  • Jos tehohoitojakso on osa suunniteltua toimenpidettä, potilas voi käydä tutustumassa osastoon leikkausta edeltävänä päivänä.
  • Kun uusi potilas on saapunut teho-osastolle, seurannan ja hoidon aloitus saattaa viedä aikaa tunnin tai jopa enemmän. Ohjaamme läheiset odotustilaan tutkimusten ja hoidon alkamisen ajaksi.
  • Oma hoitaja hakee läheiset potilaan luo, kun tilanne sallii.
  • Arvioimme potilaan hoitoa päivittäin (ja alkuun jopa tunneittain) ja suunnittelemme potilaan hoidon toteutusta. Hoitosuunnitelma muuttuu potilaan voinnin mukaan.
  • Potilaan hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri erikoisalojen ammattilaisten kanssa.
  • Seuraamme tehohoidon aikana potilaan vointia erilaisilla valvontalaitteilla ja mittauksilla.
  • Tuemme elintoimintoja neste-ja ravitsemushoidolla, lääkehoidoilla ja erilaisilla laitteilla, kuten hengityslaite.
  • Potilaalla on jokaisessa vuorossa oma hoitaja. Tehohoitolääkäri on osastolla ympäri vuorokauden.
  • Huolehdimme potilaan päivittäisestä hygieniasta (muun muassa peseytyminen ja suun hoito) ja normaalista vuorokausirytmistä voinnin mukaan.
  • Potilaalle tehdään erilaisia laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia sekä erilaisia toimenpiteitä hoidon aikana.
  • Potilashuoneessa tehtävien toimenpiteiden ajaksi ohjaamme läheiset huoneen ulkopuolelle odottamaan.
  • Potilaan vastuulääkärinä toimiva tehohoitolääkäri sekä muiden erikoisalojen lääkärit tekevät hoitosuunnitelman päivittäin. Tehohoitolääkäri vastaa hoidosta ympäri vuorokauden.
  • Potilaan hoitoon osallistuu myös erikoistumisvaiheen lääkäreitä ja sairaanhoitajaopiskelijoita.
  • Hoidon pitkittyessä järjestämme usein hoitoneuvottelun, johon osallistuvat läheiset, potilas mahdollisuuksiensa mukaan sekä hoitavat lääkärit ja potilaan omahoitaja.
  • Hoitoneuvottelussa käsitellään potilaan sairautta ja hänen saamaansa hoitoa ja tehdään jatkohoitosuunnitelmia.
  • Aloitamme potilaan kuntoutuksen ja fysioterapian mahdollisimman pian voinnin salliessa.
  • Tehopotilaan kuntoutus ja fysioterapia sisältää esimerkiksi hengitysharjoituksia, istumaan nousemista tai raajajumppaa vuoteessa.
  • Arvioimme potilaan elämänlaatua ja -tapoja sekä toimintakykyä ennen tehohoidon alkua elämänlaatukyselyllä.
  • Samat asiat kysytään myös jälkikäteen 12 kuukautta tehohoidon päättymisestä.
  • Läheinen voi antaa tietoja tapahtuneesta sekä potilaan mahdollisista perussairauksista, allergioista, lääkityksistä ja toimintakyvystä.
  • Läheinen saa tietoa potilaan hoidon kulusta ja osaston käytännöistä.
  • Heti kun tilanne sallii, potilaan luona voi vierailla.
  • Potilashuoneessa on usein myös muita potilaita. Kun toisten potilaiden asioita käsitellään tai heille tehdään hoitotoimenpiteitä, pyydämme läheisiä poistumaan huoneesta.
  • Vakava sairastuminen on kriisi myös läheisille. Hoitohenkilökunta järjestää kriisiapua tarpeen mukaan. Tilanteesta riippuen kriisiapua tarjoaa psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri tai sairaalapappi.
  • Läheiset voivat tarvittaessa yöpyä potilashotellissa.
  • Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa erilaisten etuuksien hakemisessa ja käytännön asioiden järjestelemisessä.
  • Kun tehohoidon tarve loppuu, potilas siirtyy jatkohoitoon vuodeosastolle tai toiseen sairaalaan.
  • Otamme mielellämme vastaan palautetta hoidosta.
  • Palautetta voi antaa suullisesti, odotusaulassa olevaan kirjaan, kirjalliseen palautelomakkeeseen, tai sen voi tehdä myös sähköisesti
  • Potilaan elämänlaatua ja toimintakykyä kysytään 12 kuukautta tehohoidon päättymisestä.